Классификатор видов деятельности Армении

Классификатор видов деятельности Армении


«Արագ սննդի» կետերի ծառայություններ (Услуги пунктов «быстрого питания»)
Ադամանդների մշակում (Обработка алмазов)
Ալիքավոր թղթի և ստվարաթղթի, թղթից և ստվարաթղթից տարայի արտադրություն (Производство гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары)
Ալկոհոլային խմիչքների (բացի կոնյակից) թորում, բազմաթորում և խառնում (Дистилляция, дистилляция и смешивание алкогольных напитков (кроме коньяка) )
Ալկոհոլային խմիչքների թորում, բազմաթորում և խառնում (Дистилляция, дистилляция и смешивание алкогольных напитков)
Ալկոհոլային խմիչքների մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում (Розничная торговля алкогольными напитками в специализированных магазинах)
Ալկոհոլային խմիչքների մեծածախ առևտուր (Оптовая торговля алкогольными напитками)
Ալկոհոլային և ոչ ալկոհոլային խմիչքների մեծածախ առևտուր (Оптовая торговля алкогольными и безалкогольными напитками)
Ալյումին պարունակող հումքի արդյունահանում (Добыча сырья, содержащего алюминий)
Ալյումինի արտադրություն (Производство алюминия)
Ալյուրի արտադրություն (Производство муки)
Ալրաղաց արդյունաբերության այլ մթերքի արտադրություն (Производство другой продукции Мельничной промышленности)
Ալրաղաց արդյունաբերության մթերքի արտադրություն (Продукция мукомольной промышленности пищевой)
Ալրաղաց արդյունաբերության, օսլայի և օսլա պարունակող մթերքի արտադրություն (Мукомольная промышленность, производство крахмала и крахмалопродуктов)
Ածիկի արտադրություն (Производство солода)
Ածխաջրածինների և դրանց ածանցյալների արտադրություն (Производство углеводородов и их производных)
Աղի արդյունահանում (Добыча соли)
Աղի արտադրություն (Производство дверей)
Աղյուսի, կղմինդրի և այլ շինարարական արտադրատեսակների արտադրություն թրծակավից (Производство кирпича, черепицы и других строительных изделий из огнеупорной глины)
Ամանորի համար փշատերև ծառատեսակների աճեցում (Выращивание хвойных пород на Новый год)
Ամբարձիչ և բեռնման-բեռնաթափման սարքավորանքի արտադրություն (Производство кранового и погрузочно-разгрузочного оборудования)
Ամսագրերի և պարբերականների հրատարակություն (Издание журналов и периодических изданий)
Ամրակման փայտանյութի, սյուների, փայտաձողերի և այլնի արտադրություն (Производство крепежной древесины, колонн, брусков и т. д.)
Այլ ճարտարագիտական սարքավորանքի տեղադրում (Монтаж прочего инженерного оборудования)
Այլ անլար հեռահաղորդակցական համակարգերի ծառայություններ (Другие услуги системы беспроводной связи)
Այլ անհատական ծառայությունների մատուցում (Предоставление прочих персональных услуг)
Այլ ապակե արտադրատեսակների արտադրություն, ներառյալ տեխնիկական ապակե ամանեղենի արտադրությունը (Производство прочих изделий из стекла, в том числе производство технических изделий из стекла)
Այլ ապրանքների մանրածախ առևտուր կրպակներում (Розничная торговля прочими товарами в киосках)
Այլ ապրանքների մանրածախ առևտուր կրպակներում և շուկաներում (Розничная торговля прочими товарами в палатках и на рынках)
Այլ ապրանքների մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում (Розничная торговля прочими товарами в специализированных магазинах)
Այլ ապրանքների մանրածախ առևտուր շուկաներում (Розничная торговля прочими товарами на рынках)
Այլ ավտոմեքենաների առևտուր (Другая торговля автомобилями)
Այլ ավտոմեքենաների մանրածախ առևտուր (Розничная торговля прочими автомобилями)
Այլ ավտոմեքենաների մեծածախ առևտուր (Оптовая торговля другими автомобилями)
Այլ արտադրատեսակների արտադրություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում (Производство прочей продукции, не включенной в другие группировки)
Այլ արտադրատեսակների մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում (Розничная торговля прочими товарами в специализированных магазинах)
Այլ բազմամյա մշակաբույսերի աճեցում (Выращивание других многолетних культур)
Այլ բանջարեղենի, բոստանային մշակաբույսերի և արմատապալարապտուղների աճեցում (Выращивание других овощей, бахчевых культур и корнеплодов)
Այլ բնական հանքանյութերի և ապարների արդյունահանում (Добыча других природных минералов и горных пород)
Այլ բնակատեղերի տրամադրման ծառայություններ (Прочие услуги по размещению)
Այլ բնակատեղերի տրամադրման ծառայություններ հանգստյան և տոնական օրերին հանգստի կազմակերպման համար (Услуги по предоставлению иных помещений для организации отдыха в выходные и праздничные дни)
Այլ գիտական հետազոտություններ և փորձարարական մշակումներ բնական և տեխնիկական գիտությունների բնագավառում (Прочие научные исследования и экспериментальные разработки в области естественных и технических наук)
Այլ գործվածքի արտադրություն (Производство другой ткани)
Այլ գունավոր մետաղների արտադրություն (Производство прочих цветных металлов)
Այլ գունավոր մետաղների հանքաքարերի արդյունահանում (Добыча руд других цветных металлов)
Այլ գունավոր մետաղների հանքաքարերի արդյունահանում, չներառված ուրիշ խմբավորումներում (Добыча руд других цветных металлов, не включенных в другие группировки)
Այլ գունավոր մետաղների ձուլում (Плавка прочих цветных металлов)
Այլ էլեկտրական սարքավորանքի արտադրություն (Производство прочего электрооборудования)
Այլ էլեկտրական սարքավորանքի նորոգում և տեխնիկական սպասարկում (Ремонт и техническое обслуживание другого электрооборудования)
Այլ էլեկտրահաղորդալարերի և մալուխների արտադրություն (Производство прочих электрических проводов и кабелей)
Այլ թանկարժեք քարերի (բացի ադամանդներից) և կիսաթանկարժեք քարերի մշակում (Обработка прочих драгоценных камней (кроме алмазов) и полудрагоценных камней)
Այլ թելքի նախապատրաստում և մանում (Подготовка и прядение другой нити)
Այլ թռչող սարքերի արտադրություն (Производство других самолетов)
Այլ լարային հեռահաղորդակցական համակարգերի ծառայություններ (Прочие услуги системы проводной связи)
Այլ խեցեգործական արտադրատեսակների արտադրություն (Производство прочих гончарных изделий)
Այլ խմբերում չներառված ապրանքների մեծածախ առևտրով զբաղվող գործակալների գործունեություն (Деятельность оптовых агентов, не включенная в другие группировки)
Այլ խոշոր եղջերավոր կենդանիների և գոմեշների բուծում (Разведение других крупного рогатого скота и буйволов)
Այլ ծառայությունների մատուցում, չներառված ուրիշ խմբավորումներում (Оказание иных услуг, не включенных в другие группировки)
Այլ կահույքի արտադրություն (Производство прочей мебели)
Այլ կենդանիների բուծում (Разведение других животных)
Այլ կենցաղային ապրանքների մեծածախ առևտուր (Оптовая торговля прочими бытовыми товарами)
Այլ կենցաղային սարքավորանքի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում (Розничная торговля прочими бытовыми приборами в специализированных магазинах)
Այլ կրթություն (Другое образование)
Այլ կրթություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում (Другое образование, не вошедшее в другие группировки)
Այլ հագուստի և պարագաների արտադրություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում (Производство прочей одежды и аксессуаров, не включенных в другие группировки)
Այլ համակարգչային ծրագրերի հրատարակություն (Публикация других программ для ЭВМ)
Այլ հանգրվանների կազմակերպում (Организация других вех)
Այլ հաստոցների արտադրություն (Производство прочих станков)
Այլ հատիկային ու դաշտային ոչ բազմամյա մշակաբույսերի աճեցում (Выращивание других листовых и полевых не многолетних культур)
Այլ հատիկային ու դաշտային ոչ բազմամյա մշակաբույսերի աճեցում, չներառված ուրիշ խմբավորումներում (Выращивание других листовых и полевых не многолетних культур, не включенных в другие группировки)
Այլ հիմնական անօրգանական քիմիական նյութերի արտադրություն (Производство прочих основных неорганических химических веществ)
Այլ հիմնական անօրգանական քիմիական նյութերի արտադրություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում (Производство прочих основных неорганических химических веществ, не включенных в другие группировки)
Այլ հիմնական օրգանական քիմիական նյութերի արտադրություն (Производство других основных органических химических веществ)
Այլ հիմնական օրգանական քիմիական նյութերի արտադրություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում (Производство прочих основных органических химических веществ, не включенных в другие группировки)
Այլ ճենապակե և խեցեգործական արտադրատեսակների արտադրություն (Производство прочих изделий из фарфора и фаянса)
Այլ մանածագործական արտադրատեսակների արտադրություն (Производство прочих текстильных изделий)
Այլ մանածագործական արտադրատեսակների արտադրություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում (Производство прочих текстильных изделий, не включенных в другие группировки)
Այլ մանրածախ առևտուր կրպակներից, տաղավարներից կամ շուկաներից դուրս (Прочая розничная торговля вне прилавков, прилавков или рынков)
Այլ մանրածախ առևտուր ոչ մասնագիտացված խանութներում (Другие розничные магазины в неспециализированных магазинах)
Այլ մասնագիտացված մեծածախ առևտուր (Прочая специализированная оптовая торговля)
Այլ մասնագիտացված շինարարական գործունեություն (Прочая специализированная строительная деятельность)
Այլ մասնագիտացված շինարարական գործունեություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում (Прочая специализированная строительная деятельность, не включенная в другие группировки)
Այլ մաքրման աշխատանքներ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում (Деятельность по уборке прочая, не включенная в другие группировки)
Այլ մետաղների և մետաղական հանքաքարերի մեծածախ առևտուր (Оптовая торговля прочими металлами и металлическими рудами)
Այլ մեքենաների և սարքավորանքի մեծածախ առևտուր (Оптовая торговля прочими машинами и оборудованием)
Այլ մեքենաների, սարքավորանքի և այլ առարկաների վարձույթ և լիզինգ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում (Прокат и лизинг прочих транспортных средств, оборудования и других объектов, не включенных в другие группировки)
Այլ մեքենաների, սարքավորանքի և այլ առարկաների վարձույթ և լիզինգ (Прокат и лизинг других транспортных средств, оборудования и других предметов)
Այլ մեքենաների, սարքավորանքի և պահեստամասերի մեծածախ առևտուր (Оптовая торговля прочими машинами, оборудованием и запасными частями)
Այլ միջանկյալ արտադրանքի մեծածախ առևտուր (Оптовая торговля прочими промежуточными продуктами)
Այլ միջանկյալ արտադրանքի մեծածախ առևտուր, չներառված ուրիշ խմբավորումներում (Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами, не включенными в другие группировки)
Այլ ներկերի, արծնների, մածիկի և դրանց հետ կապված մթերքի արտադրություն (Производство прочих красок, лаков, паст и сопутствующих товаров)
Այլ շինանյութի մեծածախ առևտուր (Оптовая торговля прочими строительными материалами)
Այլ ոչ մետաղական թափոնների մեծածախ առևտուր (Оптовая торговля прочими неметаллическими отходами)
Այլ ոչ մետաղական հանքային արտադրատեսակների արտադրություն (Производство прочих неметаллических минеральных продуктов)
Այլ ոչ մետաղական հանքային արտադրատեսակների արտադրություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում (Производство прочих неметаллических минеральных продуктов, не включенных в другие группировки)
Այլ ոչ մթերային արտադրատեսակների մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում չներառված ուրիշ խմբավորումներում (Розничная торговля прочими непродовольственными товарами в специализированных магазинах, не включенных в другие группировки)
Այլ ոսկերչական արտադրատեսակների արտադրություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում (Производство прочих ювелирных изделий, не включенных в другие группировки)
Այլ պատրաստի մետաղե արտադրատեսակների արտադրություն (Производство прочих готовых металлических изделий)
Այլ պատրաստի մետաղե արտադրատեսակների արտադրություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում (Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки)
Այլ պատրաստի մետաղե արտադրատեսակների նորոգում (Ремонт прочих готовых металлических изделий)
Այլ պլաստմասսե արտադրատեսակների արտադրություն (Производство других пластмассовых изделий)
Այլ պոլիգրաֆիական արտադրանքի (բացի թերթերից) տպագրություն (Печать прочей полиграфической продукции (кроме газет))
Այլ պոմպերի և ճնշակների արտադրություն (Производство прочих насосов и напоров)
Այլ պտուղների, հատապտուղների և ընկույզների աճեցում (Выращивание других фруктов, ягод и орехов)
Այլ պտուղների, հատապտուղների և ընկույզների աճեցում, չներառված ուրիշ խմբավորումներում (Выращивание других фруктов, ягод и орехов, не включенных в другие группировки)
Այլ ջրային կենդանիների որս քաղցրահամ ջրերում (Охота на других водных животных в пресной воде)
Այլ ռետինե արտադրատեսակների արտադրություն (Производство прочих резинотехнических изделий)
Այլ սարքավորանքի նորոգում (Ремонт другого оборудования)
Այլ սննդամթերքի արտադրություն (Производство других продуктов питания)
Այլ սննդամթերքի արտադրություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում (Производство других продуктов питания, не включенных в другие группы)
Այլ սննդամթերքի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում (Розничная торговля прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах)
Այլ սննդամթերքի մեծածախ առևտուր (Оптовая торговля прочими пищевыми продуктами)
Այլ սննդամթերքի, ներառյալ ձկան, խեցեմորթների և կակղամորթների մեծածախ առևտուր (Оптовая торговля прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, моллюсков и моллюсков)
Այլ սոցիալական սպասարկում առանց կացության ապահովման (Прочие социальные услуги без жилья)
Այլ սոցիալական սպասարկում առանց կացության ապահովման, չներառված ուրիշ խմբավորումներում (Прочие социальные услуги без предоставления жилья, не включенные в другие группировки)
Այլ սոցիալական սպասարկում կացության ապահովմամբ (Прочие социальные услуги с проживанием)
Այլ վառելիքի և հարակից արտադրանքի մեծածախ առևտուր (Оптовая торговля прочим топливом и сопутствующими товарами)
Այլ վարկերի տրամադրում (Предоставление прочих кредитов)
Այլ վարորդական դպրոցների գործունեություն (Деятельность других автошкол)
Այլ տեխնիկական խեցեգործական արտադրատեսակների արտադրություն (Производство прочих технических гончарных изделий)
Այլ տնկանյութերի աճեցում (Выращивание других посадочных материалов)
Այլ տրանսպորտային սարքավորանքի արտադրություն (Производство прочего транспортного оборудования)
Այլ տրանսպորտային սարքավորանքի արտադրություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում (Производство прочего транспортного оборудования, не включенного в другие группировки)
Այլ տրանսպորտային սարքավորանքի նորոգում և տեխնիկական սպասարկում (Ремонт и техническое обслуживание другой транспортной техники)
Այլ տրանսպորտային սարքավորանքի նորոգում և տեխնիկական սպասարկում, չներառված ուրիշ խմբավորումներում (Ремонт и техническое обслуживание прочего транспортного оборудования, не включенного в другие группировки)
Այլ տրիկոտաժե արտադրատեսակների արտադրություն (Производство прочих трикотажных изделий)
Այլ ցիստեռնների, պահեստարանների (ռեզերվուարների) և մետաղե տարողությունների արտադրություն (Производство прочих цистерн, резервуаров (резервуаров) и металлических контейнеров)
Այլ փոստային և սուրհանդակային գործունեություն (Другая почтовая и курьерская деятельность)
Այլ քիմիական նյութերի արտադրություն (Производство других химических веществ)
Այլ քիմիական նյութերի արտադրություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում (Производство прочих химических веществ, не включенных в другие группировки)
Այլ քիմիական նյութերի մեծածախ առևտուր (Оптовая торговля прочими химическими веществами)
Այլ օժանդակ տրանսպորտային գործունեություն (Другая вспомогательная транспортная деятельность)
Այլ ֆինանսական միջնորդություն (Другое финансовое посредничество)
Այլ ֆինանսական միջնորդություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում (Прочее финансовое посредничество, не включенное в другие группировки)
Անասնաբուժական գործունեություն (Ветеринарная деятельность)
Անասնաբուժական դեղերի արտադրություն (Производство ветеринарных препаратов)
Անասնաբուժական, բուսասանիտարական հսկողություն և սննդամթերքի արտադրության վերահսկում (Ветеринарный, фитосанитарный контроль и контроль производства пищевых продуктов)
Անասնաբուծության բնագավառում օժանդակ գործունեություն (Деятельность по защите прав и интересов граждан и организаций)
Անասնաբուծություն (Животноводство)
Անասնակերի և ուրիշ խմբավորումներում չներառված այլ գյուղատնտեսական հումքի մեծածախ առևտուր (Оптовая торговля кормами и прочим сельскохозяйственным сырьем, не включенным в другие группировки)
Անգործունակների և տարեցների սոցիալական սպասարկում առանց կացության ապահովման (Социальная помощь инвалидам и престарелым без жилья)
Անգործունակների և տարեցների սոցիալական սպասարկում կացության ապահովմամբ (Социальное обслуживание инвалидов и престарелых с проживанием)
Անդամության վրա հիմնված այլ կազմակերպությունների գործունեություն (Деятельность других членских организаций)
Անդամության վրա հիմնված այլ կազմակերպությունների գործունեություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում (Деятельность прочих членских организаций, не входящих в другие группировки)
Անդամության վրա հիմնված առևտրային և ձեռնարկատիրական կազմակերպությունների գործունեություն (Деятельность основанных на членстве коммерческих и хозяйственных организаций)
Անդամության վրա հիմնված առևտրային, ձեռնարկատիրական և մասնագիտական կազմակերպությունների գործունեություն (Деятельность основанных на членстве торговых, деловых и профессиональных организаций)
Անդամության վրա հիմնված մասնագիտական կազմակերպությունների գործունեություն (Деятельность членских профессиональных организаций)
Անլար հեռահաղորդակցական համակարգերի ծառայություններ (Услуги беспроводных телекоммуникационных систем)
Անձնական օգտագործման և կենցաղային այլ արտադրատեսակների նորոգում (Ремонт предметов личного пользования и других бытовых изделий)
Անձնական օգտագործման և կենցաղային արտադրատեսակների նորոգում (Ремонт предметов личного и домашнего обихода)
Անմշակ նավթի արդյունահանում (Добыча сырой нефти)
Անմշակ նավթի և բնական գազի արդյունահանում (Добыча бурого угля (лигнит))
Անշարժ գույքի գործակալություններ (Агентства недвижимости)
Անշարժ գույքի կառավարում վարձատրությամբ կամ պայմանագրային հիմունքով (Управление недвижимостью на платной или договорной основе)
Անշարժ գույքի հետ գործառնություններ վարձատրությամբ կամ պայմանագրային հիմունքով (Сделки с недвижимостью на возмездной или договорной основе)
Անշարժ գույքի հետ կապված գործունեություն (Операции с недвижимостью)
Անվտանգության ապահովման այլ մասնավոր գործունեություն (Другая частная охранная деятельность)
Անվտանգության ապահովում և հետաքննությունների կատարում (Обеспечение безопасности и проведение расследований)
Անվտանգության էլեկտրական ազդանշման սարքերով սարքավորված համակարգերի` փակիչ սարքվածքների, անկիզելի պահարանների, պահոցների մանրածախ առևտուր, առանց տեղադրման և սպասարկման ծառայությունների (Торговля розничная системами, оборудованными электрическими охранными сигнальными устройствами - запорными устройствами, противопожарными шкафами, хранилищами, кроме услуг по установке и обслуживанию)
Անվտանգության համակարգերի գործառման ապահովում (Обеспечение работы систем безопасности)
Անտառաբուծություն, անտառային տնտեսության բնագավառում այլ հարակից գործունեություն (Лесоводство, другая смежная деятельность в области лесного хозяйства)
Անտառային տնտեսության բնագավառում օժանդակ ծառայությունների մատուցում (Предоставление вспомогательных услуг в области лесного хозяйства)
Անտառային տնտեսություն և փայտամթերումներ (Лесное хозяйство и лесозаготовки)
Անտառմշակող արդյունաբերության համար կլոր անտառանյութի արտադրություն (Производство круглых лесоматериалов для лесопромышленной промышленности)
Աշխատուժով ապահովման այլ գործունեություն (Другая деятельность по предоставлению рабочей силы)
Ապակեթելքի արտադրություն (Производство стеклянной посуды)
Ապակու և ապակե արտադրատեսակների արտադրություն (Производство стекла и стеклянных изделий)
Ապահովագրական գործակալների և միջնորդների գործունեություն (Деятельность страховых агентов и брокеров)
Ապահովագրական ռիսկերի և վնասների գնահատման գործունեություն (Деятельность по оценке страховых рисков и ущерба)
Ապահովագրության և կենսաթոշակային ապահովությանն առնչվող այլ օժանդակ գործունեություն (Прочая вспомогательная деятельность, связанная со страхованием и пенсионным обеспечением)
Ապահովագրության և կենսաթոշակային ապահովությանն առնչվող օժանդակ գործունեություն (Вспомогательная деятельность, связанная со страхованием и пенсионным обеспечением)
Ապահովագրություն (Страхование)
Ապահովագրություն, բացի կյանքի ապահովագրությունից (Страхование, кроме страхования жизни)
Ապահովագրություն, վերաապահովագրություն և կենսաթոշակային ապահովություն, բացի պարտադիր սոցիալական ապահովագրության (Страхование, перестрахование и пенсионное страхование, помимо обязательного социального страхования)
