Классификатор видов деятельности Украины

Классификатор видов деятельности Украины


01 - Сільське господарство, мисливство та пов'язані з ними послуги (Сельское хозяйство, охота и связанные с ними услуги)
01.1 - Рослинництво (Растениеводство)
01.11 - Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур (Выращивание зерновых и технических культур)
01.11.0 - Вирощування зернових та технічних культур (Выращивание зерновых и технических культур)
01.12 - Вирощування рису (Овощеводство, декоративное садоводство и выращивание продукции питомников)
01.12.0 - Овочівництво, декоративне садівництво та вирощування продукції розсадників (Овощеводство, декоративное садоводство и выращивание продукции питомников)
01.13 - Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів (Выращивание фруктов, ягод, орехов, культур для производства напитков и пряностей)
01.13.0 - Вирощування фруктів, ягід, горіхів, культур для виробництва напоїв і прянощів (Выращивание фруктов, ягод, орехов, культур для производства напитков и пряностей)
01.14 - Вирощування цукрової тростини (Выращивание сахарного тростника)
01.15 - Вирощування тютюну (Выращивание табака)
01.16 - Вирощування прядивних культур (Выращивание пеньковых культур)
01.19 - Вирощування інших однорічних і дворічних культур (Выращивание других однолетних и двухлетних культур)
01.2 - Тваринництво (Животноводство)
01.21 - Розведення великої рогатої худоби (Выращивание винограда)
01.21 - Вирощування винограду (Выращивание винограда)
01.22 - Вирощування тропічних і субтропічних фруктів (Выращивание тропических и субтропических фруктов)
01.22.0 - Розведення овець, кіз, коней (Разведение овец, коз, лошадей)
01.23 - Вирощування цитрусових (Выращивание цитрусовых)
01.24 - Вирощування зерняткових і кісточкових фруктів (Разведение птицы)
01.24.0 - Розведення птиці (Разведение птицы)
01.25 - Вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев і чагарників (Разведение других животных)
01.26 - Вирощування олійних плодів (Выращивание масличных плодов)
01.27 - Вирощування культур для виробництва напоїв (Выращивание культур для производства напитков)
01.28 - Вирощування пряних, ароматичних і лікарських культур (Выращивание пряных, ароматических и лекарственных культур)
01.29 - Вирощування інших багаторічних культур (Выращивание других многолетних культур)
01.30 - Відтворення рослин (Смешанное сельское хозяйство)
01.30.0 - Змішане сільське господарство (Смешанное сельское хозяйство)
01.4 - Надання послуг у рослинництві і тваринництві; облаштування ландшафту (Предоставление услуг в растениеводстве и животноводстве; обустройство ландшафта)
01.41 - Розведення великої рогатої худоби молочних порід (предоставление услуг в растениеводстве; обустройство ландшафта)
01.41.0 - Надання послуг у рослинництві; облаштування ландшафту (предоставление услуг в растениеводстве; обустройство ландшафта)
01.42 - Розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів (Предоставление услуг в животноводстве)
01.42.0 - Надання послуг у тваринництві (Предоставление услуг в животноводстве)
01.43 - Розведення коней та інших тварин родини конячих (Разведение лошадей и других животных семейства лошадиных)
01.44 - Розведення верблюдів та інших тварин родини верблюдячих (Разведение верблюдов и других животных семьи верблюжьих)
01.45 - Розведення овець і кіз (Разведение овец и коз)
01.46 - Розведення свиней (Разведение свиней)
01.47 - Розведення свійської птиці (Разведение домашней птицы)
01.49 - Розведення інших тварин (Разведение других животных)
01.5 - Мисливство (Охота)
01.50.1 - Мисливство, ловля та розведення дичини (Охота, ловля и разведение дичи)
01.50.2 - Надання послуг, пов'язаних з мисливством, ловлею і розведенням дичини (Предоставление услуг, связанных с охота, ловля и разведение дичи)
01.61 - Допоміжна діяльність у рослинництві (Вспомогательная деятельность в растениеводстве)
01.62 - Допоміжна діяльність у тваринництві (Вспомогательная деятельность в животноводстве)
01.63 - Післяурожайна діяльність (Послеурожайная деятельность)
01.64 - Оброблення насіння для відтворення (Обработка семян для воспроизводства)
01.70 - Мисливство, відловлювання тварин і надання пов'язаних із ними послуг (Охота, отлов животных и предоставление связанных с ними услуг)
02 - Лісове господарство та пов'язані з ним послуги (Лесное хозяйство и связанные с ним услуги)
02.01 - Лісівництво, лісове господарство (Лесоводство, лесное хозяйство)
02.01.1 - Лісівництво та лісозаготівлі (Лесоводство и лесозаготовки)
02.01.2 - Одержання продукції лісового господарства (Получение продукции лесного хозяйства)
02.02.0 - Надання послуг у лісовому господарстві (Предоставление услуг в лесном хозяйстве)
02.10 - Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві (Лесоводство и другая деятельность в лесном хозяйстве)
02.20 - Лісозаготівлі (Лесозаготовки)
02.30 - Збирання дикорослих недеревних продуктів (Уборка дикорастущих недревесных продуктов)
02.40 - Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві (Предоставление вспомогательных услуг в лесном хозяйстве)
03.11 - Морське рибальство (Морское рыболовство)
03.12 - Прісноводне рибальство (Пресноводное рыболовство)
03.21 - Морське рибництво (аквакультура) (Морское рыбоводство (аквакультура))
03.22 - Прісноводне рибництво (аквакультура) (Пресноводное рыбоводство (аквакультура))
05.0 - Рибальство, рибництво та пов'язані з ними послуги (Рыболовство, рыбоводство и связанные с ними услуги)
05.01.0 - Рибальство; надання послуг у рибальстві (Рыболовство; предоставление услуг в рыболовстве)
05.01.1 - Ловля риби (Ловля рыбы)
05.01.2 - Ловля ракоподібних, молюсків, збирання морепродуктів (Ловля ракообразных, моллюсков, уборка морепродуктов)
05.01.3 - Надання послуг, пов'язаних з риболовством (Предоставление услуг, связанных с рыболовством)
05.02.0 - Рибництво; надання послуг у рибництві (Рыбоводство; предоставление услуг в рыбоводстве)
05.02.1 - Діяльність риборозплідників і рибних ферм (Деятельность рыбопитомников и рыбных ферм)
05.02.2 - Надання послуг, пов'язаних з діяльністю риборозплідників і рибних ферм (Предоставление услуг, связанных с деятельностью рыбопитомников и рыбных ферм)
05.10 - Добування кам'яного вугілля (Добыча каменного угля.)
05.20 - Добування бурого вугілля (Добыча бурого угля)
06.10 - Добування сирої нафти (Добыча сырой нефти)
07.10 - Добування залізних руд (Добыча железных руд)
07.21 - Добування уранових і торієвих руд (Добыча урановых и ториевых руд)
07.29 - Добування руд інших кольорових металів (Добыча руд других цветных металлов)
08.11 - Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю (Добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и глинистого сланца.)
08.12 - Добування піску, гравію, глин і каоліну (Добыча песка, гравия, глин и каолина)
08.91 - Добування мінеральної сировини для хімічної промисловості та виробництва мінеральних добрив (Добыча минерального сырья для химической промышленности и производства минеральных удобрений)
08.92 - Добування торфу (Добыча торфа)
08.93 - Добування солі (Добыча соли)
08.99 - Добування інших корисних копалин та розроблення кар'єрів, н. в. і. у. (Добыча других полезных ископаемых и разработка карьеров, н.в.д.г.)
08.99 - Добування інших корисних копалин та розроблення кар'єрів, н.в.і.у. (Добыча других полезных ископаемых и разработка карьеров, н.в.д.г.)