Ապրանքային բետոնի (բացառությամբ ասֆալտբետոնը) արտադրություն (Производство товарного бетона (кроме асфальтобетона))
Ապրանքային բետոնի արտադրություն (Производство товарного бетона)
Ապրանքների մանրածախ առևտուր ռադիոյի, հեռուստատեսության, հեռախոսի միջոցով (Розничная торговля товарами по радио, телевидению, телефону)
Առանցքակալների, ժանանվակների, շարժաբերների և ատամնավոր փոխանցիչների մասերի արտադրություն (Производство подшипников, шкивов, шестерен и деталей зубчатых передач)
Առաջնային բժշկական օգնություն (Первичная медицинская помощь)
Առաջնային ձևերով պլաստմասսաների արտադրություն (Производство пластмасс в первичных формах)
Առաջնային ձևերով սինթետիկ կաուչուկի արտադրություն (Производство синтетического каучука в первичных формах)
Առողջապահության բնագավառում այլ գործունեություն (Другие виды деятельности в сфере здравоохранения)
Առողջապահություն (Здравоохранение)
Առողջության վերականգնման կարիք ունեցող անձանց սոցիալական սպասարկում կացության ապահովմամբ (Социальное обслуживание лиц, нуждающихся в оздоровлении, с предоставлением жилья)
Առևտրի իրականացման վայրի կազմակերպում (Организация места торговли)
Ասֆալտբետոնի արտադրություն (Производство асфальтобетона)
Ավազի և խճի արդյունահանում (Добыча песка и щебня)
Ավելների և խոզանակների արտադրություն (Производство шильев и щеток)
Ավիատոմսերի վաճառք իրականացնող գործակալությունների գործունեություն (Деятельность агентств по продаже авиабилетов)
Ավիացիոն կերոսինի մեծածախ առևտուր (Авиационный керосин оптом)
Ավտոբուսներով ներհամայնքային կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ (Регулярные автобусные рейсы внутри сообщества)
Ավտոբուսներով միջմարզային ոչ կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ (Нерегулярные межобластные пассажирские перевозки автобусами)
Ավտոբուսներով միջպետական ոչ կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ (Нерегулярные междугородние пассажирские перевозки автобусами)
Ավտոբուսներով ներհամայնքային ոչ կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ (Нерегулярные внутриобщинные пассажирские перевозки автобусами)
Ավտոբուսներով ներմարզային ոչ կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ (Нерегулярные внутрирегиональные пассажирские перевозки автобусами)
Ավտոբուսներով և միկրոավտոբուսներով ներմարզային կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ (Регулярные внутрирегиональные пассажирские перевозки автобусами и микроавтобусами)
Ավտոբուսներով և միկրոավտոբուսներով միջմարզային կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ (Межрегиональные регулярные пассажирские перевозки автобусами и микроавтобусами)
Ավտոբուսներով և միկրոավտոբուսներով միջպետական կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ (Регулярные междугородние пассажирские перевозки автобусами и микроавтобусами)
Ավտոմեքենաների առևտուր (Торговля автомобилями)
Ավտոմեքենաների արտադրություն (Автомобильное производство)
Ավտոմեքենաների գազավառելիքային սնման համակարգի փորձարկում (Испытания системы газоснабжения автомобилей)
Ավտոմեքենաների թափքերի, կցանքների և կիսակցանքների արտադրություն (Производство кузовов автомобилей, прицепов и полуприцепов)
Ավտոմեքենաների լվացում, փայլեցում, ներկում և այլ համանման ծառայություններ (Автомойка, полировка, покраска и другие подобные услуги)
Ավտոմեքենաների համար բենզինի և դիզելային վառելիքի մանրածախ առևտուր բենզալցման կայաններում (Розничная продажа бензина и дизельного топлива для автомобилей на АЗС)
Ավտոմեքենաների համար հեղուկ գազի, սեղմված բնական գազի և գազոլինի մանրածախ առևտուր գազալցման կայաններում (Розничная реализация сжиженного природного газа, компримированного природного газа и автомобильного бензина на АЗС)
Ավտոմեքենաների համար քսանյութերի և պաղեցնող նյութերի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում (Розничная торговля смазочными материалами и охлаждающими жидкостями для автомобилей в специализированных магазинах)
Ավտոմեքենաների մասերի և պարագաների առևտուր (Торговля автозапчастями и аксессуарами)
Ավտոմեքենաների մասերի և պարագաների մանրածախ առևտուր (Торговля автозапчастями и автомаслами)
Ավտոմեքենաների մասերի և պարագաների մեծածախ առևտուր (Оптовая продажа автозапчастей и аксессуаров)
Ավտոմեքենաների շարժիչների արտադրություն (Производство автомобильных двигателей)
Ավտոմեքենաների վարձույթ և լիզինգ (Прокат автомобилей и лизинг)
Ավտոմեքենաների վերասարքավորում հեղուկացված նավթային գազով աշխատելու համար (Переоборудование автомобилей для работы на сжиженном нефтяном газе)
Ավտոմեքենաների վերասարքավորում սեղմված բնական նավթային գազով աշխատելու համար (Переоборудование автомобилей для работы на компримированном природном газе)
Ավտոմեքենաների տեխնիկական սպասարկում և նորոգում (Обслуживание и ремонт автомобилей)
Ավտոմեքենաների և դրանց շարժիչների համար այլ մասերի և պարագաների արտադրություն (Производство прочих деталей и аксессуаров для автомобилей и их двигателей)
Ավտոմեքենաների և դրանց շարժիչների համար էլեկտրական և էլեկտրոնային սարքավորանքի արտադրություն (Производство электрического и электронного оборудования для автомобилей и их двигателей)
Ավտոմեքենաների և դրանց շարժիչների համար մասերի և պարագաների արտադրություն (Производство запчастей и аксессуаров для автомобилей и их двигателей)
Ավտոմեքենաների և թեթև մարդատար ավտոմոբիլների առևտուր (Торговля легковыми автомобилями и легковым транспортом)
Ավտոմեքենաների և հեծանիվների կայանատեղերի շահագործում (Эксплуатация парковочных мест для автомобилей и велосипедов)
Ավտոմեքենաների և մոտոցիկլների մեծածախ ու մանրածախ առևտուր և նորոգում (Оптовая и розничная торговля и ремонт автомобилей и мотоциклов)
Ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջմարզային բեռնափոխադրումներ (Межобластные автомобильные грузовые перевозки)
Ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջպետական բեռնափոխադրումներ (Грузоперевозки автотранспортные в Грузию и в обратном направлении)
Ավտոմոբիլային տրանսպորտի ներմարզային բեռնափոխադրումներ (Внутрипровинциальный автомобильный транспорт)
Ավտոմոբիլային տրանսպորտի ներքաղաքային բեռնափոխադրումներ (Внутригородские перевозки грузов автомобильным транспортом)
Ավտոսիրողների վարորդական դպրոցների գործունեություն (Деятельность автошкол для автолюбителей)
Ավտոտրանսպորտային միջոցների տեխնիկական վիճակի հսկողություն (Контроль технического состояния автотранспортных средств)
Ատաղձագործական աշխատանքներ (Столярные работы)
Արբանյակային կապի ծառայություններ (Услуги спутниковой связи)
Արդարադատության և դատաիրավական բնագավառում գործունեություն (Деятельность в сфере юстиции и юриспруденции)
Արդյունաբերական գազերի արտադրություն (Производство технических газов)
Արդյունաբերական մեքենաների և սարքավորանքի տեղադրում (Монтаж промышленных машин и оборудования)
Արդյունաբերական նշանակության օպտիկական սարքավորանքի և գործիքների, լուսանկարչական սարքավորանքի նորոգում և տեխնիկական սպասարկում (Ремонт и техническое обслуживание промышленного оптического оборудования и приборов, фототехники)
Արխիվների գործունեություն (Архивная деятельность)
Արհեստական թելքի արտադրություն (Производство искусственного волокна)
Արհեստական մեղրի և արհեստական շաքարի արտադրություն (Производство искусственного меда и искусственного сахара)
Արտադրատեսակների արտադրություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում (Производство товаров, не включенных в другие группировки)
Արտադրատեսակների հավաստագրում (Сертификация продукции)
Արտակարգ այլ իրավիճակներում անվտանգության ապահովման գործունեություն (Охранные мероприятия в других чрезвычайных ситуациях)
Արտակարգ իրավիճակներում անվտանգության ապահովման գործունեություն (Охранные мероприятия в чрезвычайных ситуациях)
Արտահագուստի արտադրություն (Производство спецодежды, униформы)
Արտարժույթի փոխանակման կետերի և համանման գրասենյակների գործունեություն (Деятельность пунктов обмена валюты и аналогичных пунктов)
Արևադարձային և մերձարևադարձային պտուղների աճեցում (Выращивание тропических и субтропических плодов)
Ացիկլիկ և ցիկլիկ սպիրտների արտադրություն (Производство ациклических и циклических спиртов)
Բազմամյա մշակաբույսերի աճեցում (Выращивание многолетних культур)
Բակալավրի ծրագրով իրականացվող մասնագիտական կրթություն (Профессиональное образование, осуществляемое по программе бакалавриата)
Բաղնիքների գործունեություն (Деятельность бань)
Բամբակե գործվածքի արտադրություն (Производство хлопчатобумажной ткани)
Բամբակե թելքի նախապատրաստում և մանում (Подготовка и прядение хлопчатобумажной нити)
Բանկային ոսկու և ստանդարտացված ձուլակտորների արտադրություն (Производство банкнотного золота и стандартизированных слитков)
Բանկերի գործունեություն (Деятельность банков)
Բանջարանոցային մշակաբույսերի աճեցում (Выращивание огородных культур)
Բանջարեղենի, բոստանային մշակաբույսերի և արմատապալարապտուղների աճեցում (Выращивание овощей, бахчевых культур и корнеплодов)
Բարերի գործունեություն (Барная деятельность)
Բարերի և խմիչքների մատուցման ծառայություններ այլ կետերից (Услуги по доставке баров и напитков из других точек)
Բարերի և խմիչքների մատուցման համանման կետերի ծառայություններ (Услуги баров и подобных мест, где подают напитки)
Բարձրագույն և այլ ուսումնական հաստատություններ ընդունվելու համար նախապատրաստական դասընթացներ (Подготовительные курсы для поступления в высшие и другие учебные заведения)
Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթություն (Высшее и послевузовское профессиональное образование)
Բեռնատար մեքենաների վարձույթ և լիզինգ (Прокат и лизинг грузовых автомобилей)
Բեռների տրանսպորտային մշակում (Транспортная обработка грузов)
Բետոնե այլ պատրաստի շինվածքների արտադրություն, շինարարությունում օգտագործման համար (Производство прочих сборных железобетонных конструкций для использования в строительстве)
Բետոնե հավաքովի շինարարական կոնստրուկցիաների արտադրություն (Производство сборных железобетонных конструкций)
Բետոնե շինվածքների արտադրություն, շինարարությունում օգտագործման համար (Производство бетонных конструкций для использования в строительстве)
Բետոնե որմնաբլոկների արտադրություն (Производство бетонных блоков)
Բետոնից, գիպսից և ցեմենտից այլ շինվածքների արտադրություն (Производство прочих конструкций из бетона, гипса и цемента)
Բետոնից, ցեմենտից և գիպսից շինվածքների արտադրություն (Производство конструкций из бетона, цемента и гипса)
Բետոնից, ցեմենտից, գիպսից և համանման նյութերից շինվածքների մեծածախ առևտուր (Оптовая торговля конструкциями из бетона, цемента, гипса и подобных материалов)
Բժշկական արտադրատեսակների մեծածախ առևտուր (Оптовая торговля медицинскими изделиями)
Բժշկական ընդհանուր պրակտիկա (Общая медицинская практика)
Բժշկական և ատամնաբուժական գործիքների ու սարքերի արտադրություն (Производство медицинских и стоматологических инструментов и устройств)
Բժշկական և ստոմատոլոգիական պրակտիկա (Медицинская и стоматологическая практика)
Բժշկական և օրթոպեդիկ արտադրատեսակների մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում (Розничная торговля медицинскими и ортопедическими изделиями в специализированных магазинах)
Բիլիարդի, բոուլինգի, սեղանի թենիսի և համանման խաղերի կազմակերպման հետ կապված գործունեություն (Деятельность, связанная с организацией бильярда, боулинга, настольного тенниса и подобных игр)
Բյուջեի կատարում, պետական հիմնադրամների ու պետական պարտքի կառավարում (Исполнение бюджета, управление государственными средствами и государственным долгом)
Բնական ալմաստների արդյունահանում (Добыча природных алмазов)
Բնական ասֆալտի և բիտումի արդյունահանում (Добыча природного асфальта и битума)
Բնական գազի արդյունահանում (Добыча природного газа)
Բնական թանկարժեք քարերի (բացի ալմաստներից) և կիսաթանկարժեք քարերի արդյունահանում (Добыча натуральных драгоценных камней (кроме алмазов) и полудрагоценных камней)
Բնական հանքային և այլ շշալցված ջրերի արտադրություն (Производство природных минеральных и других бутилированных вод)
Բնակելի և ոչ բնակելի շենքերի ընթացիկ նորոգում (Текущий ремонт жилых и нежилых зданий)
Բնակելի և ոչ բնակելի շենքերի հիմնական նորոգում (Капитальный ремонт жилых и нежилых зданий)
Բնակելի և ոչ բնակելի շենքերի շինարարություն (Строительство жилых и нежилых зданий)
Բնակելի և ոչ բնակելի շենքերի վերակառուցում, վերականգնում և ուժեղացում (Реконструкция, восстановление и усиление жилых и нежилых зданий)
Բնակելի, հասարակական և արտադրական շենքերի նախագծում, նախագծերի փորձաքննություն (Проектирование жилых, общественных и промышленных зданий, экспертиза проектов)
Բնակելի, հասարակական և արտադրական շենքերի շինարարություն (Строительство жилых, общественных и производственных зданий)
Բնակչության սոցիալական սպասարկում (Социальное обслуживание населения)
Բնատեսարանի բարեկարգման գործունեություն (Мероприятия по благоустройству объекта)
Բնափայտի սղոցում և ռանդում (Распиловка и сортировка натурального дерева)
Բնափայտի և բնափայտից արտադրատեսակների, պաստառների և հատակի ծածկերի մեծածախ առևտուր (Оптовая торговля натуральной древесиной и изделиями из нее, обоями и напольными покрытиями)
Բնափայտի և շինանյութի առևտրով զբաղվող գործակալների գործունեություն (Деятельность агентов по торговле натуральной древесиной и строительными материалами)
Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների գործունեություն (Деятельность особо охраняемых природных территорий)
Բոստանային մշակաբույսերի աճեցում (Выращивание бахчевых культур)
Բուսաբանական և կենդանաբանական այգիների գործունեություն (Деятельность ботанических и зоологических садов)
Բուսաբանական և կենդանաբանական այգիների ու բնության հատուկ պահպանվող տարածքների, արգելոցների գործունեություն (Деятельность ботанических и зоологических садов и особо охраняемых природных территорий)
Բուսաբուծության բնագավառում այլ օժանդակ գործունեություն (Другая вспомогательная деятельность в области растениеводства)
Բուսաբուծության բնագավառում օժանդակ գործունեություն (Вспомогательная деятельность в области растениеводства)
Բուսաբուծություն ու անասնաբուծություն, որսորդություն և հարակից ծառայություններ (Импорт и продажа масел, смазочных масел, смазок, смазочно-охлаждающих жидкостей)
Բուսական և կենդանական յուղերի և ճարպերի արտադրություն (Производство растительных и животных масел и жиров)
Բուրավետացրած և/կամ քաղցրացրած ոչ ալկոհոլային խմիչքների արտադրություն (Производство консервированных фруктов, овощей, растительных пищевых продуктов)
Բջջային հեռախոսակապի ծառայություններ (Услуги мобильной связи)
Բջջային հեռախոսների մեծածախ առևտուր (Оптовая продажа мобильных телефонов)
Բրդե գործվածքի արտադրություն (Производство шерстяной ткани)
Բրդյա թելքի նախապատրաստում և մանում (Подготовка и прядение шерстяной нити)
Բրնձի աճեցում (Выращивание риса)
Գազակերպ վառելիքի բաշխում գազամատակարարման համակարգի միջոցով (Распределение газообразного топлива по системе газоснабжения)
Գազամատակարարման կառույցների շինարարություն (Строительство сооружений газоснабжения)
Գազամատակարարման համակարգի միջոցով բաշխվող գազի վաճառք (Реализация газа распределенного по системе газоснабжения)
Գազի արտադրություն (Добыча газа)
Գազի արտադրություն, գազակերպ վառելիքի բաշխում գազամատակարարման համակարգի միջոցով (Добыча газа, распределение газообразного топлива по системе газоснабжения)
Գարեջրատների, պանդոկների գործունեություն (Деятельность пабов и таверн)
Գարեջրի արտադրություն (Производство дверей)
Գեղազարդային և շինարարական քարերի արդյունահանում (Добыча декоративного и строительного камня)
Գեղազարդային և շինարարական քարերի, կրաքարի, գիպսի, կավճի, թերթաքարի արդյունահանում (Добыча декоративных и строительных камней, известняка, гипса, мела, сланца)
Գեղարվեստական առևտրային սրահների գործունեություն (Деятельность художественных торговых салонов)
Գիշերային ակումբների, պարահրապարակների գործունեություն՝ խմիչքների մատուցմամբ (Деятельность ночных клубов, танцполов, подача напитков)
Գիպսե շինվածքների արտադրություն, շինարարությունում օգտագործման համար (Производство гипсовых конструкций для использования в строительстве)
Գիտական հետազոտություններ և մշակումներ (Научные исследования и разработки)
Գիտական հետազոտություններ և փորձարարական մշակումներ բնական գիտությունների բնագավառում (Научные исследования и экспериментальные разработки в области естественных наук)
Գիտական հետազոտություններ և փորձարարական մշակումներ բնական և տեխնիկական գիտությունների բնագավառում (Научные исследования и экспериментальные разработки в области естественных и технических наук)
Գիտական հետազոտություններ և փորձարարական մշակումներ կենսատեխնոլոգիաների բնագավառում (Научные исследования и экспериментальные разработки в области биотехнологии)
Գիտական հետազոտություններ և փորձարարական մշակումներ հասարակական և հումանիտար գիտությունների բնագավառում (Научные исследования и экспериментальные разработки в области социальных и гуманитарных наук)
Գիտական հետազոտություններ և փորձարարական մշակումներ տեխնիկական գիտությունների և տեխնոլոգիաների բնագավառում (Научные исследования и экспериментальные разработки в области технических наук и технологий)
Գլխամասային գրասենյակների գործունեություն (Деятельность штаб-квартиры)
Գլխարկների արտադրություն (Производство головных уборов)
Գյուղատնտեսական կենդանիների համար պատրաստի կերերի արտադրություն (Производство готовых кормов для сельскохозяйственных животных)
Գյուղատնտեսական հումքի և կենդանի կենդանիների մեծածախ առևտուր (Оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем и живыми животными)
Գյուղատնտեսական հումքի, կենդանի կենդանիների, մանածագործական հումքի և կիսապատրաստվածքների առևտրով զբաղվող գործակալների գործունեություն (Деятельность агентов по торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами)
Գյուղատնտեսական մեքենաների շահագործում (Эксплуатация сельскохозяйственной техники)
Գյուղատնտեսական մեքենաների և սարքավորանքի վարձույթ և լիզինգ (Аренда и лизинг сельскохозяйственной техники и оборудования)
Գյուղատնտեսական մեքենաների, սարքավորանքի և պահեստամասերի մեծածախ առևտուր (Оптовая торговля сельскохозяйственной техникой, оборудованием и запасными частями)
Գյուղատնտեսական մթերքի մանրածախ առևտուր շուկաներում (Розничная торговля сельскохозяйственной продукцией на рынках)
Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի բերքի մշակում (Обработка сельскохозяйственных культур)
Գյուղատնտեսական, մանածագործական հումքի, կիսապատրաստվածքների մեծածախ առևտրով զբաղվող գործակալների գործունեություն (Деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным, текстильным сырьем, полуфабрикатами)
Գյուղատնտեսության բնագավառում օժանդակ գործունեություն և բերքի մշակում բերքահավաքից հետո (Вспомогательная деятельность в сфере сельского хозяйства и обработка урожая после сбора урожая)
Գյուղատնտեսության և անտառային տնտեսության համար մեքենաների արտադրություն (Производство техники для сельского и лесного хозяйства)
Գոլորշու և լավորակ օդի մատակարարում (Подача пара и воздуха хорошего качества)
Գովազդային գործակալություններ (Рекламные агенства)
Գովազդային գործունեություն (Рекламная деятельность)
Գովազդային գործունեություն և շուկայի իրավիճակի հետազոտություն (Рекламная деятельность и исследование конъюнктуры рынка)
Գովազդի տարածման հետ կապված գործունեություն (Деятельность, связанная с распространением рекламы)
Գորգերի և գորգագործական արտադրատեսակների մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում (Розничная торговля коврами и ковровыми изделиями в специализированных магазинах)
Գորգերի, գորգագործական արտադրատեսակների, պաստառների, հատակի ծածկերի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում (Розничная торговля коврами, ковровыми изделиями, обоями, напольными покрытиями в специализированных магазинах)
Գործածված ապրանքների մանրածախ առևտուր խանութներում (Розничная торговля бывшими в употреблении товарами в магазинах)
Գորշ ածխի (լիգնիտի) արդյունահանում (Добыча бурого угля (лигнит) )
Գունավոր մետաղների և դրանց ձուլվածքների մեծածախ առևտուր (Оптовая торговля цветными металлами и их сплавами)
Գրադարանների գործունեություն (Деятельность библиотек)
Գրադարանների և արխիվների գործունեություն (Деятельность библиотек и архивов)
Գրադարանների, արխիվների, թանգարանների և այլ մշակութային կազմակերպությունների գործունեություն (Деятельность библиотек, архивов, музеев и других организаций культуры)
Գրառված կրիչների բազմացում (Распространение записанных носителей)
Գրառված ձայնասկավառակների, տեսաերիզների, խտասկավառակների մեծածախ առևտուր (Оптовая торговля записанными компакт-дисками, видеокассетами, компакт-дисками)
Գրասենյակային այլ մեքենաների և սարքավորանքի մեծածախ առևտուր (Оптовая торговля прочими офисными машинами и оборудованием)
Գրասենյակային թղթե պիտույքների արտադրություն (Производство канцелярских товаров)
Գրասենյակային մեքենաների և սարքավորանքի (բացի համակարգիչներից և ծայրամասային սարքվածքներից) արտադրություն (Производство офисных машин и оборудования (кроме компьютеров и периферийных устройств).)
Գրասենյակային մեքենաների և սարքավորանքի, ներառյալ համակարգիչները, վարձույթ և լիզինգ (Аренда и лизинг офисной техники и оборудования, включая компьютеры)
Գրասենյակների և խանութների կահավորման կահույքի արտադրություն (Производство офисной и торговой мебели)
Գրավատների գործունեություն (Деятельность ломбардов)
Գրավոր և բանավոր թարգմանչություն (Письменный и устный перевод)
Գրքերի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում (Розничная торговля книгами в специализированных магазинах)
Գրքերի, ամսագրերի, թերթերի, գրելու և տպիչ սարքերի համար թղթի, գրենական պիտույքների մեծածախ առևտուր (Оптовая торговля книгами, журналами, газетами, бумагой для письма и печати, канцелярскими товарами)
Գրքերի, պարբերական հրատարակությունների հրատարակում և այլ հրատարակչական գործունեություն (Издание книг, периодических изданий и другая издательская деятельность)
Դագաղների արտադրություն (Производство гробов)
Դանակային արտադրատեսակների, ձեռքի մետաղե գործիքների և ընդհանուր նշանակության մետաղե արտադրատեսակների արտադրություն (Производство ножевых изделий, металлических ручных инструментов и металлических изделий общего назначения)
Դանակային արտադրատեսակների, սեղանի մետաղե սպասքի արտադրություն (Производство столовых приборов, металлической посуды)
Դեկորատիվ ձկների բուծում (Разведение декоративных рыб)
Դեղագործական ապրանքների մեծածախ առևտուր (Оптовая торговля фармацевтической продукцией)
Դեղագործական պատրաստուկների և նյութերի արտադրություն (Производство фармацевтических препаратов и материалов)
Դեղերի մանրածախ առևտուր դեղատներում (Розничная торговля лекарствами в аптеках)
Դեղերի մանրածախ առևտուր դեղեր չպատրաստող դեղատներում (Розничная продажа лекарственных средств в аптеках без отпуска)
Դեղերի մանրածախ առևտուր դեղեր պատրաստող դեղատներում (Розничная продажа лекарственных средств в аптеках, осуществляющих приготовление лекарственных средств)
Դեղերի մեծածախ առևտուր (Оптовая торговля лекарствами)
Դիզայներական մասնագիտացված գործունեություն (Специализированная проектная деятельность)
Դիզելային վառելիքի մեծածախ առևտուր (Оптовая продажа дизельного топлива)
Դիպլոմավորված մասնագետի ծրագրով իրականացվող մասնագիտական կրթություն (Профессиональное образование, осуществляемое по программе дипломированного специалиста)
Դոնդողանյութի (ժելատինի) և դրա ածանցյալների արտադրություն (Производство желатина (желатина) и его производных)
Դրամական շահումով խաղային ավտոմատների շահագործում (Работа игровых автоматов с денежным выигрышем)
Դրամավարկային այլ միջնորդություն (Другое финансовое посредничество)
Դրամավարկային միջնորդություն (Финансовое посредничество)
Դրամարկղային մեքենաների նորոգում և տեխնիկական սպասարկում (Ремонт и обслуживание кассовых аппаратов)
Դրամի և թանկարժեք արտադրատեսակների տեղափոխում (Перевозка денег и ценных продуктов)
Դրոշմակնիքների պատրաստում (Изготовление штампов)
Եթերային յուղերի արտադրություն (Производство эфирных масел)
Եկեղեցիներում, վանքերում, մզկիթներում, սինագոգներում, այլ պաշտամունքի վայրերում իրականացվող կրոնական ծիսական արարողություններ (Религиозные обряды, совершаемые в церквях, монастырях, мечетях, синагогах и других местах отправления культа.)
Երաժշտական գործիքների արտադրություն (Производство музыкальных инструментов)
Երաժշտական գործիքների և պարտիտուրաների մանրածախ առևտուր (Розничная торговля музыкальными инструментами и нотами)
Երեխաների խնամք (Уход за детьми)
Երիտասարդական ճամբարների և լեռնային բազաների գործունեություն (Деятельность молодежных лагерей и горных баз)
Երկաթեղենի, ներկերի և թերթապակու մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում (Розничная торговля скобяными изделиями, красками и шифером в специализированных магазинах)
Երկաթեղենի, ներկերի, թերթապակու և այլ շինանյութի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում (Розничная торговля скобяными изделиями, красками и шифером в специализированных магазинах)
Երկաթեղենի, ջրմուղի ու ջեռուցման սարքավորանքի և պարագաների մեծածախ առևտուր (Оптовая торговля скобяными изделиями, сантехническим и отопительным оборудованием и аксессуарами)
Երկաթի հանքաքարի արդյունահանում (Добыча железной руды)
Երկաթուղային բեռնատար տրանսպորտի գործունեություն (Железнодорожные грузовые перевозки)
Երկաթուղային գնացքաքարշերի և շարժակազմի նորոգում և տեխնիկական սպասարկում (Ремонт и техническое обслуживание железнодорожных локомотивов и подвижного состава)
Երկաթուղային միջպետական բեռնատար տրանսպորտի գործունեություն (Железнодорожные грузовые перевозки между штатами)
Երկաթուղային միջպետական մարդատար տրանսպորտի գործունեություն (Железнодорожные межгосударственные пассажирские перевозки)
Երկաթուղային միջքաղաքային (ներհանրապետական) բեռնատար տրանսպորտի գործունեություն (Железнодорожные перевозки в дальнем (внутриреспубликанском) сообщении)
Երկաթուղային միջքաղաքային (ներհանրապետական) մարդատար տրանսպորտի գործունեություն (Железнодорожные пассажирские перевозки в дальнем (внутриреспубликанском) сообщении)
Երկաթուղային միջքաղաքային մարդատար տրանսպորտի գործունեություն (Железнодорожный пассажирский транспорт дальнего следования)
Երկաթուղային շարժակազմի արտադրություն (Производство железнодорожного подвижного состава)
Երկաթուղիների և մետրոյի շինարարություն (Строительство железной дороги и метро)
Զբաղվածության հարցերին առնչվող գործունեություն (Деятельность, связанная с вопросами трудоустройства)
Զբոսանավերի և սպորտային նավերի կառուցում (Строительство яхт и спортивных катеров)
Զբոսաշրջային գործակալությունների գործունեություն (Деятельность туристических агентств)
Զբոսաշրջային օպերատորների գործունեություն (Деятельность туристических операторов)
Զենքի և զինամթերքի արտադրություն (Производство оружия и боеприпасов)
Զենքի և զինամթերքի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում (Розничная торговля оружием и боеприпасами в специализированных магазинах)
Զվարճանքի և սպորտի պարագաների վարձույթ և լիզինգ (Прокат и лизинг развлекательного и спортивного инвентаря)
Էլեկտրաբաշխիչ և կարգավորիչ սարքերի արտադրություն (Производство электрических распределительных и управляющих устройств)
Էլեկտրաէներգիայի արտադրություն (Производство электроэнергии)
Էլեկտրաէներգիայի արտադրություն այլ աղբյուրներից (Производство электроэнергии из других источников)
Էլեկտրաէներգիայի արտադրություն արևային էլեկտրակայաններում (Производство электроэнергии на солнечных электростанциях)
Էլեկտրաէներգիայի արտադրություն երկրաջերմային էլեկտրակայաններում (Производство электроэнергии на геотермальных электростанциях)
Էլեկտրաէներգիայի արտադրություն հիդրոէլեկտրակայաններում (Производство электроэнергии на гидроэлектростанциях)
Էլեկտրաէներգիայի արտադրություն հողմային էլեկտրակայաններում (Производство электроэнергии на ветряных электростанциях)
Էլեկտրաէներգիայի արտադրություն միջուկային էլեկտրակայաններում (Производство электроэнергии на атомных электростанциях)
Էլեկտրաէներգիայի արտադրություն ջերմաէլեկտրակայաններում (Производство электроэнергии на тепловых электростанциях)
Էլեկտրաէներգիայի արտադրություն, հաղորդում և բաշխում (Производство, передача и распределение электроэнергии)
Էլեկտրաէներգիայի բաշխում (Распределение мощности)
Էլեկտրաէներգիայի հաղորդում (Передача энергии)
Էլեկտրաէներգիայի վաճառք (Продажа электроэнергии)
Էլեկտրաէներգիայի վաճառք, բացի վերականգնվող էներգետիկ ռեսուրսներից ստացված էներգիայի (Продажа электроэнергии, кроме энергии из возобновляемых источников энергии)
Էլեկտրաէներգիայի վաճառք՝ ստացված վերականգնվող էներգետիկ ռեսուրսներից (Продажа электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников энергии)
Էլեկտրաէներգիայի և այլ էներգիայի արտադրություն կենսազանգվածի կիրառմամբ (Производство электроэнергии и другой энергии с использованием биомассы)
էլեկտրակայանների և էլեկտրահաղորդման համակարգերի շինարարություն (Строительство электростанций и систем электропередачи)
Էլեկտրական լուսավորման սարքավորանքի արտադրություն (Производство электроосветительного оборудования)
Էլեկտրական համակարգերի հավաքակցում (Сборка электрических систем)
Էլեկտրական սարքավորանքի արտադրություն (Производство электрооборудования)
Էլեկտրական սարքավորանքի նորոգում (Ремонт электрооборудования)
Էլեկտրական և այլ արդյունաբերական կամ լաբորատոր վառարանների և թուջահալոցների, այդ թվում` թափոնների այրման համար կայանքները, արտադրություն (Производство электрических и других промышленных или лабораторных печей и плавильных печей, включая установки для сжигания отходов)
Էլեկտրական, ջրամատակարարման և այլ ճարտարագիտական համակարգերի հավաքակցման աշխատանքներ (Монтажные работы электрических, водопроводных и других инженерных систем)
Էլեկտրականության, գազի, գոլորշու և լավորակ օդի մատակարարում (Обеспечение электроэнергией, газом, паром и воздухом хорошего качества)
Էլեկտրահաղորդալարերի միացման սարքվածքների արտադրություն (Производство оборудования для соединения электрических проводов)
Էլեկտրահաղորդալարերի և դրանց միացման սարքվածքների արտադրություն (Производство электрических проводов и оборудования для их соединения)
Էլեկտրահաղորդման և հեռահաղորդակցական համակարգերի շինարարություն (Строительство систем электропередачи и телекоммуникаций)
Էլեկտրաշարժիչների, գեներատորների և տրանսֆորմատորների արտադրություն (Производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов)
Էլեկտրաշարժիչների, գեներատորների, տրանսֆորմատորների, էլեկտրաբաշխիչ և կարգավորիչ սարքերի արտադրություն (Производство электродвигателей, генераторов, трансформаторов, электрических распределительных и регулирующих устройств)
Էլեկտրոնային բաղադրամասերի արտադրություն (Производство электронных компонентов)
Էլեկտրոնային համակարգերի նախագծում, թեստավորում և մշակում (Проектирование, тестирование и разработка электронных систем)
Էլեկտրոնային ու հեռահաղորդակցական սարքավորանքի և դրանց մասերի մեծածախ առևտուր (Оптовая торговля электронным и телекоммуникационным оборудованием и его частями)
Էլեկտրոնային չգրառված կրիչների մեծածախ առևտուր (Оптовая торговля электронными незаписываемыми носителями)
Էլեկտրոնային և հեռահաղորդակցական սարքավորանքի ու դրանց մասերի մեծածախ առևտուր (Оптовая торговля электронным и телекоммуникационным оборудованием и его частями)
Էլեկտրոնային և օպտիկական սարքավորանքի նորոգում (Ремонт электронного и оптического оборудования)
Էներգետիկ կառույցների նախագծում, նախագծերի փորձաքննություն (Проектирование энергетических конструкций, экспертиза проекта)
Ըմպելիքների պատրաստման համար մշակաբույսերի աճեցում (Выращивание культур для приготовления напитков)
Ընդհանուր նշանակության այլ մեքենաների արտադրություն (Производство прочих транспортных средств общего назначения)
Ընդհանուր նշանակության այլ մեքենաների արտադրություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում (Производство прочих машин общего назначения, не включенных в другие группировки)
Ընդհանուր նշանակության մեքենաների արտադրություն (Производство автомобилей общего назначения)
Ընկուզապտուղների աճեցում (Выращивание грецких орехов)
Ընկույզների, արևածաղկի սերմերի բովում (Обжарка орехов, семян подсолнечника)
Ընկույզներից սննդամթերքի և մածուկների արտադրություն (Производство пищевых продуктов и паст из орехов)
Ընտանի թռչունների բուծում (Разведение домашних птиц)
Ընտանի թռչունների մսի մշակում և պահածոյացում (Обработка и консервирование мяса домашних птиц)
Թաղանթանյութի արտադրություն (Кинопроизводство)
Թաղանթանյութի, թղթի և ստվարաթղթի արտադրություն (Производство пленки, бумаги и картона)
Թաղման պարագաների մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում (Розничная торговля ритуальными принадлежностями в специализированных магазинах)
Թաղումների կազմակերպում և դրա հետ կապված ծառայություններ (Организация похорон и сопутствующие услуги)
Թամբալծասարքային արտադրատեսակների արտադրություն (Производство шорно-седельных изделий)
Թանգարանների գործունեություն (Деятельность музеев)
Թանկարժեք (ազնիվ) մետաղների հանքաքարերի արդյունահանում (Добыча руд драгоценных (благородных) металлов)
Թանկարժեք մետաղների արտադրություն (Производство драгоценных металлов)
Թանկարժեք մետաղների հարգորոշում և հարգադրոշմում (Оценка и клеймение драгоценных металлов)
Թանկարժեք մետաղների և թանկարժեք քարերի ջարդոնի մեծածախ առևտուր (Оптовая торговля ломом драгоценных металлов и драгоценных камней)
Թանկարժեք քարերի մեծածախ առևտուր (Оптовая продажа драгоценных камней)
Թանկարժեք և հիմնական գունավոր մետաղների արտադրություն (Производство драгоценных и основных цветных металлов)
Թանկարժեք և ոչ թանկարժեք մետաղներից արտադրատեսակների փորագրում (Гравировка изделий из драгоценных и недрагоценных металлов)
Թարմ ալյուրե հրուշակեղենի արտադրություն (Производство спецодежды, униформы)
Թարմ մսի և մսամթերքի, ներառյալ ենթամթերթի մեծածախ առևտուր (Оптовая торговля свежим мясом и мясными продуктами, включая субпродукты)
Թարմ մրգերի և բանջարեղենի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում (Розничная торговля свежими фруктами и овощами в специализированных магазинах)
Թարմ մրգերի և բանջարեղենի մեծածախ առևտուր (Оптовая продажа свежих фруктов и овощей)
Թափոնների հավաքում (Сбор отходов)
Թափոնների հավաքում, մշակում և ոչնչացում, նյութերի վերականգնում (Сбор, переработка и уничтожение отходов, восстановление материалов)
Թափոնների մշակում և ոչնչացում (Обработка и утилизация отходов)
Թափոնների վնասազերծում և այլ մշակում (Утилизация отходов и другая обработка)
Թափոնների տեսակավորում և մշակում երկրորդային հումքի ստացման համար (Сортировка и переработка отходов для получения вторичного сырья)
Թափոնների և ջարդոնի մեծածախ առևտուր (Оптовая торговля отходами и ломом)
Թեթև մարդատար ավտոմոբիլների մանրածախ առևտուր (Розничная торговля легковым транспортом)
Թեթև մարդատար ավտոմոբիլների մեծածախ առևտուր (Оптовая продажа легковых автомобилей)
Թեթև մետաղների ձուլում (Литье легких металлов)
Թեթև մետաղներից փաթեթանյութերի արտադրություն (Производство упаковочных материалов из легких металлов)
Թելատու մշակաբույսերի աճեցում (Выращивание диктуемых культур)
Թելքավոր ցեմենտից շինվածքների արտադրություն (Производство фиброцементных зданий)
Թելքաօպտիկական մալուխների արտադրություն (Производство оптоволоконных кабелей)
Թեստավորման և գնահատման կենտրոնների գործունեություն (Деятельность центров тестирования и оценки)
Թերթապակու արտադրություն (Производство листового стекла)
Թերթապակու կաղապարում և մշակում (Формование и обработка листового стекла)
Թերթերի հրատարակություն (Издание газет)
Թերթերի տպագրություն (Печать газет)
Թերթերի և գրասենյակային պիտույքների մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում (Розничная торговля газетами и канцелярскими товарами в специализированных магазинах)
Թղթե և ստվարաթղթե այլ արտադրատեսակների արտադրություն (Производство прочих изделий из бумаги и картона)
Թղթե և ստվարաթղթե արտադրատեսակների արտադրություն (Производство изделий из бумаги и картона)
Թղթի և թղթե արտադրատեսակների արտադրություն (Производство бумаги и бумажных изделий)
Թղթի և ստվարաթղթի արտադրություն (Производство бумаги и картона)
Թղթի և ստվարաթղթի պատրաստման համար մեքենաների արտադրություն (Производство машин для подготовки бумаги и картона)
Թմրամիջոցներ պարունակող մշակաբույսերի և դեղաբույսերի աճեցում (Выращивание лекарственных культур и трав)
Թորած այլ նավթամթերքի արտադրություն (Производство прочих дистиллированных нефтепродуктов)
Թորած նավթամթերքի արտադրություն (Производство дистиллированных нефтепродуктов)
Թորիումի հանքաքարի արդյունահանում (Добыча ториевой руды)
Թունաքիմիկատների և այլ ագրոքիմիական արտադրանքի մեծածախ առևտուր (Оптовая торговля пестицидами и другой агрохимической продукцией)
Թունաքիմիկատների և այլ ագրոքիմիական նյութերի արտադրություն (Производство пестицидов и других агрохимикатов)
Թուջի, պողպատի և դրանց ձուլվածքների մեծածախ առևտուր (Оптовая торговля чугуном, сталью и их литьем)
Թուջի, պողպատի և ֆեռոհամահալվածքների արտադրություն (Производство чугуна, стали и ферросплавов)
Թռչնամսի և թռչնամսից մթերքի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում (Розничная торговля птицей и продуктами из птицы в специализированных магазинах)
Ժամանակավոր աշխատուժով ապահովման գործունեություն (Предоставление временной рабочей силы)
Ժամացույցների և ժամանակի գրանցման այլ սարքերի արտադրություն (Производство часов и других устройств для регистрации времени)
Ժամացույցների և ոսկերչական արտադրատեսակների մեծածախ առևտուր (Оптовая продажа часов и ювелирных изделий)
Ժամացույցների և ոսկերչական արտադրատեսակների մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում (Розничная торговля часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах)
Ինտեգրալային սխեմաների նախագծում և թեստավորում (Проектирование и тестирование интегральных схем)
Ինտերնետ հասանելիության ծառայություններ անլար կապի միջոցով (Услуги доступа в Интернет через беспроводное соединение)