09.10 - Надання допоміжних послуг у сфері добування нафти та природного газу (Предоставление вспомогательных услуг в сфере добычи нефти и природного газа)
09.90 - Надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин та розроблення кар'єрів (Предоставление вспомогательных услуг в сфере добывания других полезных ископаемых и разработка карьеров)
09.90 - Надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин і розроблення кар'єрів (Предоставление вспомогательных услуг в сфере добывания других полезных ископаемых и разработка карьеров)
10 - Добування вугілля, лігніту і торфу (Добыча угля, лигнита и торфа)
10.1 - Добування, збагачення та агломерація кам'яного вугілля (Добыча, обогащение и агломерация каменного угля)
10.10 - Добування, збагачення та агломерація кам'яного вугілля (Добыча, обогащение и агломерация каменного угля.)
10.10.1 - Добування та збагачення кам'яного вугілля (Добыча и обогащение каменного угля.)
10.10.2 - Відкрите видобування кам'яного вугілля (Открытая добыча каменного угля)
10.10.3 - Агломерація кам'яного вугілля (Агломерация каменного угля)
10.11 - Виробництво м'яса (Производство мяса)
10.12 - Виробництво м'яса свійської птиці (Производство мяса домашней птицы)
10.2 - Добування, збагачення та агломерація лігніту (Добыча, обогащение и агломерация лигнита)
10.20 - Перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків (Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков)
10.20.1 - Добування та збагачення лігніту (Добыча и обогащение лигнита)
10.20.2 - Агломерація лігніту (Агломерация лигнита)
10.30.0 - Добування та агломерація торфу (Добыча и агломерация торфа)
10.32 - Виробництво фруктових і овочевих соків (Производство фруктовых и овощных соков)
10.39 - Інші види перероблення та консервування фруктів і овочів (Другие виды переработки и консервирования фруктов и овощей)
10.41 - Виробництво олії та тваринних жирів (Производство масла и животных жиров)
10.42 - Виробництво маргарину і подібних харчових жирів (Производство маргарина и подобных пищевых жиров)
10.51 - Перероблення молока, виробництво масла та сиру (Переработка молока, производство масла и сыра)
10.61 - Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості (Производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности)
10.62 - Виробництво крохмалів і крохмальних продуктів (Производство крахмалов и крахмальных продуктов)
10.71 - Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання (Производство хлеба и хлебобулочных изделий; производство мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных непродолжительного хранения)
10.72 - Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання (производство сухарей и сухого печенья; производство мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных длительного хранения.)
10.73 - Виробництво макаронних виробів і подібних борошняних виробів (Производство макаронных изделий и подобных мучных изделий)
10.82 - Виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів (Производство какао, шоколада и сахарных кондитерских изделий)
10.83 - Виробництво чаю та кави (Производство чая и кофе)
10.84 - Виробництво прянощів і приправ (Производство пряностей и приправ)
10.85 - Виробництво готової їжі та страв (Производство готовой пищи и блюд)
10.86 - Виробництво дитячого харчування та дієтичних харчових продуктів (Производство детского питания и диетических пищевых продуктов)
10.89 - Виробництво інших харчових продуктів, не віднесених до інших угруповань (Производство других пищевых продуктов, н.в.д.г.)
10.89 - Виробництво інших харчових продуктів, н.в.і.у. (Производство других пищевых продуктов, н.в.д.г.)
11 - Добування вуглеводнів та пов'язані з ним послуги (Добыча углеводородов и связанные с ним услуги)
11.01 - Дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв (Дистилляция, ректификация и смешивание спиртных напитков)
11.04 - Виробництво інших недистильованих напоїв із зброджуваних продуктів (Производство других недистиллированных напитков из сбраживаемых продуктов)
11.05 - Виробництво пива (Производство пива)
11.06 - Виробництво солоду (Производство солода)
11.07 - Виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки (Производство безалкогольных напитков; производство минеральных вод и других вод, разлитых в бутылки)
11.1 - Добування сирої нафти та природного газу (Добыча сырой нефти и природного газа)
11.10.1 - Добування нафти (Добыча нефти)
11.10.2 - Добування природного газу (Добыча природного газа)
11.10.3 - Конденсація і регазифікація природного газу для транспортування (Конденсация и регазификация природного газа для транспортировки)
11.10.4 - Добування бітумінозних сланців та пісковику (Добыча битуминозных сланцев и песчаника)
11.20.0 - Надання послуг, пов'язаних з добуванням нафти і газу (Предоставление услуг, связанных с добычей нефти и газа)
12 - Добування уранової та торієвої руд (Добыча урановой и ториевой руд)
13 - Добування металевих руд (Добыча металлических руд)
13.10 - Підготування та прядіння текстильних волокон (Подготовка и прядение текстильных волокон)
13.10.1 - Підземне видобування залізної руди (Подземная добыча железной руды)
13.10.2 - Відкрите видобування залізної руди (Открытая добыча железной руды)
13.20 - Ткацьке виробництво (Добыча руд цветных металлов)
13.20.0 - Добування руд кольорових металів (Добыча руд цветных металлов)
13.20.1 - Підземне видобування та збагачення марганцевої руди (Подземная добыча и обогащение марганцевой руды)
13.20.2 - Відкрите видобування та збагачення марганцевої руди (Открытая добыча и обогащение марганцевой руды)
13.20.3 - Видобування та збагачення алюмініївої сировини (Добыча и обогащение алюминиевого сырья)
13.20.4 - Видобування та збагачення нікелевої руди (Добыча и обогащение никелевой руды)
13.20.7 - Видобування та збагачення титанової руди (Добыча и обогащение титановой руды)
13.20.9 - Видобування та збагачення руд інших кольорових, рідкісних та дорогоцінних металів (Добыча и обогащение руд других цветных, редких и драгоценных металлов)
13.30 - Оздоблення текстильних виробів (Отделка текстильных изделий)
13.92 - Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу (Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды)
13.93 - Виробництво килимів і килимових виробів (Производство ковров и ковровых изделий)
13.94 - Виробництво канатів, мотузок, шпагату та сіток (Производство канатов, веревок, шпагата и сеток)
13.95 - Виробництво нетканих текстильних матеріалів і виробів із них, крім одягу (Производство нетканых текстильных материалов и изделий из них, кроме одежды)
13.96 - Виробництво інших текстильних виробів технічного та промислового призначення (Производство других текстильных изделий технического и промышленного назначения)
13.99 - Виробництво інших текстильних виробів, н.в.і.у. (Производство других текстильных изделий, н.в.д.г.)
13.99 - Виробництво інших текстильних виробів, н. в. і. у. (Производство других текстильных изделий, н.в.д.г.)
14 - Інші галузі добувної промисловості (Другие отрасли добывающей промышленности)
14.1 - Добування каменю (Добыча камня)
14.11 - Виробництво одягу зі шкіри (Добыча декоративного и строительного камня.)
14.11.0 - Добування декоративного та будівельного каменю (Добыча декоративного и строительного камня)
14.12 - Добування вапняку, гіпсу та крейди (Добыча известняка, гипса и мела)
14.12 - Виробництво робочого одягу (Добыча известняка, гипса и мела)
14.13 - Виробництво іншого верхнього одягу (Добыча глинистого сланца)
14.13.0 - Добування глинистого сланцю (Добыча глинистого сланца)
14.14 - Виробництво спіднього одягу (Производство нижней одежды)
14.19 - Виробництво іншого одягу й аксесуарів (Производство другой одежды и аксессуаров)
14.2 - Добування піску та глини (Добыча песка и глины)
14.20 - Виготовлення виробів із хутра (Изготовление изделий из меха)
14.21.0 - Добування піску та гравію (Добыча песка и гравия)
14.22.0 - Добування глини та каоліну (Добыча глины и каолина)
14.30.0 - Добування мінеральної сировини для хімічної промисловості та виробництва добрив (Добыча минерального сырья для химической промышленности и производства удобрений)
14.31 - Виробництво панчішно-шкарпеткових виробів (Производство чулочно)
14.39 - Виробництво іншого трикотажного та в'язаного одягу (Производство другой трикотажной и вязаной одежды)
14.40.0 - Добування та виробництво солі (Добыча и производство соли)
14.50.0 - Інші галузі добувної промисловості, не віднесені до інших групувань (Другие отрасли добывающей промышленности, не отнесенные к другим группам)
14.50.1 - Видобування дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння (Добыча драгоценных и полудрагоценных камней)
14.50.2 - Видобування кварцу і слюди (Добыча кварца и слюды)
14.50.3 - Видобування абразивів та сировини для виробництва пористих наповнювачів (Добыча абразивов и сырья для производства пористых наполнителей)
14.50.9 - Видобування інших нерудних металів (Добыча других нерудных металлов)
15 - Виробництво харчових продуктів, напоїв (Производство пищевых продуктов, напитков)
15.1 - Виробництво м'яса та м'ясних продуктів (Производство мяса и мясных продуктов)
15.11 - Дублення шкур і оздоблення шкіри; вичинка та фарбування хутра (Производство мяса)
15.12 - Виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних виробів зі шкіри та інших матеріалів (Производство мяса домашней птицы и кроликов)
15.12.0 - Виробництво м'яса свійської птиці та кролів (Производство мяса домашней птицы и кроликов)
15.13 - Виробництво м'ясних продуктів (Производство мясных продуктов)
15.20.0 - Виробництво рибних продуктів (Производство рыбных продуктов)
15.3 - Перероблення та консервування овочів та фруктів (Переработка и консервирование овощей и фруктов)
15.31.0 - Перероблення та консервування картоплі (Переработка и консервирование картофеля)
15.32.0 - Виробництво фруктових та овочевих соків (Производство фруктовых и овощных соков)
15.33.0 - Перероблення та консервування овочів та фруктів, не віднесене до інших групувань (Переработка и консервирование овощей и фруктов, не отнесенная к другим группам)
15.33.1 - Перероблення овочів та фруктів (Переработка овощей и фруктов)
15.33.2 - Виробництво плодоовочевих консервів (крім картоплі), включаючи м'ясо-рослинні та сало-бобові (Производство плодоовощных консервов (кроме картофеля), включая мясо)
15.41.0 - Виробництво нерафінованих олії та жирів (Производство нерафинированных масел и жиров)
15.42.0 - Виробництво рафінованих олії та жирів (Производство рафинированных масел и жиров)
15.43.0 - Виробництво маргарину та аналогічних харчових жирів (Производство маргарина и аналогичных пищевых жиров)
15.5 - Виробництво молочних продуктів та морозива (Производство молочных продуктов и мороженого)
15.51.0 - Перероблення молока та виробництво сиру (Переработка молока и производство сыра)
15.52.0 - Виробництво морозива (Производство мороженого)
15.6 - Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості, крохмалю та крохмальних продуктів (Производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности, крахмала и крахмальных продуктов)
15.61.1 - Виробництво борошна (Производство муки)
15.61.2 - Виробництво круп (Производство круп)
15.62.0 - Виробництво крохмалю та крохмальних продуктів (Производство крахмала и крахмальных продуктов)
15.7 - Виробництво готових кормів для тварин (Производство готовых кормов для животных)
15.71.0 - Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах (Производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах)
15.72 - Виробництво готових кормів для домашніх тварин (Производство готовых кормов для домашних животных)
15.8 - Виробництво інших харчових продуктів (Производство других пищевых продуктов)
15.81.0 - Виробництво хліба та хлібобулочних виробів (Производство хлеба и хлебобулочных изделий)
15.82.0 - Виробництво сухарів, печива, пирогів і тістечок тривалого зберігання (Производство сухарей, печенья, пирогов и пирожных длительного хранения)
15.83 - Виробництво цукру (Производство сахара)
15.84.0 - Виробництво какао, шоколаду та цукристих кондитерських виробів (Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий)
15.85.0 - Виробництво макаронних виробів (Производство макаронных изделий)
15.86.1 - Перероблення чаю (Переработка чая)
15.86.2 - Виробництво кави (Производство кофе)
15.87.0 - Виробництво прянощів та приправ (Производство пряностей и приправ)
15.88.0 - Виробництво продуктів дитячого харчування та дієтичних продуктів (Производство продуктов детского питания и диетических продуктов)
15.88.1 - Виробництво продуктів дитячого харчування (Производство продуктов детского питания)
15.88.2 - Виробництво діїтичних і гомогенізованих продуктів (Производство диитических и гомогенизированных продуктов)
15.89.0 - Виробництво харчових продуктів, не віднесених до інших групувань (Производство пищевых продуктов, не отнесенных к другим группам)
15.89.1 - Виробництво харчових концентратів (дегiдратiв) (Производство пищевых концентратов (дегидратов))
15.89.2 - Виробництво дріжджів (Производство дрожжей)
15.89.9 - Виробництво решти харчових продуктів (Производство других пищевых продуктов)
15.9 - Виробництво напоїв (Производство напитков)
15.91.0 - Виробництво дистильованих алкогольних напоїв (Производство дистиллированных алкогольных напитков)
15.92.0 - Виробництво етилового спирту із зброджуваних продуктів (Производство этилового спирта из сбраживаемых продуктов)
15.93.0 - Виробництво виноградних вин (Производство виноградных вин)
15.94.0 - Виробництво сидру та інших плодово-ягідних вин (Производство сидра и других плодово-ягодных вин)
15.95.0 - Виробництво інших напоїв із зброджуваних продуктів (Производство прочих напитков из сбраживаемых продуктов)
15.98.0 - Виробництво мінеральних вод та інших безалкогольних напоїв (Производство минеральных вод и других безалкогольных напитков)
16.00.0 - Виробництво тютюнових виробів (Производство табачных изделий)
16.10 - Лісопильне та стругальне виробництво (Лесопильное и строгальное производство)
16.21 - Виробництво фанери, дерев'яних плит і панелей, шпону (Производство фанеры, деревянных плит и панелей, шпона)
16.22 - Виробництво щитового паркету (Производство щитового паркета)
16.23 - Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів (Производство других деревянных строительных конструкций и столярных изделий)
16.24 - Виробництво дерев'яної тари (Производство деревянной тары)
16.29 - Виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння (Производство других изделий из древесины; изготовление изделий из пробки, соломки и растительных материалов для плетения)
17 - Текстильне виробництво (Текстильное производство)
17.1 - Прядіння текстильних волокон (Прядение текстильных волокон)
17.11 - Виробництво паперової маси (Прядение хлопчатобумажных волокон)
17.11.0 - Прядіння бавовняних волокон (Прядение хлопчатобумажных волокон)
17.12 - Виробництво паперу та картону (Кардное прядение шерстяных волокон)
17.12.0 - Кардне прядіння вовняних волокон (Кардное прядение шерстяных волокон)
17.13.0 - Камвольне прядіння вовняних волокон (Камвольное прядение шерстяных волокон)
17.14.0 - Прядіння лляних волокон (Прядение льняных волокон)
17.15.0 - Прядіння натуральних шовкових, штучних та синтетичних волокон (Прядение натуральных шелковых, искусственных и синтетических волокон)
17.16.0 - Виробництво швацьких ниток (Производство швейных нитей)
17.17.0 - Підготовка та прядіння інших текстильних волокон (Подготовка и прядение других текстильных волокон)
17.21 - Виробництво гофрованого паперу та картону, паперової та картонної тари (Производство хлопчатобумажных тканей)
17.21.0 - Виробництво бавовняних тканин (Производство хлопчатобумажных тканей)
17.22 - Виробництво паперових виробів господарсько-побутового та санітарно-гігієнічного призначення (Производство шерстяных тканей из волокон кардного прядения)