Ինտերնետ հասանելիության ծառայություններ արբանյակային կապի միջոցով (Услуги доступа в Интернет через спутниковую связь)
Ինտերնետ հասանելիության ծառայություններ լարային կապի միջոցով (Услуги доступа в Интернет через проводное соединение)
Ինտերնետով կամ փոստով ապրանքների մանրածախ առևտուր (Розничная продажа товаров через Интернет или по почте)
Իրավաբանական գործունեություն (Юридические услуги, оформление документов)
Իրավաբանական և հաշվապահական գործունեություն (Юридическая и бухгалтерская деятельность)
Լայն տեսականու ապրանքների առևտրով զբաղվող գործակալների գործունեություն (Деятельность агентов, осуществляющих торговлю широкой номенклатурой товаров)
Լարային հեռահաղորդակցական համակարգերի ծառայություններ (Услуги проводных телекоммуникационных систем)
Լեզուների դասընթացներ (Языковые курсы)
Լողուն կառույցների կառուցում (Строительство плавучих сооружений)
Լուսանկարչական սարքավորանքի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում (Розничная торговля фототехникой в ​​специализированных магазинах)
Լուսանկարչության բնագավառում գործունեություն (Деятельность в области фотографии)
Լուսապատճենում, փաստաթղթերի պատրաստում և այլ մասնագիտացված օժանդակ գործունեություն (Ксерокопирование, подготовка документов и другая специализированная вспомогательная деятельность)
Լուսավորման սարքավորանքի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում (Розничная торговля светотехническим оборудованием в специализированных магазинах)
Լուսավորման սարքավորանքի մեծածախ առևտուր (Оптовая продажа осветительного оборудования)
Լուսաքիմիական նյութերի արտադրություն (Производство фотохимических материалов)
Լուցկիների արտադրություն (Производство спичек)
Խաղատների գործունեություն (Казино деятельность)
Խաղերի և խաղալիքների արտադրություն (Производство игр и игрушек)
Խաղերի և խաղալիքների մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում (Розничная торговля играми и игрушками в специализированных магазинах)
Խաղերի և խաղալիքների մեծածախ առևտուր (Оптовая торговля играми и игрушками)
Խաղերի և խաղալիքների, սպորտային ապրանքների, հեծանիվների, գրքերի, թերթերի, գրենական պիտույքների, երաժշտական գործիքների, ժամացույցների և ոսկերչական արտադրատեսակների, լուսանկարչական և օպտիկական սարքավորանքի մեծածախ առևտրով զբաղվող գործակալների գործունեություն (Деятельность оптовых агентов по играм и игрушкам, спортивным товарам, велосипедам, книгам, газетам, канцелярским товарам, музыкальным инструментам, часам и ювелирным изделиям, фото- и оптическому оборудованию)
Խաղողի աճեցում (Выращивание винограда)
Խաղողի գինու արտադրություն (Производство вина, водки, армянского коньяка)
Խառը գյուղատնտեսություն (Смешанное сельское хозяйство)
Խեցգետինների որս քաղցրահամ ջրերում (Охота на крабов в пресной воде)
Խեցգետինների, այլ խեցեմորթների և գորտերի բուծում (Разведение крабов, других моллюсков и лягушек)
Խեցեգործական մեկուսիչների և համապատասխան կցամասերի արտադրություն (Производство керамических изоляторов и соответствующей арматуры)
Խեցեգործական սալիկների և սալերի արտադրություն (Производство керамической плитки и плит)
Խմիչքների մեծածախ առևտրով զբաղվող գործակալների գործունեություն (Деятельность оптовых агентов по напиткам)
Խմիչքների արտադրություն (Производство напитков)
Խմիչքների մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում (Розничная торговля напитками в специализированных магазинах)
Խմորեղենի, շաքարային հրուշակեղենի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում (Розничная торговля пирожными, сахаристыми кондитерскими изделиями в специализированных магазинах)
Խմորիչների արտադրություն (Производство кондитерских изделий)
Խմորման նյութերից այլ չթորած խմիչքների արտադրություն (Производство других нескоропортящихся напитков из ферментационных материалов)
Խնձորի և այլ պտղահատապտղային գինիների արտադրություն (Производство плодово-ягодных (фруктово-ягодных) напитков)
Խոզերի բուծում (Разведение свиней)
Խոհանոցի կահույքի արտադրություն (Производство кухонной мебели)
Խորհրդատվական գործունեություն կառավարման հարցերով (Консультационная деятельность по вопросам управления)
Խորհրդատվական գործունեություն համակարգչային տեխնոլոգիաների բնագավառում (Консультационная деятельность в области компьютерных технологий)
Խորհրդատվական գործունեություն համակարգչային տեխնոլոգիաների բնագավառում չներառված ուրիշ խմբավորումներում (Консультационная деятельность в области компьютерных технологий в другие группировки, не включенные)
Ծաղիկների աճեցում (Выращивание цветов)
Ծաղիկների և այլ բույսերի մեծածախ առևտուր (Оптовая продажа цветов и других растений)
Ծաղիկների և բույսերի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում (Розничная торговля цветами и растениями в специализированных магазинах)
Ծաղիկների և բույսերի մեծածախ առևտրով զբաղվող գործակալների գործունեություն (Деятельность агентов по оптовой торговле цветами и растениями)
Ծաղիկների, բույսերի, սերմերի, պարարտանյութերի, տնային կենդանիների, տնային կենդանիների համար կերի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում (Розничная торговля цветами, растениями, семенами, удобрениями, животными, кормами для животных в специализированных магазинах)
Ծխախոտային արտադրատեսակների արտադրություն (Производство табачных изделий)
Ծխախոտային արտադրատեսակների մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում (Розничная торговля табачными изделиями в специализированных магазинах)
Ծխախոտի աճեցում (Выращивание табака)
Ծխախոտի արտադրատեսակների մեծածախ առևտուր (Оптовая продажа табачных изделий)
Ծխախոտի խմորում (ֆերմենտացիա) (Ферментация табака (ферментация))
Ծխախոտի մեծածախ առևտրով զբաղվող գործակալների գործունեություն (Деятельность агентов по оптовой торговле табачными изделиями)
Ծովային և մերձափնյա ջրային բեռնատար տրանսպորտի գործունեություն (Морские и прибрежные водные грузовые перевозки)
Ծովային և մերձափնյա ջրային մարդատար տրանսպորտի գործունեություն (Морской и прибрежный пассажирский транспорт)
Ծորակների և կափույրների արտադրություն (Производство кранов и клапанов)
Ծրագրային ապահովման մեծածախ առևտուր (Оптовая продажа программного обеспечения)
Ծրագրային ապահովման մշակում (Разработка программного обеспечения)
Ծրագրային ապահովման մշակում, խորհրդատվություններ և հարակից գործունեություն համակարգչային տեխնոլոգիաների բնագավառում (Разработка программного обеспечения, консалтинг и сопутствующая деятельность в области компьютерных технологий)
Կազմակերպությունների վարչարարական գրասենյակների համալիր գործունեություն (Комплексная деятельность административных аппаратов организаций)
Կազմակերպություններին կից ճաշարանների և խորտկարանների ծառայություններ (Услуги столовых и закусочных при организациях)
Կազմարարական գործ (Строительные работы)
Կաթի մշակում, կարագի և պանրի արտադրություն (Переработка молока, производство масла и сыра)
Կաթնամթերքի արտադրություն (Производство непродовольственных товаров)
Կաթնամթերքի մեծածախ առևտուր (Оптовая торговля молочными продуктами)
Կաթնամթերքի, ձվի, ուտելի յուղերի և ճարպերի մեծածախ առևտուր (Оптовая торговля молочными продуктами, яйцами, пищевыми маслами и жирами)
Կակաոյի, շոկոլադի և շաքարե հրուշակեղենի արտադրություն (Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий)
Կահույքի արտադրություն (Мебельное производство)
Կահույքի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում (Розничная торговля мебелью в специализированных магазинах)
Կահույքի մեծածախ առևտրով զբաղվող գործակալների գործունեություն (Деятельность агентов по оптовой продаже мебели)
Կահույքի և տան կահավորանքի նորոգում (Ремонт мебели и предметов интерьера)
Կահույքի, գորգերի և լուսավորման սարքավորանքի մեծածախ առևտուր (Оптовая торговля мебелью, коврами и осветительным оборудованием)
Կահույքի, լուսավորման սարքավորանքի և կենցաղային այլ արտադրատեսակների մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում (Розничная торговля мебелью, световым оборудованием и прочими бытовыми товарами в специализированных магазинах)
Կահույքի, կենցաղային ապրանքների, երկաթեղենի և այլ մետաղական արտադրատեսակների առևտրով զբաղվող գործակալների գործունեություն (Деятельность агентов по торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными изделиями и прочими металлическими изделиями)
Կամուրջների և թունելների շինարարություն (Строительство мостов и тоннелей)
Կաշվե այլ արտադրատեսակների մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում (Торговля розничная прочими изделиями из кожи в специализированных магазинах)
Կաշվե արտադրատեսակների նորոգում (Ремонт кожаных изделий)
Կաշվե գալանտերեայի և համանման այլ արտադրատեսակների արտադրություն (Производство кожгалантереи и других подобных изделий)
Կաշվե հագուստի արտադրություն (Производство кожаной одежды)
Կաշվի դաբաղում և վերջնամշակում, ճամպրուկների, պայուսակների և թամբա-լծասարքային արտադրատեսակների արտադրություն, մորթու վերջնամշակում և ներկում (Дубление и отделка кожи, производство чемоданов, сумок и шорных изделий, отделка и покраска меха)
Կաշվի դաբաղում և վերջնամշակում, մորթու վերջնամշակում և ներկում (Дубление и отделка кожи, отделка и покраска меха)
Կաշվի դաբաղում և վերջնամշակում. բնական և բաղադրանյութային կաշվի արտադրություն (Дубление и отделка кожи. производство натуральной и композитной кожи)
Կաշվի, կաշվե արտադրատեսակների արտադրություն (Производство кожи, кожгалантереи)
Կապարի, ցինկի և անագի արտադրություն (Производство свинца, цинка и олова)
Կապարի, ցինկի, անագի հանքաքարերի արդյունահանում (Добыча свинцовых, цинковых, оловянных руд)
Կապի սարքավորանքի արտադրություն (Производство оборудования связи)
Կապի սարքավորանքի նորոգում (Ремонт оборудования связи)
Կապի, հեռահաղորդակցական և անվտանգության համակարգերի նախագծում, նախագծերի փորձաքննություն (Проектирование систем связи, телекоммуникаций и безопасности, экспертиза проектов)
Կառուցապատման նախապատրաստական աշխատանքներ (Подготовка к строительству)
Կավե շինանյութի արտադրություն (Производство глиняных строительных материалов)
Կավի և ճենակավի արդյունահանում (Добыча глины и ченакав)
Կավճի և չկալցինացված դոլոմիտի արդյունահանում (Добыча мелового и некальцинированного доломита)
Կատարողական արվեստի բնագավառում օժանդակ գործունեություն (Вспомогательная деятельность в области исполнительского искусства)
Կատարողական արվեստի բնագավառում գործունեություն (Деятельность в области исполнительского искусства)
Կարի թելի արտադրություն (Производство швейной нити)
Կարտոֆիլի աճեցում (Выращивание картофеля)
Կարտոֆիլի մշակում և պահածոյացում (Выращивание и консервирование картофеля)
Կացության կազմակերպում (Организация проживания)
Կենդանական և բուսական սննդայուղերի ուտելի յուղերի և ճարպերի մեծածախ առևտուր (Оптовая торговля пищевыми маслами и жирами животного и растительного происхождения)
Կենդանի կենդանիների մեծածախ առևտուր (Оптовая торговля живыми животными)
Կենդանի կենդանիների մեծածախ առևտրով զբաղվող գործակալների գործունեություն (Деятельность агентов по оптовой торговле живыми животными)
Կենսաթոշակային ապահովություն (Пенсионное обеспечение)
Կենսավառելիքային խառնուրդների, կենսադիզելի արտադրություն (Производство биотопливных смесей, биодизеля)
Կենտրոնական բանկի գործունեություն (Деятельность Центрального банка)
Կենցաղային այլ արտադրատեսակների մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում (Розничная торговля прочими бытовыми товарами в специализированных магазинах)
Կենցաղային ապրանքների մեծածախ առևտուր (Оптовая торговля бытовыми товарами)
Կենցաղային ապրանքների, երկաթեղենի և այլ մետաղական արտադրատեսակների մեծածախ առևտրով զբաղվող գործակալների գործունեություն (Деятельность оптовых агентов хозяйственных товаров, скобяных изделий и других металлических изделий)
Կենցաղային արտադրատեսակների և անձնական օգտագործման պարագաների վարձույթ և լիզինգ (Прокат и лизинг предметов домашнего обихода и личных вещей)
Կենցաղային էլեկտրական սարքերի մեծածախ առևտուր (Оптовая торговля бытовыми электроприборами)
Կենցաղային էլեկտրական սարքերի, ռադիո և հեռուստատեսային սարքավորանքի մեծածախ առևտուր (Оптовая торговля бытовыми электроприборами, радио- и телеаппаратурой)
Կենցաղային էլեկտրասարքերի արտադրություն (Производство бытовых электроприборов)
Կենցաղային էլեկտրասարքերի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում (Розничная торговля бытовыми электроприборами в специализированных магазинах)
Կենցաղային էլեկտրոնային սարքավորանքի արտադրություն (Производство бытовой электронной техники)
Կենցաղային էլեկտրոնային սարքվածքների նորոգում (Ремонт бытовой электронной техники)
Կենցաղային հեղուկ վառելիքի, բալոններով գազի, ածխի և վառելափայտի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում (Розничная торговля бытовым жидким топливом, баллонным газом, углем и дровами в специализированных магазинах)
Կենցաղային ոչ էլեկտրական սարքերի արտադրություն (Производство бытовых неэлектрических приборов)
Կենցաղային սարքերի արտադրություն (Производство бытовой техники)
Կենցաղային սարքերի, տնային այգեգործական գույքի նորոգում (Ремонт бытовой техники, приусадебного имущества)
Կերային մշակաբույսերի աճեցում (Выращивание кормовых культур)
Կինո- և տեսաֆիլմերի, հեռուստատեսային ծրագրերի արտադրություն (Производство кино- и видеофильмов, телепрограмм)
Կինո- և տեսաֆիլմերի, հեռուստատեսային ծրագրերի արտադրություն, երաժշտական և այլ ձայնագրությունների հրատարակություն (Производство кино- и видеофильмов, телепрограмм, издание музыкальных и других звукозаписей)
Կինո- և տեսաֆիլմերի, հեռուստատեսային ծրագրերի հետարտադրական գործունեություն (Постпродакшн кино- и видеофильмов, телевизионных программ)
Կինո- և տեսաֆիլմերի, հեռուստատեսային ծրագրերի տարածում (Распространение кино- и видеофильмов, телепрограмм)
Կինոֆիլմերի ցուցադրում (Показ фильмов)
Կյանքի ապահովագրություն (Страхование жизни)
Կյանքի վերաապահովագրություն (Перестрахование жизни)
Կողպեքների և ծխնիների արտադրություն (Производство замков и петель)
Կոմունալ կառույցների շինարարություն (Строительство инженерных сооружений)
Կոյուղի (Канализация)
Կոնյակի (բրենդիի) արտադրություն (Производство коньяка (бренди))
Կոշիկի արտադրություն (Производство обуви)
Կոշիկի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում (Розничная торговля обувью в специализированных магазинах)
Կոշիկի մեծածախ առևտուր (Оптовая продажа обуви)
Կոշիկի նորոգում (Ремонт обуви)
Կոշիկի և կաշվե արտադրատեսակների մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում (Розничная торговля обувью и кожгалантереей в специализированных магазинах)
Կոշիկի և կաշվե արտադրատեսակների նորոգում (Ремонт обуви и кожаных изделий)
Կոպճահանքերի և ավազահանքերի շահագործում, կավի և ճենակավի (կաոլինի) արդյունահանում (Производство металлических конструкций( металлоконструкций) и изделий)
Կոսմետիկական միջոցների և արդուզարդի պարագաների մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում (Розничная торговля косметикой и туалетными принадлежностями в специализированных магазинах)
Կորիզավոր պտուղների աճեցում (Выращивание косточковых плодов)
Կորիզավոր և հնդավոր պտուղների աճեցում (Выращивание косточковых и индуистских плодов)
Կոքսի արտադրություն (Производство кокса)
Կոքսի և թորած նավթամթերքի արտադրություն (Производство кокса и дистиллированных нефтепродуктов)
Կրաքարի և գիպսի արդյունահանում (Добыча извести и гипса)
Կրթական այլ գործունեություն մշակույթի բնագավառում (Иная образовательная деятельность в сфере культуры)
Կրթական գործունեություն արվեստի, ստեղծագործական արվեստի բնագավառում (Образовательная деятельность в области искусства, творчества)
Կրթական գործունեություն երաժշտության բնագավառում (Образовательная деятельность в области музыки)
Կրթական գործունեություն մշակույթի բնագավառում (Образовательная деятельность в сфере культуры)
Կրթական գործունեություն պարարվեստի բնագավառում (Образовательная деятельность в области танца)
Կրթական գործունեություն սպորտի բնագավառում (Образовательная деятельность в области спорта)
Կրթական գործունեություն սպորտի և զվարճությունների բնագավառում (Образовательная деятельность в сфере спорта и развлечений)
Կրթական գործունեություն ստեղծագործական և զարգացման կենտրոններում (Образовательная деятельность в центрах творчества и развития)
Կրթության բնագավառում այլ օժանդակ գործունեություն (Другая вспомогательная деятельность в сфере образования)
Կրթության բնագավառում խորհրդատվական գործունեություն (Консультационная деятельность в сфере образования)
Կրթության բնագավառում օժանդակ գործունեություն (Сопровождение деятельности в сфере образования)
Կրթություն (Образование)
Կրի, գիպսի և գաջի արտադրություն (Производство извести, гипса и гипса)
Կրոնական ծեսերի (հոգեհանգստի և այլնի) կատարման ծառայություններ (Услуги по совершению религиозных обрядов (покаяние и др.).)