17.22.0 - Виробництво вовняних тканин з волокон кардного прядіння (Производство шерстяных тканей из волокон кардного прядения)
17.23 - Виробництво вовняних тканин з волокон камвольного прядіння (Производство шерстяных тканей из волокон камвольного прядения)
17.23 - Виробництво паперових канцелярських виробів (Производство шерстяных тканей из волокон камвольного прядения)
17.24 - Виробництво шпалер (Производство шелковых тканей)
17.24.0 - Виробництво шовкових тканин (Производство шелковых тканей)
17.25.0 - Виробництво інших текстильних тканин (Производство других текстильных тканей)
17.25.1 - Виробництво лляних тканин (Производство льняных тканей)
17.25.9 - Виробництво тканин з інших матеріалів (Производство тканей из других материалов)
17.29 - Виробництво інших виробів з паперу та картону (Производство других изделий из бумаги и картона)
17.30.0 - Оздоблення тканин та текстильних виробів (Отделка тканей и текстильных изделий)
17.40.1 - Виробництво виробів з текстилю (Производство изделий из текстиля)
17.40.2 - Виготовлення виробів з текстилю спеціалізованими підприїмствами за індивідуальними замовленнями населення (Изготовление изделий из текстиля по специализированным предприятиям по индивидуальным заказам населения)
17.51.0 - Виробництво килимів та килимових виробів (Производство ковров и ковровых изделий)
17.51.1 - Виробництво килимів та килимових покриттів (Производство ковров и ковровых покрытий)
17.51.2 - Виготовлення килимів та килимових покриттів спеціалізованими підприїмствами за індивідуальними замовленнями населення (Изготовление ковров и ковровых покрытий специализированными предприятиями по индивидуальным заказам населения)
17.53.0 - Виробництво нетканих текстильних матеріалів та виробів з них (Производство нетканых текстильных материалов и изделий из них)
17.54 - Виробництво текстильних виробів, не віднесених до інших групувань (Производство текстильных изделий, не отнесенных к другим группам)
17.54.1 - Виробництво фетрових виробів (Производство фетровых изделий)
17.54.2 - Виробництво вузьких тканин та іншої текстильної галантереї (Производство узких тканей и другой текстильной галантереи)
17.54.3 - Виробництво текстильних виробів, не віднесених до інших угрупувань спеціалізованими підприїмствами за індивідуальними замовленнями населення (Производство текстильных изделий, не отнесенных к другим группировкам специализированными предприятиями по индивидуальным заказам населения)
17.54.9 - Виробництво інших текстильних виробів (Производство прочих текстильных изделий)
17.60.0 - Виробництво трикотажного полотна (Производство трикотажного полотна)
17.7 - Виробництво трикотажних виробів (Производство трикотажных изделий)
17.71.0 - Виробництво трикотажних панчішно-шкарпеткових виробів (Производство трикотажных чулочно)
17.72.0 - Виробництво трикотажних пуловерів, кардиганів та аналогічних виробів (Производство трикотажных пуловеров, кардиганов и аналогичных изделий)
17.72.1 - Виробництво пуловерів та подібних виробів (Производство пуловеров и подобных изделий)
17.72.2 - Виробництво трикотажних виробів спеціалізованими підприїмствами за індивідуальними замовленнями населення (Производство трикотажных изделий специализированными предприятиями по индивидуальным заказам населения)
18 - Виробництво одягу; виробництво хутра та виробів з хутра (производство одежды; производство меха и изделий из меха)
18.10.1 - Виробництво одягу з шкіри (Производство одежды из кожи)
18.10.2 - Виготовлення одягу зі шкіри спеціалізованими підприїмствами за індивідуальними замовленнями населення (Изготовление одежды из кожи специализированными предприятиями по индивидуальным заказам населения)
18.11 - Друкування газет (Печать газет)
18.12 - Друкування іншої продукції (Печать другой продукции)
18.13 - Виготовлення друкарських форм і надання інших поліграфічних послуг (Изготовление типографских форм и предоставление других полиграфических услуг)
18.14 - Брошурувально-палітурна діяльність і надання пов'язаних із нею послуг (Брошюровочно)
18.2 - Виробництво одягу з текстилю (Производство одежды из текстиля)
18.20 - Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення (Тиражирование звуко-, видеозаписей и программного обеспечения)
18.22.1 - Виробництво верхнього одягу (Производство верхней одежды)
18.22.2 - Виробництво верхнього одягу спеціалізованими підприїмствами за індивідуальними замовленнями населення (Производство верхней одежды специализированными предприятиями по индивидуальным заказам населения)
18.23.2 - Виробництво спіднього одягу спеціалізованими підприїмствами за індивідуальними замовленнями населення (Производство нижней одежды специализированными предприятиями по индивидуальным заказам населения)
18.24.0 - Виробництво іншого одягу та аксесуарів (Производство другой одежды и аксессуаров)
18.30.0 - Виробництво хутра та виробів з хутра (Производство меха и меховых изделий)
18.30.1 - Вичинка та фарбування хутра й овечих шкур (Выделка и покраска меха и овечьих шкур)
18.30.2 - Виробництво виробів з хутра (Производство изделий из меха)
18.30.3 - Виготовлення виробів з хутра спеціалізованими підприїмствами за індивідуальними замовленнями населення (Изготовление меховых изделий специализированными предприятиями по индивидуальным заказам населения)
19 - Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (Производство кожи, изделий из кожи и других материалов)
19.10 - Виробництво коксу та коксопродуктів (Производство кожи)
19.10.0 - Виробництво шкіри (Производство кожи)
19.20.0 - Виробництво галантерейних та дорожніх виробів зі шкіри та інших матеріалів (Производство галантерейных и дорожных изделий из кожи и других материалов)
19.20.1 - Виробництво шкіряних галантерейних та дорожніх виробів (Производство кожаных галантерейных и дорожных изделий)
19.20.2 - Виробництво шкіряних галантерейних та дорожніх виробів спеціалізованими підприїмствами за індивідуальними замовленнями населення (Производство кожаных галантерейных и дорожных изделий специализированными предприятиями по индивидуальным заказам населения)
19.30.1 - Виробництво взуття (Производство обуви)
19.30.2 - Виробництво взуття спеціалізованими підприїмствами за індивідуальними замовленнями населення (Производство обуви специализированными предприятиями по индивидуальным заказам населения)
20 - Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів (Обработка древесины и производство изделий из древесины, кроме мебели)
20.10.0 - Лісопильне та стругальне виробництво; просочування деревини (Лесопильное и строгальное производство; пропитка древесины)
20.11 - Виробництво промислових газів (Производство промышленных газов)
20.12 - Виробництво барвників і пігментів (Производство красителей и пигментов)
20.13 - Виробництво інших основних неорганічних хімічних речовин (Производство других основных неорганических химических веществ)
20.14 - Виробництво інших основних органічних хімічних речовин (Производство других основных органических химических веществ)
20.15 - Виробництво добрив і азотних сполук (Производство удобрений и азотных соединений)
20.16 - Виробництво пластмас у первинних формах (Производство пластмасс в первичных формах)
20.17 - Виробництво синтетичного каучуку в первинних формах (Производство синтетического каучука в первичных формах)
20.20 - Виробництво пестицидів та іншої агрохімічної продукції (Производство фанеры, плит и панелей, шпона)
20.20.0 - Виробництво фанери, плит та панелей, шпону (Производство фанеры, плит и панелей, шпона)
20.30 - Виробництво фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик (Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий)
20.30.0 - Виробництво дерев'яних будівельних конструкцій та столярних виробів (Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий)
20.41 - Виробництво мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування (Производство мыла и моющих средств, чистящих и полирующих средств.)
20.42 - Виробництво парфумних і косметичних засобів (Производство парфюмерных и косметических средств)
20.5 - Виробництво інших виробів з деревини та корка, соломки і матеріалів для плетіння (Производство других изделий из древесины и пробки, соломки и материалов для плетения)
20.51 - Виробництво вибухових речовин (Производство других изделий из древесины)
20.51.0 - Виробництво інших виробів з деревини (Производство других изделий из дерева)
20.52 - Виробництво клеїв (Производство изделий из пробки, соломки и материалов для плетения)
20.52.0 - Виробництво виробів з корка, соломки та матеріалів для плетіння (Производство изделий из пробки, соломки и материалов для плетения)
20.59 - Виробництво іншої хімічної продукції, н. в. і. у. (Производство другой химической продукции, н.в.д.г.)
20.59 - Виробництво іншої хімічної продукції, н.в.і.у. (Производство другой химической продукции, н.в.д.г.)
20.60 - Виробництво штучних і синтетичних волокон (Производство искусственных и синтетических волокон)
21 - Виробництво паперової маси, паперу, картону та виробів з них (Производство бумажной массы, бумаги, картона и изделий из них)
21.1 - Виробництво паперової маси, паперу та картону (Производство бумажной массы, бумаги и картона)
21.10 - Виробництво основних фармацевтичних продуктів (Производство основных фармацевтических продуктов)
21.2 - Виробництво виробів з паперу та картону (Производство изделий из бумаги и картона)
21.21.0 - Виробництво ґофрованого картону, паперової та картонної тари (Производство гофрированного картона, бумажной и картонной тары)
21.23.0 - Виробництво паперових канцелярських виробів (Производство бумажных канцелярских изделий)
22 - Видавнича та поліграфічна діяльність, тиражування записаних носіїв інформації (Издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных носителей информации)
22.1 - Видавнича діяльність (Издательская деятельность)
22.11 - Виробництво гумових шин, покришок і камер; відновлення протектора гумових шин і покришок (Производство резиновых шин, покрышек и камер; восстановление протектора резиновых шин и покрышек)
22.13.0 - Видання журналів та періодичних публікацій (Издание журналов и периодических публикаций)
22.15.0 - Інші види видавничої діяльності (Другие виды издательской деятельности)
22.19 - Виробництво інших гумових виробів (Производство других резиновых изделий)
22.2 - Поліграфічна діяльність та пов'язані з нею послуги (Полиграфическая деятельность и связанные с ней услуги)
22.21 - Виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас (Печать газет)
22.22 - Виробництво тари з пластмас (Другая полиграфическая деятельность)
22.22.0 - Інша поліграфічна діяльність (Другая полиграфическая деятельность)
22.23 - Виробництво будівельних виробів із пластмас (Брошюровочно)
22.23.0 - Брошурувально-палітурна та оздоблювальна діяльність (Брошюровочно)
22.24.0 - Виготовлення друкованих форм (Изготовление печатных форм)
22.25.0 - Надання інших послуг у поліграфічній діяльності (предоставление других услуг в полиграфической деятельности)
22.29 - Виробництво інших виробів із пластмас (Производство других изделий из пластмасс)
22.3 - Тиражування записаних носіїв інформації (Тиражирование записанных носителей информации)
22.31 - Тиражування звукозаписів (Тиражирование звукозаписей)
22.31.1 - Тиражування записів на магнітних носіях (Тиражирование записей на магнитных носителях)
22.31.2 - Тиражування звукозаписів спеціалізованими підприїмствами за індивідуальними замовленнями населення (Тиражирование звукозаписей специализированными предприятиями по индивидуальным заказам населения)
22.32.0 - Тиражування відеозаписів (Тиражирование видеозаписей)
22.32.1 - Тиражування відеозаписів (Тиражирование видеозаписей)
22.32.2 - Тиражування відеозаписів спеціалізованими підприїмствами за індивідуальними замовленнями населення (Тиражирование видеозаписей специализированными предприятиями по индивидуальным заказам населения)
22.33.0 - Тиражування програмного забезпечення (Тиражирование программного обеспечения)
22.33.1 - Тиражування записів програмного забезпечення комп'ютерів (Тиражирование записей программного обеспечения компьютеров)
22.33.2 - Тиражування записів програмного забезпечення комп'ютерiв спеціалізованими підприїмствами за індивідуальними замовленнями населення (Тиражирование записей программного обеспечения компьютеров специализированными предприятиями по индивидуальным заказам населения)
23 - Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення та ядерних матеріалів (Производство кокса, продуктов нефтепереработки и ядерных материалов)
23.10.0 - Виробництво коксу (Производство кокса)
23.11 - Виробництво листового скла (Производство листового стекла)
23.12 - Формування й оброблення листового скла (Формирование и обработка листового стекла)
23.13 - Виробництво порожнистого скла (Производство полого стекла)
23.19 - Виробництво й оброблення інших скляних виробів, у тому числі технічних (Производство и обработка других стеклянных изделий, в том числе технических)
23.20 - Виробництво вогнетривких виробів (Производство продуктов нефтепереработки)
23.20.0 - Виробництво продуктів нафтоперероблення (Производство продуктов нефтепереработки)
23.30.0 - Виробництво ядерних матеріалів (Производство ядерных материалов)
23.31 - Виробництво керамічних плиток і плит (Производство керамических плиток и плит)
23.32 - Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини (Производство кирпича, черепицы и других строительных изделий из выжженной глины)
23.41 - Виробництво господарських і декоративних керамічних виробів (Производство хозяйственных и декоративных керамических изделий)
23.43 - Виробництво керамічних електроізоляторів та ізоляційної арматури (Производство керамических электроизоляторов и изоляционной арматуры)
23.44 - Виробництво інших керамічних виробів технічного призначення (Производство других керамических изделий технического назначения)
23.49 - Виробництво інших керамічних виробів (Производство других керамических изделий)
23.51 - Виробництво цементу (Производство цемента)
23.52 - Виробництво вапна та гіпсових сумішей (Производство извести и гипсовых смесей)
23.61 - Виготовлення виробів із бетону для будівництва (Изготовление изделий из бетона для строительства)
23.62 - Виготовлення виробів із гіпсу для будівництва (Изготовление изделий из гипса для строительства)
23.63 - Виробництво бетонних розчинів, готових для використання (Производство бетонных растворов, готовых для использования)
23.64 - Виробництво сухих будівельних сумішей (Производство сухих строительных смесей)
23.65 - Виготовлення виробів із волокнистого цементу (Изготовление изделий из волокнистого цемента.)
23.69 - Виробництво інших виробів із бетону гіпсу та цементу (Производство прочих изделий из бетона, гипса и цемента)
23.69 - Виробництво інших виробів із бетону, гіпсу та цементу (Производство прочих изделий из бетона, гипса и цемента)
23.70 - Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю (Резка, отделка и отделка декоративного камня)
23.91 - Виробництво абразивних виробів (Производство абразивных изделий)
23.99 - Виробництво неметалевих мінеральних виробів, н.в.і.у. (Производство неметаллических минеральных изделий, н.в.д.г.)
23.99 - Виробництво неметалевих мінеральних виробів, н. в. і. у. (Производство неметаллических минеральных изделий, н.в.д.г.)
24 - Хімічне виробництво (Химическое производство)
24.1 - Виробництво основної хімічної продукції (Производство основной химической продукции)
24.10 - Виробництво чавуну сталі та феросплавів (Производство чугуна, стали и ферросплавов)
24.12 - Виробництво барвників та пігментів (Производство красителей и пигментов)
24.13.0 - Виробництво іншої основної неорганічної хімічної продукції (Производство другой основной неорганической химической продукции)
24.14.0 - Виробництво іншої основної органічної хімічної продукції (Производство другой основной органической химической продукции)
24.15.0 - Виробництво добрив та азотних сполук (Производство удобрений и азотных соединений)
24.17.0 - Виробництво синтетичного каучуку (Производство синтетического каучука)
24.20 - Виробництво труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі (Производство агрохимической продукции)
24.20.0 - Виробництво агрохімічної продукції (Производство агрохимической продукции)
24.30.0 - Виробництво лаків та фарб (Производство лаков и красок)
24.31 - Холодне волочіння прутків і профілів (Холодное волочение прутков и профилей)
24.32 - Холодний прокат вузької штаби (Холодный прокат узкой штабы)
24.33 - Холодне штампування та гнуття (Холодная штамповка и гибка)
24.34 - Холодне волочіння дроту (Холодное волочение проволоки)
24.4 - Фармацевтичне виробництво (Фармацевтическое производство)
24.42 - Виробництво алюмінію (Производство фармацевтических препаратов и материалов)
24.42.0 - Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів (Производство фармацевтических препаратов и материалов)
24.43 - Виробництво свинцю, цинку й олова (Производство свинца, цинка и олова)
24.44 - Виробництво міді (Производство меди)
24.5 - Виробництво мила та миючих засобів, засобів для чищення та полірування; парфумерних та косметичних засобів (Производство мыла и моющих средств, чистящих и полирующих средств; парфюмерных и косметических средств)
24.51 - Лиття чавуну (Производство мыла и моющих средств, чистящих и полирующих средств.)