Կրոնական կազմակերպությունների այլ գործունեություն (Иная деятельность религиозных организаций)
Կրոնական կազմակերպությունների գործունեություն (Деятельность религиозных организаций)
Հագուստի արտադրություն (Производство одежды)
Հագուստի արտադրություն, բացի մորթե հագուստից (Производство одежды, кроме меховой одежды)
Հագուստի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում (Розничная торговля одеждой в специализированных магазинах)
Հագուստի մեծածախ առևտրով զբաղվող գործակալների գործունեություն (Деятельность агентов по оптовой торговле одеждой)
Հագուստի և կոշիկի մեծածախ առևտուր (Оптовая торговля одеждой и обувью)
Հագուստի, բացառությամբ տրիկոտաժե ներքնազգեստը և գուլպեղենը, մեծածախ առևտուր (Одежда, кроме нижнего трикотажа и чулочно-носочных изделий, оптом)
Համակարգիչների և ծայրամասային սարքվածքների արտադրություն (Производство компьютеров и периферийного оборудования)
Համակարգիչների և կապի սարքավորանքի նորոգում (Ремонт компьютеров и средств связи)
Համակարգիչների, անձնական օգտագործման և կենցաղային արտադրատեսակների նորոգում (Ремонт компьютеров, товаров личного пользования и бытовых товаров)
Համակարգիչների, էլեկտրոնային և օպտիկական սարքավորանքի արտադրություն (Производство компьютеров, электронного и оптического оборудования)
Համակարգիչների, ծայրամասային սարքվածքների մեծածախ առևտուր (Оптовая торговля компьютерами, периферийным оборудованием)
Համակարգիչների, ծայրամասային սարքվածքների և ծրագրային ապահովման մեծածախ առևտուր (Оптовая торговля компьютерами, периферийными устройствами и программным обеспечением)
Համակարգիչների, ծայրամասային սարքվածքների և համակարգչային ծրագրերի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում (Розничная торговля компьютерами, периферийными устройствами и программным обеспечением в специализированных магазинах)
Համակարգչային դասընթացներ (Компьютерные курсы)
Համակարգչային խաղերի կազմակերպման և ինտերնետ ակումբների գործունեություն (Организация компьютерных игр и мероприятий интернет-клубов)
Համակարգչային խաղերի հրատարակություն (Издание компьютерных игр)
Համակարգչային ծրագրերի հրատարակություն (Публикация компьютерных программ)
Համակարգչային համակարգերի կառավարման գործունեություն (Деятельность по управлению компьютерными системами)
Համասեռված բաղադրիչներ պարունակող և սննդակարգային (դիետիկ) սննդի արտադրություն (Производство и продажа: полиэтиленовые баки, ванны, дорожные барьеры, продукция для рыбной промышленности и другая полиэтиленовая продукция любых размеров по спецификации заказчика)
Համասեռված բաղադրիչներ պարունակող և սննդակարգային (դիետիկ) այլ սննդի արտադրություն (Производство гомогенизированных ингредиентов и других диетических (диетических) продуктов)
Համատիրությունների գործունեություն (Деятельность кондоминиумов)
Համեմունքային և անուշահոտ մշակաբույսերի աճեցում (Выращивание пряных и ароматных культур)
Համեմունքների արտադրություն (Производство специй)
Հանգստի կազմակերպման գործունեություն ատրակցիոններով այգիներում և զբոսայգիներում (Развлекательные мероприятия в парках развлечений и парках)
Հանրակացարանների գործունեություն (Деятельность общежитий)
Հանրային սննդի կազմակերպման այլ գործունեություն (Другая деятельность общественного питания)
Հանրային սննդի կազմակերպման այլ գործունեություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում (Прочая деятельность общественного питания, не включенная в другие группировки)
Հանրային սննդի կազմակերպում (Организация общественного питания)
Հանքագործական արդյունաբերության այլ ճյուղերում օժանդակ ծառայությունների մատուցում (Предоставление вспомогательных услуг в других отраслях горнорудной промышленности)
Հանքագործական արդյունաբերության հարակից գործունեություն (Деятельность по защите прав и интересов граждан и организаций)
Հանքագործական արդյունաբերության և բացահանքերի շահագործման այլ ճյուղեր (Другие отрасли горнодобывающей промышленности и эксплуатации открытых рудников)
Հանքագործական արդյունաբերության և բացահանքերի շահագործման այլ ճյուղեր, չներառված ուրիշ խմբավորումներում (Другие отрасли горнорудной промышленности и эксплуатации открытых Рудников, не включенные в другие группировки)
Հանքագործական արդյունաբերության և բացահանքերի շահագործման այլ ճյուղեր, չներառված ուրիշ խմբավորումներում (Другие отрасли горнорудной промышленности и эксплуатации открытых Рудников, не включенные в другие группировки)
Հանքագործական արդյունաբերության, բացահանքերի շահագործման և շինարարության համար մեքենաների արտադրություն (Производство машин для горнодобывающей промышленности, карьеров и строительства)
Հանքային պարարտանյութերի մեծածախ առևտուր (Оптовая торговля минеральными удобрениями)
Հանքարդյունաբերության, շինարարության և քաղաքացիական շինարարության համար մեքենաների մեծածախ առևտուր (Оптовая торговля машинами для горнодобывающей промышленности, строительства и гражданского строительства)
Հաշիվների կազմում, հաշվապահական հաշվառում, վերստուգիչ ծառայություններ (աուդիտ), խորհրդատվական ծառայություններ հարկադրման հարցերով (Составление отчетности, бухгалтерские, аудиторские услуги, консультации по вопросам правоприменения)
Հաշիվների կազմում, հաշվապահական հաշվառում, վերստուգիչ ծառայություններ (աուդիտ), խորհրդատվություններ հարկադրման հարցերով (Составление отчетности, бухгалтерские, аудиторские услуги, консультации по вопросам правоприменения)
Հաշվապահական դասընթացներ (Бухгалтерские курсы)
Հասարակայնության հետ կապերի գործունեություն (Деятельность по связям с общественностью)
Հավաքած Էլեկտրոնային մեկուսատախտակների արտադրություն (Производство сборных электронных плат)
Հատակի հավաքովի փայտածածկերի արտադրություն (Производство сборных напольных покрытий)
Հատակների ծածկապատում և պատերի երեսպատում (Напольное покрытие и настенное покрытие)
Հատապտուղների աճեցում (Выращивание ягод)
Հատիկաընդեղենային մշակաբույսերի աճեցում (Выращивание бобовых культур)
Հատիկային մշակաբույսերի և սերմերի մեծածախ առևտուր (Оптовая торговля зерновыми культурами и семенами)
Հատիկային մշակաբույսերի, չմշակված ծխախոտի, սերմերի և անասնակերի մեծածախ առևտուր (Оптовая торговля зерновыми культурами, табачным сырьем, семенами и фуражом)
Հատուկ նշանակության այլ մեքենաների արտադրություն (Производство прочих автомобилей специального назначения)
Հատուկ նշանակության այլ մեքենաների արտադրություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում (Производство прочих транспортных средств специального назначения, не включенных в другие группировки)
Հարկադրման գործունեության կառավարում և հսկում (Управление и контроль правоприменительной деятельности)
Հարսանիքների, հանդիսավոր միջոցառումների համար սրահների տրամադրում (Предоставление залов для свадеб, торжественных мероприятий)
Հարսանյաց հագուստի և հարսանեկան պարագաների մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում (Розничная торговля свадебной одеждой и свадебными аксессуарами в специализированных магазинах)
Հարստացած ուրանի արտադրություն (Производство обогащенного урана)
Հացաբուլկեղենի, խմորեղենի, շաքարային հրուշակեղենի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում (Розничная торговля хлебобулочными, кондитерскими, кондитерскими изделиями в специализированных магазинах)
Հացահատիկային մշակաբույսերի (բացի բրնձից) աճեցում (Выращивание зерновых культур (кроме риса))
Հացահատիկային մշակաբույսերի (բացի բրնձից), հատիկաընդեղենային և յուղատու մշակաբույսերի աճեցում (Выращивание зерновых культур( кроме риса), бобовых и масличных культур)
Հացի արտադրություն (Производство хлеба)
Հացի և ալյուրե հրուշակեղենի արտադրություն (Производство хлеба и мучных кондитерских изделий)
Հացի և թարմ ալյուրե հրուշակեղենի արտադրություն (Производство хлеба и кондитерских изделий из свежей муки)
Հացի և հացաբուլկեղենի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում (Розничная торговля хлебом и хлебобулочными изделиями в специализированных магазинах)
Հեծանիվների և հաշմանդամների սայլակների արտադրություն (Производство велосипедов и инвалидных колясок)
Հեծանիվների, դրանց մասերի և պարագաների մեծածախ առևտուր (Оптовая торговля велосипедами, их деталями и аксессуарами)
Հեղուկացված վառելագազի մեծածախ առևտուր (Оптовая торговля сжиженным топливным газом)
Հեռագրական կապի ծառայություններ (Услуги телеграфной связи)
Հեռախոսային տեղեկատու կենտրոնների գործունեություն (Деятельность телефонных справочных центров)
Հեռախոսային ցանցի ծառայություններ (Услуги телефонной сети)
Հեռահաղորդակցական կապի այլ տեսակներ (Другие виды телекоммуникаций)
Հեռահաղորդակցական կապի կառույցների շինարարություն (Строительство телекоммуникационных сооружений)
Հեռահաղորդակցական համակարգերի հավաքակցում (Монтаж телекоммуникационных систем)
Հեռահաղորդակցական սարքավորանքի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում (Розничная торговля телекоммуникационным оборудованием в специализированных магазинах)
Հեռահաղորդակցություն (Телекоммуникации)
Հեռուստածրագրերի կազմում և հեռարձակում (Телевизионные программы и вещание)
Հեռուստառադիոծրագրերի կազմում և հեռարձակում (Составление и трансляция теле- и радиопрограмм)
Հետախուզական հորատում և գայլիկոնում (Разведочное бурение и бурение)
Հետաքննությունների կատարում (Проведение расследований)
Հետբուհական մասնագիտական կրթություն (Послевузовское профессиональное образование)
Հետմիջնակարգ, բայց ոչ բարձրագույն կրթություն (Среднее, но не высшее образование)
Հետմիջնակարգ, բայց ոչ բարձրագույն կրթություն, բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթություն (Среднее, но не высшее образование, высшее и послевузовское профессиональное образование)
Հիդրավլիկական սարքավորանքի արտադրություն (Производство гидравлического оборудования)
Հիդրոտեխնիկական կառույցների, ջրամատակարարման և կոյուղու համակարգերի նախագծում, նախագծերի փորձաքննություն (Проектирование гидротехнических сооружений, систем водоснабжения и канализации, экспертиза проектов)
Հիմնադրամների կառավարում (Управление средствами)
Հիմնական դեղագործական արտադրանքի արտադրություն (Производство основных фармацевтических продуктов)
Հիմնական դեղագործական արտադրանքի և պատրաստուկների արտադրություն (Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов)
Հիմնական կրթություն (Начальное образование)
Հիմնական մետաղների արտադրություն (Производство недрагоценных металлов)
Հիմնական քիմիական նյութերի, պարարտանյութերի և ազոտական միացությունների, նախնական ձևերով պլաստմասե և սինթետիկ կաուչուկի արտադրություն (Производство основных химикатов, удобрений и азотных соединений, первичных форм пластика и синтетического каучука)
Հիմնական և միջնակարգ (լրիվ) կրթություն (Начальное и среднее (полное) образование)
Հիմնական և միջնակարգ, նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթություն (Начальное и среднее, начальное профессиональное (профессиональное) и среднее профессиональное образование)
Հիվանդանոցների գործունեություն (Деятельность больниц)
ՀՀ կենտրոնական բանկի գործունեություն (Деятельность Центрального банка РА)
Հղկանյութերի արտադրություն (Производство абразивов)
Հղկանյութերի արտադրություն և այլ ոչ մետաղական հանքային արտադրատեսակների արտադրություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում (Производство абразивов и производство прочих неметаллических минеральных продуктов, не включенных в другие группировки)
Հյուրանոցների տրամադրման ծառայություններ (Услуги гостиничного обеспечения)
Հյուրանոցների և համանման բնակատեղերի տրամադրման ծառայություններ (Гостиничные и аналогичные услуги по размещению)
Հնագրավաճառի և հնարժեք (անտիկվարային) գրքերի մանրածախ առևտուր խանութներում (Антикварные книги и розничные магазины антикварных книг)
Հնարժեք (անտիկվարային) ապրանքների մանրածախ առևտուր խանութներում (Розничная торговля драгоценными (антикварными) товарами в магазинах)
Հնդավոր պտուղների աճեցում (Выращивание индуистских плодов)
Հոլդինգ ընկերությունների գործունեություն (Деятельность холдинговых компаний)
Հոլդինգ ընկերությունների գործունեություն (Деятельность холдинговых компаний)
Հոսթելների տրամադրման ծառայություններ (Услуги по предоставлению общежитий)
Հուշանվերների, տնայնագործական, պաշտամունքային և կրոնական նշանակության արտադրատեսակների մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում (Розничная торговля сувенирами, бытовыми, религиозными и религиозными изделиями в специализированных магазинах)
Հրազենի նորոգում և տեխնիկական սպասարկում (Ремонт и техническое обслуживание огнестрельного оружия)
Հրածորանների արտադրություն (Производство окаменелостей)
Հրահեստ արտադրատեսակների արտադրություն (Производство ремесленных изделий)
Հրահեստ արտադրատեսակների արտադրություն (Производство ремесленных изделий)
Հրաձգարանների գործունեություն (Деятельность стрельбищ)
Հրատարակչական այլ գործունեություն (Другая издательская деятельность)
Հրատարակչական գործ (Издательская работа)
Հրշեջ ծառայությունների գործունեություն (Деятельность пожарных служб)
Ձայնա- և տեսասարքերի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում (Розничная торговля аудио- и видеотехникой в ​​специализированных магазинах)
Ձայնագրությունների և տեսագրությունների մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում (Розничная торговля звуко- и видеозаписями в специализированных магазинах)
Ձավարեղենի արտադրություն (Производство хлеба, хлебобулочных изделий)
Ձեռնարկատիրական գործունեությանն օժանդակող լրացուցիչ այլ գործունեություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում (Дополнительные прочие виды деятельности, обеспечивающие предпринимательскую деятельность, не включенные в другие группировки)
Ձեռնարկատիրական գործունեությանն օժանդակող լրացուցիչ գործունեություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում (Дополнительные виды деятельности, обеспечивающие предпринимательскую деятельность, не включенные в другие группировки)
Ձեռնարկատիրական գործունեությանն օժանդակող վարչարարական և լրացուցիչ այլ գործունեություն (Административная и дополнительная иная деятельность, поддерживающая предпринимательскую деятельность)
Ձեռքի գործիքների արտադրություն (Производство ручного инструмента)
Ձիերի և ձիազգիների բուծում (Разведение лошадей и лошадей)
Ձկան և ձկնամթերքի մեծածախ առևտուր (Оптовая торговля рыбой и рыбопродуктами)
Ձկան, խեցեմորթների և կակղամորթների մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում (Розничная торговля рыбой, моллюсками и моллюсками в специализированных магазинах)
Ձկնաբուծություն (Рыбоводство)
Ձկնաբուծություն բաց ծովում (Рыбоводство в открытом море)
Ձկնաբուծություն քաղցրահամ ջրերում (Рыбоводство в пресной воде)
Ձկների, խեցեմորթների և կակղամորթների մշակում և պահածոյացում (Обработка и консервирование рыбы, моллюсков и моллюсков)
Ձկնորսություն (Рыбалка)
Ձկնորսություն բաց ծովում (Рыбалка в открытом море)
Ձկնորսություն քաղցրահամ ջրերում (Рыбалка в пресной воде)
Ձկնորսություն և ձկնաբուծություն (Рыбалка и рыбоводство)
Ձողերի սառնաձգում (Охлаждение баров)
Ձվի մեծածախ առևտուր (Яйцо оптом)
Ճագարների և այլ մորթատու կենդանիների բուծում (Разведение кроликов и других меховых животных)
Ճամպրուկների և պայուսակների արտադրություն (Производство чемоданов и сумок)
Ճամպրուկների, պայուսակների, թամբալծասարքային արտադրատեսակների արտադրություն (Производство чемоданов, сумок, шорно-седельных изделий)
Ճանապարհների և ավտոմայրուղիների շինարարություն (Строительство дорог и автомагистралей)
Ճանապարհների և երկաթուղիների շինարարություն (Строительство автомобильных и железных дорог)
Ճառագայթահարող, էլեկտրաբժշկական և էլեկտրաբուժական սարքավորանքի արտադրություն (Производство радиационного, электромедицинского и электротерапевтического оборудования)
Ճարտարագիտական այլ գործունեություն և դրա հետ կապված տեխնիկական խորհրդատվություններ (Прочая инженерная деятельность и сопутствующие технические консультации)
Ճարտարագիտական գործունեություն և դրա հետ կապված տեխնիկական խորհրդատվություններ (Инженерные работы и сопутствующие технические консультации)
Ճարտարապետական և ճարտարագիտական գործունեություն. տեխնիկական փորձարկումներ և վերլուծություններ (Архитектурно-инженерная деятельность. технические тесты и анализы)
Ճարտարապետական և ճարտարագիտական գործունեություն, տեխնիկական խորհրդատվություններ այդ բնագավառներում (Архитектурно-инженерная деятельность, технические консультации в данных сферах)
Ճարտարապետության բնագավառում այլ գործունեություն (Другая деятельность в области архитектуры)
Ճարտարապետության բնագավառում գործունեություն (Деятельность в области архитектуры)
Ճենապակե ու ապակե արտադրատեսակների մեծածախ առևտուր (Оптовая торговля изделиями из фарфора и стекла)
Ճենապակե ու ապակե արտադրատեսակների և մաքրող միջոցների մեծածախ առևտուր (Оптовая торговля изделиями из фарфора, стекла и чистящими средствами)
Ճոպանների, պարանների, առասանի և մալուխների արտադրություն (Производство канатов, канатов, канатов и тросов)
Ճոպանների, պարանների, առասանի և ցանցերի արտադրություն (Производство канатов, канатов, канатов и сетей)
Ճոպանուղիներով ուղևորափոխադրումներ (Пассажирские перевозки канатными дорогами)
Մագիստրոսի ծրագրով իրականացվող մասնագիտական կրթություն (Магистерская программа профессионального образования)
Մագնիսական և օպտիկական տեղեկատվական կրիչների արտադրություն (Производство магнитных и оптических носителей информации)
Մակարոնեղենի և համանման ալյուրե արտադրատեսակների արտադրություն (Производство макаронных изделий и аналогичных мучных изделий)
Մամլած բնափայտից կամ համանման նյութերից կրակ վառելու ցուպիկների, հատիկների, սալերի (բրիկետների) արտադրություն (Производство дров, пеллет, плит (брикетов) из прессованной натуральной древесины или аналогичных материалов)
Մանածագործական արտադրատեսակների արտադրություն (Производство текстильных изделий)
Մանածագործական արտադրատեսակների մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում (Розничная торговля текстильными изделиями в специализированных магазинах)
Մանածագործական արտադրատեսակների մեծածախ առևտուր (Оптовая торговля текстильными изделиями)
Մանածագործական արտադրատեսակների, հագուստի և կոշիկի մանրածախ առևտուր շուկաներում և կրպակներում (Розничная торговля текстилем, одеждой и обувью на рынках и в палатках)
Մանածագործական արտադրատեսակների, հագուստի, կոշկեղենի և կաշվե արտադրատեսակների առևտրով զբաղվող գործակալների գործունեություն (Деятельность агентов по торговле текстильной продукцией, одеждой, обувью и изделиями из кожи)
Մանածագործական թելքի նախապատրաստում և մանում (Подготовка и прядение текстильной нити)
Մանածագործական և համանման թելքի մեծածախ առևտուր (Оптовая торговля текстильной и аналогичной пряжей)
Մանածագործական և մորթե արտադրատեսակների լվացում, մաքրում և չոր մաքրում (Стирка, чистка и химчистка текстильных и меховых изделий)
Մանածագործական, կարի և տրիկոտաժի արտադրության համար մեքենաների մեծածախ առևտուր (Оптовая торговля машинами для текстильного, швейного и трикотажного производства)