24.51.0 - Виробництво мила та миючих засобів, засобів для чищення та полірування (Производство мыла и моющих средств, чистящих и полирующих средств)
24.52 - Лиття сталі (Производство парфюмерных и косметических средств)
24.52.0 - Виробництво парфумерних та косметичних засобів (Производство парфюмерных и косметических средств)
24.53 - Лиття легких кольорових металів (Литье легких цветных металлов)
24.54 - Лиття інших кольорових металів (Литье других цветных металлов)
24.6 - Виробництво іншої хімічної продукції (Производство другой химической продукции)
24.62.0 - Виробництво клею та желатину (Производство клея и желатина)
24.63.0 - Виробництво ефірних олій (Производство эфирных масел)
24.64.0 - Виробництво фотоматеріалів (Производство фотоматериалов)
24.65.0 - Виробництво електронних носіїв даних (Производство электронных носителей данных)
24.66.0 - Виробництво іншої хімічної продукції для промислових цілей (Производство другой химической продукции для промышленных целей)
24.70.0 - Виробництво штучних та синтетичних волокон (Производство искусственных и синтетических волокон)
25 - Виробництво ґумових та пластмасових виробів (Производство резиновых и пластмассовых изделий)
25.1 - Виробництво ґумових виробів (Производство резиновых изделий)
25.11 - Виробництво ґумових шин, покришок та камер (Производство резиновых шин, покрышек и камер)
25.11 - Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій (Производство резиновых шин, покрышек и камер)
25.12 - Виробництво металевих дверей і вікон (Восстановление протектора резиновых шин и покрышек)
25.12.0 - Відновлення протектора ґумових шин та покришок (Восстановление протектора резиновых шин и покрышек)
25.13.0 - Виробництво інших ґумових виробів (Производство других резиновых изделий)
25.2 - Виробництво пластмасових виробів (Производство пластмассовых изделий)
25.21 - Виробництво радіаторів і котлів центрального опалення (Производство плит, штабы, труб и профилей из пластмасс)
25.21.0 - Виробництво плит, штаби, труб та профілів з пластмас (Производство плит, штабов, труб и профилей из пластмасс)
25.23.0 - Виробництво будівельних виробів з пластмас (Производство строительных изделий из пластмасс)
25.24.0 - Виробництво інших виробів з пластмас (Производство других изделий из пластмасс)
25.29 - Виробництво інших металевих баків, резервуарів і контейнерів (Производство других металлических баков, резервуаров и контейнеров)
25.30 - Виробництво парових котлів, крім котлів центрального опалення (Производство паровых котлов, кроме котлов центрального отопления)
25.40 - Виробництво зброї та боєприпасів (Производство оружия и боеприпасов)
25.50 - Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія (Ковка, прессование, штамповка, профилирование; порошковая металлургия)
25.61 - Оброблення металів та нанесення покриття на метали (Обработка металлов и нанесение покрытия на металлы)
25.62 - Механічне оброблення металевих виробів (Механическая обработка металлических изделий)
25.71 - Виробництво столових приборів (Производство столовых приборов)
25.72 - Виробництво замків і дверних петель (Производство замков и дверных петель)
25.73 - Виробництво інструментів (Производство инструментов)
25.91 - Виробництво сталевих бочок і подібних контейнерів (Производство стальных бочек и подобных контейнеров)
25.92 - Виробництво легких металевих паковань (Производство легких металлических упаковок)
25.93 - Виробництво виробів із дроту, ланцюгів і пружин (Производство изделий из проволоки, цепей и пружин)
25.94 - Виробництво кріпильних і ґвинтонарізних виробів (Производство крепежных и винтонарезных изделий)
25.99 - Виробництво інших готових металевих виробів, н.в.і.у. (Производство других готовых металлических изделий, н.в.д.г.)
25.99 - Виробництво інших готових металевих виробів, н. в. і. у. (Производство других готовых металлических изделий, н.в.д.г.)
26 - Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції (Производство другой неметаллической минеральной продукции)
26.1 - Виробництво скла та виробів зі скла (Производство стекла и изделий из стекла)
26.11 - Виробництво електронних компонентів (Производство листового стекла)
26.12 - Формування та оброблення листового скла (Производство смонтированных электронных плат)
26.12 - Виробництво змонтованих електронних плат (Производство смонтированных электронных плат)
26.13.0 - Виробництво ємностей зі скла (Производство емкостей из стекла)
26.14 - Виробництво скловолокна (Производство стекловолокна)
26.15.0 - Виробництво та оброблення інших скляних виробів (Производство и обработка других стеклянных изделий)
26.2 - Виробництво керамічних виробів не для будівництва (Производство керамических изделий не для строительства)
26.20 - Виробництво комп'ютерів і периферійного устатковання (Производство компьютеров и периферийного оборудования)
26.21.0 - Виробництво господарських та декоративних керамічних виробів (Производство хозяйственных и декоративных керамических изделий)
26.22.0 - Виробництво керамічних санітарно-технічних виробів (Производство керамических санитарно)
26.23.0 - Виробництво керамічних електроізоляторів та ізоляційної арматури (Производство керамических электроизоляторов и изоляционной арматуры)
26.24.0 - Виробництво інших технічних керамічних виробів (Производство других технических керамических изделий)
26.25.0 - Виробництво інших керамічних виробів не для будівництва, н. в. і. г. (Производство других керамических изделий для строительства, н. и. и. г.)
26.26.0 - Виробництво вогнетривких керамічних виробів (Производство огнеупорных керамических изделий)
26.30 - Виробництво обладнання зв'язку (Производство керамических плиток и плит)
26.30.0 - Виробництво керамічних плиток та плит (Производство керамических плиток и плит)
26.40 - Виробництво електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування та відтворювання звуку й зображення (Производство кирпича, черепицы и других строительных изделий из выжженной глины)
26.40.0 - Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів з випаленої глини (Производство кирпича, черепицы и других строительных изделий из выжженной глины)
26.40.1 - Виробництво формованої і обпаленої глиняної цегли та блоків (Производство формованного и обожженного глиняного кирпича и блоков)
26.40.9 - Виробництво інших будівельних виробів з глини (Производство прочих строительных изделий из глины)
26.5 - Виробництво цементу, вапна та гіпсових сумішей (Производство цемента, извести и гипсовых смесей)
26.51 - Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації (Производство цемента)
26.52.0 - Виробництво вапна (Производство извести)
26.53.0 - Виробництво гіпсових сумішей (Производство гипсовых смесей)
26.6 - Виробництво виробів з бетону, гіпсу та цементу (Производство изделий из бетона, гипса и цемента)
26.60 - Виробництво радіологічного, електромедичного й електротерапевтичного устатковання (Производство радиологического, электромедицинского и электротерапевтического оборудования)
26.61 - Виробництво виробів з бетону для будівництва (Производство изделий из бетона для строительства)
26.61.1 - Виробництво збірних бетонних та залізобетонних виробів (Производство сборных бетонных и железобетонных изделий)
26.61.9 - Виробництво інших будівельних виробів з бетону (Производство прочих строительных изделий из бетона)
26.62.0 - Виробництво виробів з гіпсу для будівництва (Производство изделий из гипса для строительства)
26.63.0 - Виробництво готових для використання бетонних сумішей (Производство готовых для использования бетонных смесей)
26.65.0 - Виробництво виробів з азбестоцементу та волокнистого цементу (Производство асбестоцемента и волокнистого цемента)
26.66.0 - Виробництво інших виробів з бетону, гіпсу та цементу (Производство прочих изделий из бетона, гипса и цемента)
26.70 - Виробництво оптичних приладів і фотографічного устатковання (Обработка декоративного и строительного камня)
26.70.0 - Оброблення декоративного та будівельного каменю (Обработка декоративного камня)
26.8 - Виробництво різної неметалевої мінеральної продукції (Производство разной неметаллической минеральной продукции)
26.80 - Виробництво магнітних і оптичних носіїв даних (Производство магнитных и оптических носителей данных)
26.82 - Виробництво неметалевих мінеральних виробів, н. в. і. г. (Производство неметаллических минеральных изделий, н. и. и. г.)
27 - Металургійне виробництво (Металлургическое производство)
27.10.0 - Виробництво чавуну, сталі та феросплавів (Производство чугуна, стали и ферросплавов)
27.12 - Виробництво електророзподільчої та контрольної апаратури (Производство электрораспределительной и контрольной аппаратуры)
27.2 - Виробництво труб (Производство труб)
27.20 - Виробництво батарей і акумуляторів (Производство батарей и аккумуляторов)
27.21.0 - Виробництво труб та фітингів для труб з чавуну (Производство труб и фитингов для чугунных труб)
27.22.0 - Виробництво труб та фітингів для труб зі сталі (Производство труб и фитингов для труб из стали)
27.3 - Інші види первинного оброблення сталі (Другие виды первичной обработки стали)
27.31 - Виробництво волоконно-оптичних кабелів (Производство волоконно-оптических кабелей)
27.31.0 - Холодне волочіння (Холодное волочение)
27.32 - Виробництво інших видів електронних і електричних проводів і кабелів (Производство других видов электронных и электрических проводов и кабелей)
27.32.0 - Холодний прокат штаби (Холодный прокат штабы)
27.33 - Виробництво електромонтажних пристроїв (Холодная штамповка и гибка)
27.34.0 - Виробництво дроту (Производство проволоки)
27.35.0 - Виробництво феросплавів та іншої продукції, не віднесеної до інших угруповань (Производство ферросплавов и другой продукции, не отнесенной к другим группировкам)
27.4 - Виробництво кольорових металів (Производство цветных металлов)
27.40 - Виробництво електричного освітлювального устатковання (Производство электрического осветительного оборудования)
27.41.0 - Виробництво дорогоцінних металів (Производство драгоценных металлов)
27.43.0 - Виробництво свинцю, цинку та олова (Производство свинца, цинка и олова)
27.45.0 - Виробництво інших кольорових металів (Производство других цветных металлов)
27.45.1 - Виробництво хрому, марганцю, нікелю тощо (Производство хрома, марганца, никеля и т.п.)
27.45.9 - Виробництво інших кольорових металів та окремих виробів з них (Производство других цветных металлов и отдельных изделий из них)
27.5 - Лиття металів (Литье металлов)
27.52 - Виробництво неелектричних побутових приладів (Производство неэлектрических бытовых приборов)
27.90 - Виробництво іншого електричного устатковання (Производство прочего электрического оборудования)
28 - Виробництво готових металевих виробів (Производство готовых металлических изделий)
28.1 - Виробництво будівельних металевих конструкцій та виробів (Производство строительных металлических конструкций и изделий)
28.11 - Виробництво двигунів і турбін, крім авіаційних, автотранспортних і мотоциклетних двигунів (Производство двигателей и турбин, кроме авиационных, автотранспортных и мотоциклетных двигателей)
28.11.0 - Виробництво будівельних металевих конструкцій (Производство строительных металлических конструкций)
28.12 - Виробництво гідравлічного та пневматичного устатковання (Производство строительных металлических изделий)
28.12.0 - Виробництво будівельних металевих виробів (Производство строительных металлических изделий)
28.13 - Виробництво інших помп і компресорів (Производство других насосов и компрессоров)
28.14 - Виробництво інших кранів і клапанів (Производство других кранов и клапанов)
28.15 - Виробництво підшипників, зубчастих передач, елементів механічних передач і приводів (Производство подшипников, зубчатых передач, элементов механических передач и приводов)
28.2 - Виробництво металевих резервуарів, радіаторів та котлів центрального опалення (Производство металлических резервуаров, радиаторов и котлов центрального отопления)
28.21 - Виробництво духових шаф, печей і пічних пальників (Производство металлических резервуаров, цистерн и контейнеров)
28.21.0 - Виробництво металевих резервуарів, цистерн та контейнерів (Производство металлических резервуаров, цистерн и контейнеров)
28.22 - Виробництво підіймального та вантажно-розвантажувального устатковання (Производство радиаторов и котлов центрального отопления)
28.22.0 - Виробництво радіаторів та котлів центрального опалення (Производство радиаторов и котлов центрального отопления)
28.23 - Виробництво офісних машин і устатковання, крім комп'ютерів і периферійного устатковання (Производство офисных машин и оборудования, кроме компьютеров и периферийного оборудования)
28.24 - Виробництво ручних електромеханічних і пневматичних інструментів (Производство ручных электромеханических и пневматических инструментов)
28.25 - Виробництво промислового холодильного та вентиляційного устатковання (Производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования)
28.29 - Виробництво інших машин і устатковання загального призначення, н.в.і.у. (Производство других машин и оборудования общего назначения, н.в.д.г.)
28.29 - Виробництво інших машин і устатковання загального призначення, н. в. і. у. (Производство других машин и оборудования общего назначения, н.в.д.г.)
28.30 - Виробництво машин і устатковання для сільського та лісового господарства (Производство паровых котлов)
28.30.0 - Виробництво парових котлів (Производство паровых котлов)
28.41 - Виробництво металообробних машин (Производство металлообрабатывающих машин)
28.49 - Виробництво інших верстатів (Производство других станков)
28.5 - Оброблення металів (Обработка металлов)
28.51.0 - Оброблення та нанесення покриттів на метали (Обработка и нанесение покрытий на металлы)
28.52.0 - Загальні механічні операції (Общие механические операции)
28.6 - Виробництво ножових виробів, інструменту та залізних виробів (Производство ножевых изделий, инструмента и железных изделий)
28.61.0 - Виробництво ножових виробів (Производство ножевых изделий)
28.63.0 - Виробництво замків (Производство замков)
28.7 - Виробництво інших готових металевих виробів (Производство других готовых металлических изделий)
28.71.0 - Виробництво бочок та аналогічних металевих ємностей (Производство бочек и аналогичных металлических емкостей)
28.72.0 - Виробництво паковань з легких металів (Производство упаковок из легких металлов)
28.73.0 - Виробництво виробів з дроту (Производство изделий из проволоки)
28.74.0 - Виробництво кріпильних засобів, ланцюгів і пружин (Производство крепежных средств, цепей и пружин)
28.75.0 - Виготовлення інших готових металевих виробів (Изготовление других готовых металлических изделий)
28.91 - Виробництво машин і устатковання для металургії (Производство машин и оборудования для металлургии)
28.92 - Виробництво машин і устатковання для добувної промисловості та будівництва (Производство машин и оборудования для добывающей промышленности и строительства)
28.93 - Виробництво машин і устатковання для виготовлення харчових продуктів і напоїв, перероблення тютюну (Производство машин и оборудования для изготовления пищевых продуктов и напитков, переработка табака)
28.94 - Виробництво машин і устатковання для виготовлення текстильних, швейних, хутряних і шкіряних виробів (Производство машин и оборудования для изготовления текстильных, швейных, меховых и кожевенных изделий)
28.95 - Виробництво машин і устатковання для виготовлення паперу та картону (Производство машин и оборудования для изготовления бумаги и картона)
28.96 - Виробництво машин і устатковання для виготовлення пластмас і гуми (Производство машин и оборудования для изготовления пластмасс и резины)
28.99 - Виробництво інших машин і устатковання спеціального призначення, н.в.і.у. (Производство прочих машин и оборудования специального назначения, н.в.д.г.)
28.99 - Виробництво інших машин і устатковання спеціального призначення, н. в. і. у. (Производство прочих машин и оборудования специального назначения, н.в.д.г.)