Մանածագործական, կարի, մորթե և կաշվե արտադրատեսակների պատրաստման համար մեքենաների արտադրություն (Производство машин для подготовки текстильных, швейных, меховых и кожаных изделий)
Մանածագործվածքի արտադրություն (Производство спецодежды, униформы)
Մանածագործվածքի վերջնամշակում (Макаровка версаче)
Մանկական ճամբարների գործունեություն (Деятельность детских лагерей)
Մանկական սննդի արտադրություն (Производство детского питания)
Մանրածախ առևտուր կրպակներից, տաղավարներից կամ շուկաներից դուրս (Розничная торговля вне ларьков, киосков или рынков)
Մանրածախ առևտուր կրպակներում և շուկաներում (Розничная торговля в палатках и на рынках)
Մանրածախ առևտուր ոչ մասնագիտացված խանութներում (Розничная торговля в неспециализированных магазинах)
Մանրածախ առևտուր, բացի ավտոմեքենաների և մոտոցիկլների առևտրից (Розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами)
Մասնագիտական, գիտական և տեխնիկական այլ գործունեություն (Прочая профессиональная, научная и техническая деятельность)
Մասնագիտական, գիտական և տեխնիկական այլ գործունեություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում (Прочая профессиональная, научная и техническая деятельность, не включенная в другие группировки)
Մասնագիտացված բժշկական օգնություն (Специализированная медицинская помощь)
Մասնագիտացված շինարարական գործունեություն (Специализированная строительная деятельность)
Մասնավոր տնային տնտեսություններում ապրանքների արտադրություն (առանց տարբերակման) սեփական սպառման համար (Производство товаров в личных подсобных хозяйствах (недифференцированных) для собственного потребления)
Մասնավոր տնային տնտեսություններում ապրանքների և ծառայությունների արտադրություն (առանց տարբերակման) սեփական սպառման համար (Производство товаров и услуг частными домохозяйствами (недифференцированными) для собственного потребления)
Մասնավոր տնային տնտեսություններում ծառայությունների մատուցում (առանց տարբերակման) սեփական սպառման համար (Предоставление услуг в личных подсобных хозяйствах (без дифференциации) для собственного потребления)
Մարգարինի և համանման ուտելի յուղերի արտադրություն (Производство маргарина и аналогичных пищевых масел)
Մարդատար ավտոմոբիլների և թեթևաքաշ փոխադրամիջոցների վարձույթ և լիզինգ (Прокат и лизинг легковых автомобилей и легковых автомобилей)
Մարդատար մասնագիտացված ավտոմեքենաների մանրածախ առևտուր (Розничная торговля специализированными легковыми автомобилями)
Մարդատար մասնագիտացված ավտոմեքենաների մեծածախ առևտուր (Оптовая торговля специализированными легковыми автомобилями)
Մարմնամարզական օբյեկտների գործունեություն (Деятельность спортивных сооружений)
Մարմնի խնամքի համանման այլ ծառայություններ (Другие подобные услуги по уходу за телом)
Մարտական մեքենաների արտադրություն (Производство боевых машин)
Մարտկոցների և կուտակիչների արտադրություն (Производство батарей и аккумуляторов)
Մաքսային միջնորդների գործունեություն (Деятельность таможенных брокеров)
Մաքրման աշխատանքներ (Уборочные работы)
Մաքրող միջոցների մեծածախ առևտուր (Оптовая торговля чистящими средствами)
Մեխանիկական հաստոցների մեծածախ առևտուր (Оптовая торговля станками)
Մեխանիկական հնոցների, ցանցերի, մոխրի հեռացուցիչների արտադրություն (Производство механических печей, сеток, золоуловителей)
Մեծածախ առևտուր վարձատրությամբ կամ պայմանագրային հիմունքով (Оптовая торговля за вознаграждение или на договорной основе)
Մեծածախ առևտուր, բացի ավտոմեքենաների և մոտոցիկլների առևտրից (Оптовая торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами)
Մեղվաբուծություն, մեղրի և մեղրամոմի արտադրություն (Пчеловодство, производство меда и пчелиного воска)
Մետաղագործական արդյունաբերության համար մեքենաների արտադրություն (Производство машин для металлургической промышленности)
Մետաղագործության համար մեքենաների և հաստոցների արտադրություն (Производство машин и станков для металлообработки)
Մետաղալարե արտադրատեսակների, շղթաների, զսպանակների արտադրություն (Производство изделий из проволоки, цепей, пружин)
Մետաղալարի արտադրություն (Производство проволоки)
Մետաղական հանքաքարի արդյունահանում (Добыча металлической руды)
Մետաղամշակման մեքենաների արտադրություն (Производство металлообрабатывающих станков)
Մետաղե դռների և լուսամուտների արտադրություն (Производство металлических дверей и окон)
Մետաղե խողովակների և խողովակաշարերի նորոգում և տեխնիկական սպասարկում (Ремонт и обслуживание металлических труб и трубопроводов)
Մետաղե կոնստրուկցիաների և դրանց մասերի արտադրություն (Производство металлоконструкций и их частей)
Մետաղե կոնստրուկցիաների, մետաղե դռների և լուսամուտների նորոգում (Ремонт металлоконструкций, металлических дверей и окон)
Մետաղե շինարարական կոնստրուկցիաների արտադրություն (Производство металлоконструкций)
Մետաղե տակառների և համանման տարողությունների արտադրություն (Производство металлических бочек и аналогичной тары)
Մետաղե ցիստեռնների, պահեստարանների (ռեզերվուարների) և բեռնարկղերի նորոգում (Ремонт металлических цистерн, складов (резервуаров) и контейнеров)
Մետաղի կռում, մամլում, դրոշմում և գլոցում. փոշեմետաղագործություն (Гибка металла, прессование, штамповка и прокатка. порошковая металлургия)
Մետաղների ձուլում (Литье металлов)
Մետաղների մեխանիկական մշակում (Механическая обработка металлов)
Մետաղների մշակում և պատում (Металлообработка и гальванопокрытие)
Մետաղների մշակում և պատում. մեխանիկական մշակում (Металлообработка и гальванопокрытие. механическая обработка)
Մետաղների և մետաղական հանքաքարի մեծածախ առևտուր (Оптовая торговля металлами и металлической рудой)
Մետաքսաթելքի նախապատրաստում և մանում (Подготовка и прядение шелка)
Մետաքսե գործվածքի արտադրություն (Производство шелковой ткани)
Մետրոպոլիտենով ուղևորափոխադրումներ (Пассажирские перевозки на метро)
Մեքենաների և սարքավորանքի արտադրություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում (Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки)
Մեքենաների և սարքավորանքի նորոգում և տեղադրում (Ремонт и монтаж машин и оборудования)
Մեքենաների, արդյունաբերական սարքավորանքի, նավերի և թռչող սարքերի առևտրով զբաղվող գործակալների գործունեություն (Деятельность дилеров по машинам, промышленному оборудованию, судам и самолетам)
Մեքենաշինության արտադրանքի նորոգում (Ремонт изделий машиностроения)
Միկրոավտոբուսներով միջմարզային ոչ կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ (Нерегулярные межрегиональные пассажирские перевозки микроавтобусами)
Միկրոավտոբուսներով միջպետական ոչ կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ (Нерегулярные междугородние пассажирские перевозки микроавтобусами)
Միկրոավտոբուսներով ներհամայնքային կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ (Регулярные внутриобщинные пассажирские перевозки микроавтобусами)
Միկրոավտոբուսներով ներհամայնքային ոչ կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ (Нерегулярные внутриобщинные пассажирские перевозки микроавтобусами)
Միկրոավտոբուսներով ներմարզային ոչ կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ (Нерегулярные внутрирегиональные пассажирские перевозки микроавтобусами)
Միջազգային հարաբերությունների հետ կապված գործունեություն (Деятельность, связанная с международными отношениями)
Միջին մասնագիտական կրթություն (Профессионально-техническое образование)
Միջնակարգ (լրիվ) կրթություն (Среднее (полное) образование)
Միջուկային ռեակտորների նորոգում և տեխնիկական սպասարկում (Ремонт и обслуживание ядерных реакторов)
Միջուկային վառելիքի մշակում (Разработка ядерного топлива)
Մշակութային օբյեկտների գործունեություն (Деятельность объектов культуры)
Մշակութային և հանգստի համար ապրանքների մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում (Розничная торговля товарами культурно-досугового назначения в специализированных магазинах)
Մոտոցիկլների արտադրություն (Производство мотоциклов)
Մոտոցիկլների մանրածախ առևտուր (Розничная торговля мотоциклами)
Մոտոցիկլների մասերի և պարագաների մանրածախ առևտուր (Розничная торговля мотозапчастями и аксессуарами)
Մոտոցիկլների մասերի և պարագաների մեծածախ առևտուր (Оптовая продажа запчастей и аксессуаров для мотоциклов)
Մոտոցիկլների մեծածախ առևտուր (Оптовая продажа мотоциклов)
Մոտոցիկլների տեխնիկական սպասարկում և նորոգում (Техническое обслуживание и ремонт мотоциклов)
Մոտոցիկլների, դրանց մասերի և պարագաների առևտուր, տեխնիկական սպասարկում և նորոգում (Торговля, техническое обслуживание и ремонт мотоциклов, их частей и аксессуаров)
Մորթե արտադրատեսակների արտադրություն (Производство меховых изделий)
Մորթու վերջնամշակում և ներկում (Отделка и покраска меха)
Մորթու և կաշվի մեծածախ առևտուր (Оптовая продажа меха и кожи)
Մորթուց տարբեր արտադրատեսակների մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում (Розничная торговля различными меховыми изделиями в специализированных магазинах)
Մսամթերքի արտադրություն, այդ թվում` թռչնամսից (Производство консервированных фруктов, овощей, растительных пищевых продуктов)
Մսամթերքի, թռչնամսի այլ արտադրություն (օրինակ` կոտլետի ֆարշ, կոլոլակ և այլն) (Другое производство мяса, птицы( например, фаршированные котлеты, фрикадельки и т. д.))
Մսի մշակում և պահածոյացում (Обработка и консервирование мяса)
Մսի մշակում և պահածոյացում, մսամթերքի արտադրություն (Мясопереработка и консервирование, производство мясных продуктов)
Մսի և մսամթերքի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում (Розничная торговля мясом и мясопродуктами в специализированных магазинах)
Մսի և մսամթերքի մեծածախ առևտուր (Оптовая торговля мясом и мясопродуктами)
Մտավոր թերզարգացած, հոգեկան խանգարումներով կամ ֆիզիկական թերություններով անձանց, գինեմոլների և թմրամոլների սոցիալական սպասարկում կացության ապահովմամբ (Социальные услуги для людей с умственной отсталостью, психическими расстройствами или физическими недостатками, виноделов и наркоманов с предоставлением жилья)
Մտավոր սեփականության և համանման արտադրանքի, բացի հեղինակային իրավունքով պաշտպանված աշխատանքները, լիզինգ (Аренда интеллектуальной собственности и аналогичных продуктов, кроме произведений, защищенных авторским правом)
Մրգահյութերի և բանջարահյութերի արտադրություն (Производство фруктовых и овощных соков)
Մրգերի և բանջարեղենի այլ մշակում և պահածոյացում, չներառված ուրիշ խմբավորումներում (Обработка и консервирование фруктов и овощей, не включенных в другие группы)
Մրգերի և բանջարեղենի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում (Розничная торговля фруктами и овощами в специализированных магазинах)
Մրգերի և բանջարեղենի մեծածախ առևտուր (Оптовая торговля фруктами и овощами)
Մրգերի և բանջարեղենի մշակում և դրանցից սննդամթերքի արտադրություն (Обработка фруктов и овощей и производство продуктов из них)
Մրգերի և բանջարեղենի մշակում և պահածոյացում (Обработка и консервирование фруктов и овощей)
Մրգերի և բանջարեղենի մշակում և պահածոյացում, չներառված ուրիշ խմբավորումներում (Обработка и консервирование фруктов и овощей, не включенных в другие группы)
Մրգերից և բանջարեղենից արագ փչացող պատրաստի կերակուրների արտադրություն (Фруктов и овощей скоропортящиеся готовых блюд производство)
Յուղատու մշակաբույսերի (սերմերի) աճեցում (Выращивание масличных культур (семян))
Յուղատու պտուղների աճեցում (Выращивание масличных плодов)
Յուղերի և ճարպերի արտադրություն (Производство масел и жиров)
Նախադպրոցական կրթություն (Дошкольное образование)
Նախատպագրական և տպագրական գործունեությանն առնչվող ծառայություններ (Услуги, связанные с допечатной и полиграфической деятельностью)
Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթություն (Начальное профессиональное (ремесленное) образование)
Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական այլ կրթություն (Начальное профессиональное (ремесленное) и другое среднее профессиональное образование)
Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթություն (Начальное профессиональное (ремесленное) и среднее профессиональное образование)
Նավերի կառուցում (Судостроение)
Նավերի և լողուն կառույցների կառուցում (Строительство кораблей и плавучих сооружений)
Նավերի և լողուն կառույցների համար մասերի արտադրություն (Производство деталей для кораблей и плавучих сооружений)
Նավերի և նավակների կառուցում (Строительство кораблей и лодок)
Նավթի և բնական գազի արդյունահանման բնագավառում օժանդակ ծառայությունների մատուցում (Предоставление вспомогательных услуг в области добычи нефти и природного газа)
Նավթի, գազոլինի և նավթային գազի մեծածախ առևտուր (Оптовая торговля нефтью, бензином и нефтяным газом)
Նեղ մասնագիտական գիտելիքների ձեռք բերման այլ դասընթացներ (Другие курсы для получения узкопрофессиональных знаний)
Նեղ շերտերի սառնագլոցում (Охлаждение узких полос)
Ներկանյութերի և գունանյութերի արտադրություն (Производство красок и пигментов)
Ներկարարական և ապակեպատման աշխատանքներ (Малярные и стекольные работы)
Ներկերի և լաքերի մեծածախ առևտուր (Оптовая торговля красками и лаками)
Ներկերի, լաքերի և համանման պատվածքների, տպագրական ներկերի և մածիկի արտադրություն (Производство красок, лаков и аналогичных покрытий, типографских красок и паст)
Ներքին ջրային բեռնատար տրանսպորտի գործունեություն (Деятельность внутреннего водного грузового транспорта)
Ներքին ջրային մարդատար տրանսպորտի գործունեություն (Деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта)
Ներքնազգեստի արտադրություն (Производство нижнего белья)
Ներքնակների արտադրություն (Производство матрасов)
Նիկելի հանքաքարի արդյունահանում (Добыча никелевой руды)
Նյութերի վերականգնում (Восстановление материала)
Նորածինների համար հագուստի արտադրություն (Производство одежды для младенцев)
Նորությունների գործակալություններ (Информационные агентства)
Նրբատախտակի և պանելների արտադրություն (Производство фанеры и панелей)
Շահումով խաղերի կազմակերպման հետ կապված գործունեություն (Мероприятия, связанные с организацией выигрышных игр)
Շահումով խաղերի կազմակերպման հետ կապված այլ գործունեություն (Иная деятельность, связанная с организацией выигрышных игр)
Շահումով խաղերի կազմակերպման հետ կապված գործունեություն (Мероприятия, связанные с организацией выигрышных игр)
Շառավղային գործողության կապի ծառայություններ (Услуги радиальной оперативной связи)
Շարժաբերով ձեռքի գործիքների արտադրություն (Производство мобильных ручных инструментов)
Շարժական կետերից խմիչքների, ըմպելիքների վաճառք (Продажа напитков с мобильных точек)
Շարժիչային վառելիքի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում (Розничная торговля моторным топливом в специализированных магазинах)
Շարժիչների և տուրբինների, բացառությամբ ավտոմեքենաների, մոտոցիկլային և օդագնացական, արտադրություն (Производство двигателей и турбин, кроме автомобилей, мотоциклов и воздухоплавания)
Շաքարեղեգի աճեցում (Тростниковый выращивание)
Շաքարի արտադրություն (Производство сахара)
Շաքարի մեծածախ առևտուր (Оптовая продажа сахара)
Շաքարի, շոկոլադի և շաքարային հրուշակեղենի մեծածախ առևտուր (Оптовая торговля сахаром, шоколадом и кондитерскими изделиями из сахара)
Շենքերի ապախոնավացում, տանիքածածկերի անջրանցիկության ապահովում (Осушение зданий, гидроизоляция кровельных покрытий)
Շենքերի ընդհանուր մաքրում (Генеральная уборка зданий)
Շենքերի կազմատում և քանդում (Демонтаж и снос зданий)
Շենքերի հիմնադրում, ներառյալ ցցերի խփումը (Строительство фундаментов, в том числе свайных)
Շենքերի ճակատների հարդարում (Оформление фасадов зданий)
Շենքերի շինարարություն (Строительство зданий)
Շենքերի սպասարկման և բնատեսարանի բարեկարգման գործունեություն (Работы по благоустройству и благоустройству зданий)
Շենքերի քանդում, շինարարական հրապարակի նախապատրաստում (Снос зданий, подготовка строительной площадки)
Շենքերի և արդյունաբերական շինությունների մասնագիտացված մաքրում (Специализированная уборка зданий и производственных помещений)
Շենքերի և շինությունների տեխնիկական հետազննում (Техническое обследование зданий и сооружений)
Շերամաբուծություն, շերամի բոժոժների արտադրություն (Шелкопряд, производство коконов из шелкопряда)
Շինարարական ապակու մեծածախ առևտուր (Строительное стекло оптом)
Շինարարական հրապարակի նախապատրաստում (Подготовка строительной площадки)
Շինարարական մետաղե կոնստրուկցիաների մեծածախ առևտուր (Оптовая торговля строительными металлоконструкциями)
Շինարարական մեքենաների և սարքավորանքի վարձույթ և լիզինգ (Аренда и лизинг строительной техники и оборудования)
Շինարարական չոր շաղախի արտադրություն (Производство сухих строительных смесей)
Շինարարական պլաստմասսե արտադրատեսակների արտադրություն (Производство строительных пластиковых изделий)
Շինարարական սարքավորանքի վարձակալում սպասարկող անձնակազմով (Аренда строительной техники с обслуживающим персоналом)
Շինարարական փայտե կոնստրուկցիաների արտադրություն, ատաղձագործական գործունեություն (Производство строительных деревянных конструкций, столярные работы)
Շինարարության ավարտական փուլի այլ աշխատանքներ (Прочие работы на завершающем этапе строительства)
Շինարարության ավարտական փուլի աշխատանքներ (Заключительный этап строительных работ)
Շոգեկաթսաների արտադրություն, բացի կենտրոնական ջեռուցման համակարգի կաթսաներից (Производство котлов, кроме котлов центрального отопления)
Շոգեկաթսաների և այլ շոգեարտադրիչների նորոգում և տեխնիկական սպասարկում (Ремонт и обслуживание котлов и других парогенераторов)
Շոկոլադի և շաքարային հրուշակեղենի մեծածախ առևտուր (Оптовая торговля шоколадом и кондитерскими изделиями из сахара)
Շուկայի իրավիճակի հետազոտություն և հասարակական կարծիքի ուսումնասիրում (Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения)
Ոչ ալկոհոլային խմիչքների արտադրություն. բնական հանքային և շշալցված այլ ջրերի արտադրություն (Производство безалкогольных напитков. производство металлических конструкций (металлоконструкций) и изделий)
Ոչ ալկոհոլային խմիչքների մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում (Розничная торговля безалкогольными напитками в специализированных магазинах)
Ոչ ալկոհոլային խմիչքների մեծածախ առևտուր (Оптовая торговля безалкогольными напитками)
Ոչ բազմամյա մշակաբույսերի աճեցում (Выращивание не многолетних культур)
Ոչ գործվածքային մանածագործական նյութերի և դրանցից արտադրատեսակների արտադրություն, բացի հագուստից (Производство нетканых текстильных материалов и изделий из них, кроме одежды)
Ոչ թանկարժեք զարդերի և համանման արտադրատեսակների արտադրություն (Производство недорогих ювелирных изделий и аналогичных изделий)
Ոչ մասնագիտացված մեծածախ առևտուր (Оптовая и розничная торговля)
Ոչ շարժական էլեկտրական բուխարիների, լողավազանների ջրատաքացուցիչների արտադրություն (Производство непереносных электрокаминов, водонагревателей для бассейнов)
Ոչ շարժական, ոչ էլեկտրական արևային վահանակների, արևային ջրատաքացուցիչ համակարգերի, շոգե, նավթի, յուղի և համանման այլ վառարանների և տաքացուցիչ սարքավորանքի արտադրություն (Производство непереносных, неэлектрических солнечных панелей, солнечных водонагревательных систем, паровых, масляных, масляных и аналогичных печей и отопительного оборудования.)
Ոչ վնասակար թափոնների հավաքում (Сбор неопасных отходов)
Ոչ վնասակար թափոնների մշակում (Обращение с неопасными отходами)
Ոչ վնասակար թափոնների մշակում այլ եղանակով, կենսագազի արտադրություն (Переработка невредных отходов другим способом, производство биогаза)
Ոչ վնասակար թափոնների մշակում այլ եղանակով, կենսաէթանոլի արտադրություն (Переработка невредных отходов другим способом, производство биоэтанола)
Ոչ վնասակար թափոնների մշակում և ոչնչացում այլ եղանակով, այլ կողմնակի մթերքի արտադրություն (Не переработка и утилизация вредных отходов другим способом, а производство побочных продуктов)
Ոչ վնասակար թափոնների մշակում և ոչնչացում (Обработка и утилизация неопасных отходов)
Ոչ վնասակար թափոնների ոչնչացում (Утилизация неопасных отходов)
Ոչխարների և այծերի բուծում (Разведение овец и коз)
Ոռոգման ցանցերի շահագործում գյուղատնտեսական նպատակներով (Эксплуатация ирригационных сетей в сельскохозяйственных целях)
Ոսկերչական արտադրատեսակների արտադրություն (Производство ювелирных изделий)
Ոսկերչական արտադրատեսակների նորոգում (Ремонт ювелирных изделий)
Ոսկերչական արտադրատեսակների, ոչ թանկարժեք զարդերի արտադրություն, մետաղադրամների և շքանշանների հատում (Производство ювелирных изделий, недрагоценных украшений, чеканка монет и медалей)
Ոսկերչական զարդերի արտադրություն (Производство ювелирных изделий)
Ոսկու և այլ թանկարժեք մետաղների մեծածախ առևտուր (Оптовая торговля золотом и другими драгоценными металлами)
Որմնաբլոկների մեծածախ առևտուր (Кладочные блоки оптом)
Որոշ տեսակի ապրանքների կամ այլ խմբավորումներում չներառված ապրանքների մասնագիտացված առևտրով զբաղվող գործակալների գործունեություն (Деятельность агентов, осуществляющих специализированную торговлю отдельными видами товаров или товарами, не входящими в другие группы)
Որոշ տեսակի ապրանքների մասնագիտացված առևտրով զբաղվող գործակալների գործունեություն (Деятельность агентов, осуществляющих специализированную торговлю отдельными видами товаров)
Որսորդության բնագավառում ծառայությունների մատուցում (Предоставление услуг в области охоты)
Որսորդություն, վայրի կենդանիների որսում որոգայթներով (Охота, охота на диких животных с засадами)
Որսորդություն, վայրի կենդանիների որսում որոգայթներով և ծառայությունների մատուցում այդ բնագավառում (Охота, охота на диких животных ловушками и предоставление услуг в этой области)
Ուղտերի բուծում (Разведение верблюдов)
Ուսանողների փոխանակման ծրագրերի գործունեություն (Деятельность программ студенческого обмена)
Ուրանի հանքաքարի արդյունահանում (Добыча урановой руды)
Ուրանի և թորիումի հանքաքարերի արդյունահանում (Добыча урановых и ториевых руд)
Չափիչ, ստուգիչ, փորձարկիչ և նավագնացական գործիքների ու սարքերի արտադրություն (Производство измерительных, поверочных, испытательных и навигационных приборов и устройств)
Չափիչ, ստուգիչ, փորձարկիչ և նավագնացական գործիքների ու սարքերի արտադրություն. ժամացույցների (ձեռքի և այլ) արտադրություն (Производство измерительных, поверочных, испытательных и навигационных приборов и устройств. производство часов (наручных и др.))
Չափիչ, ստուգիչ, փորձարկիչ, նավագնացական սարքավորանքի նորոգում և տեխնիկական սպասարկում (Измерение, проверка, испытания, ремонт и техническое обслуживание морского оборудования)
Չորացրած, աղը դրած կամ ապխտած մսի արտադրություն (Производство сушеного, соленого или копченого мяса)
Չփաթեթավորված թղթի մեծածախ առևտուր (Оптовая продажа бумаги)
Պահածոյացված մրգերի և բանջարեղենի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում (Розничная торговля плодоовощными консервами в специализированных магазинах)
Պահածոյացված մրգերի և բանջարեղենի մեծածախ առևտուր (Оптовая торговля консервированными фруктами и овощами)
Պահածոյացրած մսի և մսամթերքի, ներառյալ ենթամթերթի մեծածախ առևտուր (Оптовая торговля мясными консервами и мясными продуктами, включая субпродукты)
Պահեստավորում և պահում (Хранение и хранение)
Պահեստավորում և տրանսպորտային օժանդակ գործունեություն (Складская и транспортная вспомогательная деятельность)
Պաղպաղակի արտադրություն (Производство мороженого)
Պաղպաղակի վաճառք շարժական կետերից (Продажа мороженого из мобильных точек)
Պայթեցման աշխատանքներ (Взрывные работы)
Պայթուցիկ նյութերի արտադրություն (Производство взрывчатых веществ)
Պաշտպանության գործունեություն (Защитная деятельность)
Պաստառների արտադրություն (Производство обоев)
Պաստառների և հատակի համար ծածկերի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում (Розничная торговля обоями и напольными покрытиями в специализированных магазинах)
Պատմական վայրերի ու կառույցների շահագործում և պահպանում (Эксплуатация и сохранение исторических мест и сооружений)
Պատրաստի անասնակերի արտադրություն (Производство готовых кормов)
Պատրաստի կերակրատեսակների արտադրություն (Производство готовых блюд)
Պատրաստի մանածագործական արտադրատեսակների արտադրություն, բացի հագուստից (Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды)
Պատրաստի մետաղե արտադրատեսակների արտադրություն, բացի մեքենաներից և սարքավորանքից (Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования)
Պատրաստի մետաղե արտադրատեսակների նորոգում (Ремонт готовых металлических изделий)
Պատրաստի մետաղե արտադրատեսակների, մեքենաների և սարքավորանքի նորոգում (Ремонт готовых металлических изделий, машин и оборудования)
Պատրաստի սնունդ մատակարարող կազմակերպությունների գործունեություն (Деятельность организаций по снабжению готовыми продуктами питания)
Պարարտանյութերի և ազոտական միացությունների արտադրություն (Производство удобрений и азотных соединений)
Պարտադիր սոցիալական ապահովագրություն (Обязательное социальное страхование)
Պեմզայի և բնական հղկանյութերի արդյունահանում (Добыча пемзы и природных абразивов: добыча природных алмазов)
Պետական կառավարման կենտրոնական մարմինների գործունեություն (Деятельность центральных органов государственного управления)
Պետական կառավարում ընդհանուր բնույթի (Государственное управление общего характера)
Պետական կառավարում և պաշտպանություն. պարտադիր սոցիալական ապահովություն (Государственное управление и оборона. обязательное социальное обеспечение)
Պետության կառավարում և հասարակության սոցիալ-տնտեսական քաղաքականությունը (Государственное управление и социально-экономическая политика общества)
Պետության կողմից հասարակությանը մատուցվող ծառայություններ (Услуги, предоставляемые государством обществу)
Պինդ, հեղուկ ու գազակերպ վառելիքի և հարակից արտադրանքի մեծածախ առևտուր (Оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и сопутствующими товарами)
Պլաստիկ նյութերի, ռետինի և սինթետիկ կաուչուկի մեծածախ առևտուր (Оптовая торговля пластмассами, каучуком и синтетическим каучуком)
Պլաստմասսե արտադրատեսակների արտադրություն (Производство пластиковых изделий)
Պլաստմասսե սալերի, թերթերի, խողովակների և տրամատների արտադրություն (Производство пластиковых плит, листов, труб и лотков)
Պղնձի արտադրություն (Производство меди)
Պղնձի հանքաքարի արդյունահանում (Добыча медной руды)
Պոլիգրաֆիական գործունեություն և ծառայությունների մատուցում այդ բնագավառում (Полиграфическая деятельность и оказание услуг в этой области)
Պոլիգրաֆիական գործունեություն, գրառված կրիչների բազմացում (Полиграфическая деятельность, воспроизведение записанных носителей)
Պոլիմերային հիմքով ներկերի, արծնների և լաքերի արտադրություն (Производство красок, лаков и лаков на полимерной основе)
Պողպատե խողովակների, սնամեջ տրամատների և համանման կցամասերի արտադրություն (Производство стальных труб, полых труб и аналогичных фитингов)
Պողպատե խողովակների, սնամեջ տրամատների և համանման կցամասերի արտադրություն (Производство стальных труб, полых труб и аналогичных фитингов)
Պողպատի ձուլում (Литье стали)
Պողպատի նախնական մշակում և այլ պողպատե արտադրատեսակների արտադրություն (Предварительная обработка стали и производство других изделий из стали)
Ջարդոնի մասնատում (Фрагментация лома)
Ջեմերի, մարմելադների և դոնդողակների արտադրություն (Производство джемов, мармеладов и желе)
Ջեռուցիչ կաթսաների նորոգում և տեխնիկական սպասարկում (Ремонт и обслуживание котлов отопления)
Ջեռուցման, գազամատակարարման, օդի լավորակման համակարգերի հավաքակցում (Монтаж систем отопления, газоснабжения, качества воздуха)
Ջրամատակարարման համակարգերի հավաքակցում (Монтаж систем водоснабжения)
Ջրամատակարարման, ջեռուցման, օդի լավորակման համակարգերի հավաքակցում (Монтаж систем водоснабжения, отопления, качества воздуха)
Ջրային կառույցների շինարարություն (Строительство водных сооружений)
Ջրային տնտեսության կառույցների շինարարություն (Строительство водохозяйственных сооружений)
Ջրային տրանսպորտային միջոցների և սարքավորանքի վարձույթ և լիզինգ (Аренда и лизинг водных транспортных средств и оборудования)
Ջրային տրանսպորտի նորոգում և տեխնիկական սպասարկում (Ремонт и обслуживание водного транспорта)
Ջրային տրանսպորտի օժանդակ գործունեություն (Вспомогательная деятельность водного транспорта)
Ջրի հավաքում, մշակում և բաշխում (Сбор, очистка и распределение воды)
Ռադիո և հեռուստատեսային սարքավորանքի, լուսանկարչական և օպտիկական սարքավորանքի մեծածախ առևտուր (Оптовая торговля радио- и телеаппаратурой, фото- и оптическим оборудованием)
Ռադիոալիքային (փեյջինգային) կապի ծառայություններ (Услуги радиоволновой (пейджинговой) связи)
Ռադիոակտիվ հանքաքարերի արդյունահանում (Добыча радиоактивных руд)
Ռադիոծրագրերի կազմում և հեռարձակում (Составление и трансляция радиопрограмм)
Ռազմամարզական, մարտարվեստի և այլ արտադպրոցական ուսուցում (Спорт, боевые искусства и другие внеклассные тренировки)
Ռենտգենյան, էլեկտրաբժշկական և էլեկտրաբուժական սարքավորանքի նորոգում և տեխնիկական սպասարկում (Ремонт и техническое обслуживание рентгеновского, электромедицинского и электротерапевтического оборудования)
Ռեստորանների ծառայություններ (Ресторанные услуги)
Ռեստորանների և հանրային սննդի շարժական կետերի ծառայություններ (Услуги ресторанов и мобильных точек общественного питания)
Ռետինե արտադրատեսակների արտադրություն (Производство резинотехнических изделий)
Ռետինե դողերի պաշտպանաշերտի վերականգնում (Восстановление защитного слоя резиновых амортизаторов)
Ռետինե դողերի և օդախցիկների արտադրություն (Производство резиновых демпферов и воздушных камер)
Ռետինե դողերի և օդախցիկների արտադրություն, ռետինե դողերի պաշտպանաշերտի վերականգնում (Изготовление резиновых бамперов и воздушных камер, восстановление защитного слоя резиновых бамперов)
Ռետինե և պլաստմասսե արտադրատեսակների արտադրություն (Производство резиновых и пластмассовых изделий)
Ռետինի և պլաստմասսաների մշակման համար մեքենաների արտադրություն (Производство оборудования для переработки резины и пластмасс)
Սանիտարական սարքավորանքի մեծածախ առևտուր (Сантехническое оборудование оптом)
Սանիտարահամաճարակային անվտանգության ապահովում (Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности)
Սանիտարահիգիենիկ և կենցաղային նշանակության թղթե արտադրատեսակների արտադրություն (Производство санитарно-гигиенических и бытовых бумажных изделий)
Սանիտարատեխնիկական խեցեգործական սարքավորանքի արտադրություն (Производство санитарно-технического гончарного оборудования)
Սառեցնող և օդափոխիչ ոչ կենցաղային սարքավորանքի արտադրություն (Производство небытового оборудования для охлаждения и кондиционирования воздуха)
Սառը դրոշմում կամ ճկում (Холодная штамповка или гибка)
Սերմերի մշակում, սերմացուի ֆոնդի ձևավորում (Обработка семян, формирование семенного фонда)
Սերմերի, պարարտանյութերի, թունաքիմիկատների մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում (Розничная торговля семенами, удобрениями, пестицидами в специализированных магазинах)
Սեփական անշարժ գույքի առուվաճառք (Продажа собственной недвижимости)
Սեփական կամ վարձակալված անշարժ գույքի հանձնում վարձակալության և այլ գործառնություններ (Передача собственного или арендованного недвижимого имущества в аренду и другие операции)
Սնամեջ ապակե արտադրատեսակների արտադրություն (Производство изделий из полого стекла)
Սնկերի և գետնասնկերի աճեցում (Выращивание грибов и трюфелей)
Սննդամթերքի արտադրություն (Производство продуктов питания)
Սննդամթերքի մանրածախ առևտուր շուկաներում (Розничная торговля продуктами питания на рынках)
Սննդամթերքի մեծածախ առևտրով զբաղվող գործակալների գործունեություն (Деятельность агентов по оптовой торговле продуктами питания)
Սննդամթերքի, խմիչքների և ծխախոտային արտադրատեսակների գերակշռությամբ մանրածախ առևտուր ոչ մասնագիտացված խանութներում (С преобладанием продуктов питания, напитков и табачных изделий розничная торговля в неспециализированных магазинах)
Սննդամթերքի, խմիչքների և ծխախոտային արտադրատեսակների մանրածախ առևտուր կրպակներում (Розничная торговля пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в киосках)
Սննդամթերքի, խմիչքների և ծխախոտային արտադրատեսակների մանրածախ առևտուր կրպակներում և շուկաներում (Розничная торговля пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в палатках и на рынках)
Սննդամթերքի, խմիչքների և ծխախոտային արտադրատեսակների մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում (Розничная торговля пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах)
Սննդամթերքի, խմիչքների և ծխախոտի առևտրով զբաղվող գործակալների գործունեություն (Деятельность агентов по продаже продуктов питания, напитков и табачных изделий)
Սննդամթերքի, խմիչքների և ծխախոտի մեծածախ առևտուր (Оптовая торговля продуктами питания, напитками и табачными изделиями)
Սննդամթերքի, խմիչքների և ծխախոտի մշակման համար մեքենաների արտադրություն (Производство оборудования для производства продуктов питания, напитков и табачных изделий)
Սննդամթերքի, խմիչքների և ծխախոտի ոչ մասնագիտացված մեծածախ առևտուր (Неспециализированная оптовая торговля продуктами питания, напитками и табачными изделиями)
Սոսինձների արտադրություն (Производство клеев)
Սոցիալական ծրագրերի կառավարում (Управление социальными программами)
Սոցիալական սպասարկում առանց կացության ապահովման (Социальное обслуживание без предоставления жилья)
Սոցիալական սպասարկում առանց կացության ապահովման, չներառված ուրիշ խմբավորումներում (Социальное обслуживание без предоставления жилья, не вошедшее в другие группировки)
Սուրճի և թեյի մշակում (Обработка кофе и чая)
Սուրճի, թեյի, կակաոյի և համեմունքների մեծածախ առևտուր (Оптовая продажа кофе, чая, какао и специй)
Սպասարկող օժանդակ ծառայությունների համալիր գործունեություն (Комплексная деятельность сервисных служб поддержки)
Սպասքի և խոհանոցային կահկարասիի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում (Розничная торговля посудой и кухонными принадлежностями в специализированных магазинах)
Սպորտային ակումբների գործունեություն (Деятельность спортивных клубов)
Սպորտային ապրանքների մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում (Розничная торговля спортивными товарами в специализированных магазинах)
Սպորտային ապրանքների մեծածախ առևտուր (Оптовая торговля спортивными товарами)
Սպորտային արտադրատեսակների արտադրություն (Производство спортивных товаров)
Սպորտային կառույցների շինարարություն (Строительство спортивных сооружений)
Սպորտային հագուստ մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում (Розничная торговля спортивной одеждой в специализированных магазинах)
Սպորտային հագուստի արտադրություն (Производство спортивной одежды)
Սպորտային օբյեկտների գործունեություն (Деятельность спортивных сооружений)
Սպորտի բնագավառում այլ գործունեություն (Другая деятельность в сфере спорта)
Սպորտի բնագավառում գործունեություն (Деятельность в области спорта)
Սպորտի, զվարճությունների և հանգստի կազմակերպման բնագավառում գործունեություն (Деятельность в сфере спорта, развлечений и отдыха)
Սվաղի աշխատանքներ (Штукатурные работы)
Ստեղծագործական գործունեություն (Творческая деятельность)
Ստեղծագործական, արվեստի և հանդիսադիր ներկայացումների կազմակերպման բնագավառում գործունեություն (Деятельность в области организации творческих, художественных и массовых мероприятий)
Ստոմատոլոգիական պրակտիկա (Стоматологическая практика)
Ստուգիչ-չափիչ սարքերի ստուգաչափում, ստուգաճշտում (Калибровка и калибровка контрольно-измерительных приборов)
Սև և գունավոր մետաղների հանքաքարերի մեծածախ առևտուր (Оптовая торговля рудами черных и цветных металлов)
Սև և գունավոր մետաղների ջարդոնի մեծածախ առևտուր (Оптовая торговля ломом черных и цветных металлов)
Վայրի բույսերի և անտառամթերքի հավաքում (Сбор диких растений и лесных продуктов)
Վառարանների, սալերի և վառարանային հրածորանների արտադրություն (Производство печей, слябов и печных петард)
Վառելափայտի, բնափայտի մնացորդների, կտորտանքի, սղոցուքի, թեփի, տաշեղի հավաք որպես վառելիք օգտագործման համար (Сборка дров, остатков древесины, обрезки, пиления, опилок, стружки для использования в качестве топлива)
Վառելիքի, հանքաքարերի, մետաղների և արտադրական նշանակության քիմիական նյութերի առևտրով զբաղվող գործակալների գործունեություն (Деятельность агентов по торговле топливом, рудами, металлами и промышленными химикатами)
Վառքի մազութի մեծածախ առևտուր (Оптовая продажа мазута)
Վարագույրների և գալարավարագույրների մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում (Розничная торговля шторами и жалюзи в специализированных магазинах)
Վարկեր, դրամական միջոցներ տրամադրող և համանման ֆինանսական կազմակերպությունների գործունեություն (Деятельность кредитных, фондовых и аналогичных финансовых организаций)
Վարձույթ և լիզինգ (Аренда и лизинг)
Վարսավիրանոցների և գեղեցկության սրահների այլ ծառայություններ (Прочие услуги парикмахерских и салонов красоты)
Վեբ-պորտալների հետ կապված գործողություններ (Действия, связанные с веб-порталами)
Վեհաժողովների, առևտրային ցուցահանդեսների կազմակերպում (Организация конференций, торговых выставок)
Վերաապահովագրություն (Перестрахование)
Վերաապահովագրություն, բացի կյանքի վերաապահովագրությունից (Перестрахование, кроме перестрахования жизни)
Վերելակների և այլ ճարտարագիտական սարքավորանքի նորոգում և տեխնիկական սպասարկում (Ремонт и техническое обслуживание лифтов и другого инженерного оборудования)
Վերելակների և այլ ճարտարագիտական սարքավորանքի տեղադրում (Монтаж лифтов и другого инженерного оборудования)
Վերնազգեստի անհատական կարում (Индивидуальный пошив верхней одежды)
Վերնազգեստի արտադրություն (Производство верхней одежды)
Վիճակագրության և սոցիոլոգիայի բնագավառում գործունեություն (Деятельность в области статистики и социологии)
Վիճակախաղերի կազմակերպման գործունեություն (Деятельность по организации лотерей)
Վնասակար թափոնների հավաքում (Сбор опасных отходов)
Վնասակար թափոնների մշակում և ոչնչացում (Обработка и утилизация опасных отходов)
Վուշաթելքի նախապատրաստում և մանում (Подготовка и прядение ворса)
Վուշե գործվածքի արտադրություն (Производство льняной ткани)
Տանիքածածկման աշխատանքներ (Кровельные работы)
Տարածքային կառավարման մարմինների գործունեություն (Деятельность органов территориального управления)
Տարածքի նախապատրաստում հանքարդյունահանման աշխատանքների համար (Подготовка площадки для добычи полезных ископаемых)
Տարրական կրթություն (Начальное образование)
Տաքսու միջմարզային ուղևորափոխադրման ծառայություններ (Такси межрегиональные пассажирские перевозки)
Տաքսու միջպետական ուղևորափոխադրման ծառայություններ (Такси междугородние пассажирские перевозки)
Տաքսու ներմարզային ուղևորափոխադրման ծառայություններ (Такси внутрипровинциальные пассажирские перевозки)
Տաքսու ներքաղաքային ուղևորափոխադրման ծառայություններ (Такси внутригородские пассажирские перевозки)
Տեխնիկական փորձարկումներ և վերլուծություններ (Технические испытания и анализ)
Տեխնիկական փորձարկումներ և վերլուծություններ այլ բնագավառներում (Технические испытания и анализ в других областях)
Տեխնիկական և արդյունաբերական նշանակության այլ մանածագործական արտադրատեսակների արտադրություն (Производство прочих текстильных изделий технического и промышленного назначения)
Տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեություն (Деятельность органов местного самоуправления)
Տեղեկագրքերի և հասցեագրքերի հրատարակություն (Публикация справочников и адресных книг)
Տեղեկատվական ծառայությունների մատուցում (Предоставление информационных услуг)
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և համակարգչային տեխնիկայի բնագավառում այլ գործունեություն (Прочая деятельность в области информационных технологий и компьютерной техники)
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և հեռահաղորդակցության բնագավառներում կիրառվող սարքավորանքի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում (Розничная торговля оборудованием, используемым в сфере информационных технологий и телекоммуникаций, в специализированных магазинах)
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և հեռահաղորդակցության բնագավառում կիրառվող սարքավորանքի մեծածախ առևտուր (Оптовая торговля оборудованием, используемым в сфере информационных технологий и телекоммуникаций)
Տեղեկատվության մատակարարման այլ գործունեություն (Иная деятельность по предоставлению информации)
Տեղեկատվության մատակարարման այլ գործունեություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում (Прочая деятельность по предоставлению информации, не включенная в другие группировки)
Տեղերի ամրագրում և զբոսաշրջության ոլորտի այլ ծառայություններ (Бронирование и другие туристические услуги)
Տեղերի ամրագրում և զբոսաշրջության ոլորտի այլ ծառայություններ (Бронирование и другие туристические услуги)
Տեսաերիզների և տեսասկավառակների վարձույթ (Прокат видеокассет и видеодисков)
Տեսախաղային տերմինալների շահագործում (Эксплуатация игровых терминалов)
Տնային կենդանիների բուծում (Разведение домашних животных)
Տնային կենդանիների համար կերերի մեծածախ առևտուր (Оптовая торговля кормами для животных)
Տնային կենդանիների համար կերի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում (Розничная торговля кормами для домашних животных в специализированных магазинах)
Տնային կենդանիների համար պատրաստի կերերի արտադրություն (Производство готовых кормов для домашних животных)
Տնային տնտեսությունների գործունեություն որպես գործատու սպասարկող անձնակազմի համար (Деятельность домохозяйств как работодателей для обслуживающего персонала)
Տնկիների և այլ տնկանյութերի աճեցում (Выращивание рассады и других посадочных материалов)
Տնկիների և արմատակալների աճեցում (Выращивание рассады и других посадочных материалов)
Տնտեսական գործունեության արդյունավետ վարման կարգավորում և աջակցում (Регулирование и поддержка эффективного ведения экономической деятельности)
Տնտեսական և գեղազարդ խեցեգործական արտադրատեսակների արտադրություն (Производство хозяйственных и декоративных гончарных изделий)
Տորֆի արդյունահանում (Добыча торфа)
Տվյալների հիմնապաշարների և տեղեկատվական ռեսուրսների մշակում և կիրառում (Разработка и применение фреймворков данных и информационных ресурсов)
Տվյալների մշակում, ցանցում տեղեկատվության տեղաբաշխում և հարակից գործունեություն (Обработка данных, распространение информации в сети и связанная с этим деятельность)
Տվյալների մշակում, ցանցում տեղեկատվության տեղաբաշխում և հարակից գործունեություն, վեբ-պորտալների հետ կապված գործողություններ (Обработка данных, распространение информации в сети и связанная с этим деятельность, деятельность, связанная с веб-порталами)
Տրանսպորտային կառույցների նախագծում, նախագծերի փորձաքննություն (Проектирование транспортных сооружений, экспертиза проекта)
Տրանսպորտային միջոցների և այլ սարքավորանքի կազմատում (Демонтаж автомобилей и другой техники)
Տրանսպորտային սարքավորանքի արտադրություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում (Производство транспортного оборудования, не включенного в другие группировки)
Տրանսպորտային օժանդակ գործունեություն (Деятельность по транспортному обеспечению)
Տրանսֆորմատորների, էլեկտրական շարժիչների, գեներատորների, բաշխիչ վահանների և կոմուտացիոն սարքվածքների նորոգում և տեխնիկական սպասարկում (Ремонт и техническое обслуживание трансформаторов, электродвигателей, генераторов, распределительных щитов и коммутационного оборудования)
Տրիկոտաժե արտադրատեսակների արտադրություն (Производство трикотажных изделий)
Տրիկոտաժե գործվածքի արտադրություն մեքենայական կամ ձեռքի հյուսքի (Производство трикотажной ткани машинное или ручное плетение)
Տրիկոտաժե գուլպեղենի արտադրություն (Производство трикотажа чулочно-носочных изделий)
Տրիկոտաժե ներքնազգեստի և գուլպեղենի մանրածախ առևտուր (Розничная торговля трикотажным бельем и чулочно-носочными изделиями)
Տրիկոտաժե ներքնազգեստի և գուլպեղենի մեծածախ առևտուր (Оптовая торговля бельевым и чулочно-носочным трикотажем)
Տրոլեյբուսներով ուղևորափոխադրումներ (Пассажирские перевозки троллейбусами)
Ցամաքային այլ մարդատար տրանսպորտի գործունեություն (Другие наземные пассажирские перевозки)
Ցամաքային այլ մարդատար տրանսպորտի գործունեություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում (Прочая деятельность наземного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки)
Ցամաքային տրանսպորտի գործունեություն և փոխադրում խողովակաշարերով (Деятельность наземного транспорта и транспортировка по трубопроводам)
Ցամաքային տրանսպորտի օժանդակ գործունեություն (Деятельность по поддержке наземного транспорта)
Ցամաքային քաղաքային և մերձքաղաքային այլ մարդատար տրանսպորտի գործունեություն (Прочие наземные городские и пригородные пассажирские перевозки)
Ցամաքային քաղաքային և մերձքաղաքային մարդատար տրանսպորտի գործունեություն (Наземный городской и пригородный пассажирский транспорт)
Ցանցերի, այդ թվում՝ հակակարկտային, հարվածամեղմիչ, պահպանական ցանցերի արտադրություն (Производство сеток, в том числе противоградовых, амортизирующих, защитных сеток)
Ցեմենտի արտադրություն (Производство цемента)
Ցեմենտի, ավազի, գաջի և խճի մեծածախ առևտուր (Оптовая торговля цементом, песком, гипсом и глиной)
Ցեմենտի, կրի, գիպսի և գաջի արտադրություն (Производство цемента, извести, гипса и гипса)
Ցիստեռնների, պահեստարանների (ռեզերվուարների) և մետաղե տարողությունների արտադրություն (Производство цистерн, накопительных резервуаров (резервуаров) и металлической тары)
Ցիտրուսային պտուղների աճեցում (Выращивание цитрусовых)
Փաթեթավորման բնագավառում գործունեություն (Деятельность в области упаковки)
Փաթեթավորման համար պլաստմասսե արտադրատեսակների արտադրություն (Производство пластиковых изделий для упаковки)
Փայտածխի արտադրություն ավանդական եղանակով (Производство древесного угля традиционным способом)
Փայտամթերումներ (Лесозаготовки)
Փայտանյութի մշակում, փայտից, խցանակեղևից, ծղոտից և հյուսկեն նյութերից արտադրատեսակների արտադրություն, բացի կահույքից (Обработка древесины, производство изделий из дерева, пробки, соломы и плетеных изделий, кроме мебели)
Փայտանյութի, շինանյութի և սանտեխնիկական սարքավորանքի մեծածախ առևտուր (Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и сантехническим оборудованием)
Փայտե տարայի արտադրություն (Производство деревянной тары)
Փայտից, խցանակեղևից, ծղոտից և հյուսկեն նյութերից արտադրատեսակների արտադրություն (Производство изделий из дерева, пробки, соломы и плетеных материалов)
Փայտից, խցանակեղևից, ծղոտից և հյուսկեն նյութերից այլ արտադրատեսակների արտադրություն (Производство прочих изделий из дерева, пробки, соломы и тканых материалов)
Փոխադրման ծառայություններ (Транспортные услуги)
Փոխադրում խողովակաշարերով (Транспортировка по трубопроводам)
Փոստային գործունեություն, իրականացվող համակողմանի պայմանագրի հիման վրա (Почтовая деятельность, осуществляемая на основе комплексного договора)
Փոստային նամականիշների և մետաղադրամների մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում (Розничная продажа почтовых марок и монет в специализированных магазинах)
Փոստային և սուրհանդակային գործունեություն (Почтовая и курьерская деятельность)
Փոստի ազգային օպերատորի գործունեություն (Деятельность национального почтового оператора)
Քաղաքական կազմակերպությունների գործունեություն (Деятельность политических организаций)
Քաղաքացիական շինարարության այլ կառույցների շինարարություն (Строительство прочих инженерных сооружений)
Քաղաքացիական շինարարության այլ կառույցների շինարարություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում (Строительство прочих сооружений гражданского строительства, не включенных в другие группировки)
Քաղաքացիական շինարարություն (Гражданское сооружение)
Քարածխի և գորշ ածխի (լիգնիտի) արդյունահանում (Добыча угля и бурого угля (лигнит))
Քարե և աղյուսե շարվածքի շարում (Укладка камня и кирпичной кладки)
Քարի սղոցում, մշակում և հարդարում (Распиловка, обработка и отделка камня)
Քարի, ավազի և կավի արդյունահանում (Добыча камня, песка и глины)
Քեմպինգների, ավտոհանգրվաններով բնակատեղերի, բնակության համար ավտոկցանքների կայանատեղերի տրամադրման ծառայություններ (Услуги по предоставлению парковочных мест для кемпингов, автодомов, жилых трейлеров)
Քիմիական արդյունաբերության և պարարտանյութերի արտադրության համար հանքահումքի արդյունահանում (Добыча полезных ископаемых для химической промышленности и производства удобрений)
Քիմիական արտադրանքի մեծածախ առևտուր (Оптовая торговля химической продукцией)
Քիմիական նյութերի և քիմիական արտադրատեսակների արտադրություն (Производство химикатов и химических продуктов)
Օդային տրանսպորտով ներհանրապետական ուղևորափոխադրումներ (Внутриреспубликанские пассажирские перевозки воздушным транспортом)
Օդային բեռնատար և տիեզերական տրանսպորտի գործունեություն (Грузовые авиаперевозки и космический транспорт)
Օդային մարդատար տրանսպորտի գործունեություն (Пассажирские авиаперевозки)
Օդային ուղևորափոխադրումներ (Пассажирские авиаперевозки)
Օդային տրանսպորտային միջոցների և սարքավորանքի վարձույթ և լիզինգ (Аренда и лизинг воздушных транспортных средств и оборудования)
Օդային տրանսպորտի օժանդակ գործունեություն (Обеспечение деятельности воздушного транспорта)
Օդային տրանսպորտով միջազգային բեռնափոխադրումներ (Международные грузоперевозки авиатранспортом)
Օդային տրանսպորտով միջազգային ուղևորափոխադրումներ (Международные пассажирские перевозки воздушным транспортом)
Օդային տրանսպորտով ներհանրապետական բեռնափոխադրումներ (Внутриреспубликанские перевозки грузов воздушным транспортом)
Օդանավերի և տիեզերանավերի արտադրություն (Производство самолетов и космических аппаратов)
Օդանավերի, տիեզերանավերի և այլ թռչող սարքերի նորոգում և տեխնիկական սպասարկում (Ремонт и техническое обслуживание самолетов, космических аппаратов и других летательных аппаратов)
Օդանավերի, տիեզերանավերի և այլ թռչող սարքերի արտադրություն (Производство самолетов, космических кораблей и других летательных аппаратов)
Օդանավերի, տիեզերանավերի և այլ թռչող սարքերի համար մասերի արտադրություն (Производство деталей для самолетов, космических аппаратов и других летательных аппаратов)
Օծանելիքի և կոսմետիկական միջոցների արտադրություն (Производство парфюмерии и косметики)
Օծանելիքի և կոսմետիկական միջոցների մեծածախ առևտուր (Оптовая торговля парфюмерией и косметикой)
Օճառի և մաքրող, լվացող ու փայլեցնող միջոցների արտադրություն (Производство мыла и чистящих, моющих и полирующих средств)
Օճառի և մաքրող, լվացող ու փայլեցնող միջոցների, օծանելիքի և կոսմետիկական միջոցների արտադրություն (Производство мыло-моющих, моющих и полирующих средств, парфюмерно-косметической продукции)
Օպերատիվ ռեժիմում ծրագրային ապահովմանն առնչվող սպասարկման ծառայությունները՝ կիրառական ծրագրերի և համակարգային ծրագրային ու տեխնիկական միջոցների սպասարկում (Услуги по сопровождению программного обеспечения в рабочем режиме: обслуживание прикладных программ и системного программного и аппаратного обеспечения)
Օպերատիվ ռեժիմում կրիպտոարժույթների՝ բիտկոյների և այլ ալտկոյնների ստեղծում (Оперативное создание криптовалют, биткойнов и других альткоинов)
Օպտիկական գործիքների և լուսանկարչական սարքավորանքի արտադրություն (Производство оптических приборов и фототехники)
Օպտիկական սրահների գործունեություն (Деятельность салонов оптики)
Օսլայի և օսլա պարունակող մթերքի արտադրություն (Производство крахмала и крахмалистых продуктов)
Օտարերկրյա կազմակերպությունների գործունեություն (Деятельность иностранных организаций)
Ֆակտորինգային գործունեություն (Факторинговая деятельность)
Ֆիզիկական առողջության պահպանման հետ կապված գործունեություն (Деятельность, связанная с физическим здоровьем)
Ֆիլմադարանների և ձայնադարանների գործունեություն (Деятельность кинобиблиотек и фонотек)
Ֆինանսական միջնորդության օժանդակ գործունեություն, բացի ապահովագրությունից և կենսաթոշակային ապահովությունից (Деятельность, не связанная с финансовым посредничеством, кроме страхования и пенсионного обеспечения)
Ֆինանսական միջնորդության և ապահովագրության ոլորտում օժանդակ գործունեություն (Сопровождение деятельности в сфере финансового посредничества и страхования)
Ֆինանսական միջնորդությանն առնչվող օժանդակ գործունեություն, բացի ապահովագրությունից և կենսաթոշակային ապահովությունից (Деятельность, не связанная с финансовым посредничеством, кроме страхования и пенсионного обеспечения)
Ֆինանսական միջնորդություն, բացի ապահովագրությունից և կենսաթոշակային ապահովությունից (Финансовое посредничество, кроме страхования и пенсионного обеспечения)
Ֆինանսական շուկաների կառավարում (Управление финансовыми рынками)
Ֆինանսական վարձակալություն (լիզինգ) (Финансовая аренда (лизинг))
Ֆոնդային արժեքների հետ կապված բորսային գործառնություններ (Биржевые операции, связанные со стоимостью акций)