29 - Виробництво машин та устатковання (Производство машин и оборудования)
29.1 - Виробництво механічного устатковання (Производство механического оборудования)
29.10 - Виробництво автотранспортних засобів (Производство автотранспортных средств)
29.11.1 - Виробництво двигунів та турбін (Производство двигателей и турбин)
29.11.2 - Виробництво турбін та запчастин до них (Производство турбин и запчастей к ним)
29.11.3 - Ремонт і технічне обслуговування двигунів та турбін (Ремонт и техническое обслуживание двигателей и турбин)
29.11.4 - Монтаж двигунів та турбін (Монтаж двигателей и турбин)
29.12.1 - Виробництво насосів, компресорів та гідравлічних систем (Производство насосов, компрессоров и гидравлических систем)
29.12.2 - Ремонт і технічне обслуговування насосів, компресорів та гідравлічних систем (Ремонт и техническое обслуживание насосов, компрессоров и гидравлических систем)
29.12.3 - Монтаж насосів, компресорів та гідравлічних систем (Монтаж насосов, компрессоров и гидравлических систем)
29.13.0 - Виробництво кранів і клапанів (Производство кранов и клапанов)
29.14.0 - Виробництво підшипників, зубчастих передач, елементів механічних передач та приводів (Производство подшипников, зубчатых передач, элементов механических передач и приводов)
29.14.1 - Виробництво шарикопідшипників і роликових підшипників та їхніх запчастин (Производство шарикоподшипников и роликовых подшипников и их запчастей)
29.14.2 - Виробництво механічних передач загального машино-будівельного призначення (Производство механических передач общего машиностроительного назначения)
29.2 - Виробництво машин та устатковання загального призначення (Производство машин и оборудования общего назначения)
29.20 - Виробництво кузовів для автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів (Производство кузовов для автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов)
29.21.0 - Виробництво печей та пічних пальників (Производство печей и печных горелок)
29.22.1 - Виробництва підіймально-транспортного устатковання (Производство подъемно)
29.22.2 - Ремонт, технічне обслуговування та монтаж підіймально-транспортного устатковання (Ремонт, техническое обслуживание и монтаж подъемно)
29.23.0 - Виробництво промислового холодильного та вентиляційного устатковання (Производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования)
29.24.2 - Виробництво інших машин та устатковання загального призначення (Производство других машин и оборудования общего назначения)
29.24.3 - Монтаж інших машин та устатковання загального призначення (Монтаж прочих машин и оборудования общего назначения)
29.24.4 - Ремонт і технічне обслуговування інших машин та устатковання загального призначення (Ремонт и техническое обслуживание других машин и оборудования общего назначения)
29.3 - Виробництво машин та устатковання для сільського та лісового господарства (Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства)
29.31 - Виробництво електричного й електронного устатковання для автотранспортних засобів (Производство тракторов для сельского и лесного хозяйства)
29.31.0 - Виробництво тракторів для сільського та лісового господарства (Производство тракторов для сельского и лесного хозяйства)
29.32 - Виробництво інших вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів (Производство других машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства)
29.32 - Виробництво інших машин та устатковання для сільського та лісового господарства (Производство других машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства)
29.32.1 - Виробництво інших машин та устатковання для сільського та лісового господарства (Производство других машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства)
29.32.2 - Виробництво (без ремонту) машин та обладнання для тваринництва та кормовиробництва (Производство (без ремонта) машин и оборудования для животноводства и кормопроизводства)
29.32.3 - Виробництво (без ремонту) машин для лісівництва (Производство (без ремонта) машин для лесоводства)
29.32.4 - Ремонт, технічне обслуговування і монтаж інших машин та устатковання для сільського та лісового господарства (Ремонт, техническое обслуживание и монтаж машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства)
29.32.5 - Ремонт (спеціалізований) машин для лісівництва (Ремонт (специализированный) машин для лесоводства)
29.32.9 - Виробництво (спеціалізоване) інших машин для сільського господарства (Производство (специализированное) других машин для сельского хозяйства)
29.40 - Виробництво верстатів (Производство станков)
29.40.1 - Виробництво (без ремонту) металорізальних верстатів (Производство (без ремонта) металлорежущих станков)
29.40.2 - Виробництво (без ремонту) деревообробних верстатів (Производство (без ремонта) деревообрабатывающих станков)
29.40.3 - Виробництво (без ремонту) ковальсько-пресового обладнання; волочильних верстатів (Производство (без ремонта) кузнечно-прессового оборудования; волочильных станков)
29.40.4 - Виробництво технологічної оснастки для верстатів (Производство технологической оснастки для станков)
29.40.5 - Ремонт (спеціалізований) верстатів (Ремонт (специализированный) станков)
29.40.6 - Виробництво ручних інструментів з ручним двигуном або пневматичним приводом (Производство ручных инструментов с ручным двигателем или пневматическим приводом)
29.40.7 - Виробництво інших верстатів (для оброблення каменю, включаючи машини для подрібнення та шліфування каменю) (Производство других станков (для обработки камня, включая машины для измельчения и шлифования камня))
29.40.8 - Виробництво машин для механічного оброблення інших матеріалів (твердої гуми, твердих пластмас, холодного оброблення скла тощо) (Производство машин для механической обработки других материалов (твердой резины, твердых пластмасс, холодной обработки стекла и т.п.))
29.40.9 - Монтаж та установлення верстатів усіх видів (Монтаж и установка станков всех видов)
29.41.0 - Виробництво портативних електромеханічних та пневматичних ручних інструментів (Производство портативных электромеханических и пневматических ручных инструментов)
29.42.0 - Виробництво верстатів для оброблення металу (Производство станков для обработки металла)
29.43.2 - Ремонт, технічне обслуговування та монтаж верстатів (Ремонт, техническое обслуживание и монтаж станков)
29.5 - Виробництво інших машин та устатковання спеціального призначення (Производство других машин и оборудования специального назначения)
29.51.1 - Виробництво машин та устатковання для металургії (Производство машин и оборудования для металлургии)
29.51.2 - Монтаж машин та устатковання для металургії (Монтаж машин и оборудования для металлургии)
29.51.3 - Ремонт і технічне обслуговування машин та устатковання для металургії (Ремонт и техническое обслуживание машин и оборудования для металлургии)
29.52.1 - Виробництво машин та устатковання для добувної промисловості й будівництва (Производство машин и оборудования для добывающей промышленности и строительства)
29.52.2 - Виробництво (без ремонту) будівельних машин і обладнання (Производство (без ремонта) строительных машин и оборудования)
29.52.3 - Ремонт і технічне обслуговування машин та устатковання для добувної промисловості й будівництва (Ремонт и техническое обслуживание машин и оборудования для добывающей промышленности и строительства)
29.52.4 - Монтаж машин та устатковання для добувної промисловості й будівництва (Монтаж машин и оборудования для добывающей промышленности и строительства)
29.53.1 - Виробництво машин та устатковання для перероблення сільгосппродуктів (Производство машин для переработки сельхозпродуктов)
29.53.2 - Монтаж машин та устатковання для перероблення сільгосппродуктів (Монтаж машин и оборудования для переработки сельхозпродуктов)
29.53.3 - Ремонт і технічне обслуговування машин та устатковання для перероблення сільгосппродуктів (Ремонт и техническое обслуживание машин и оборудования для переработки сельхозпродуктов)
29.54.1 - Виробництво машин та устатковання для виготовлення текстильних, швейних, хутряних та шкіряних виробів (Производство машин и оборудования для изготовления текстильных, швейных, меховых и кожевенных изделий)
29.54.2 - Ремонт, технічне обслуговування і монтаж машин та устатковання для виготовлення текстильних, швейних, хутряних та шкіряних виробів (Ремонт, техническое обслуживание и монтаж машин и оборудования для изготовления текстильных, швейных, меховых и кожевенных изделий)
29.54.3 - Ремонт (спеціалізований) машин для текстильної промисловості (Ремонт (специализированный) машин для текстильной промышленности)
29.55.1 - Виробництво машин та устатковання для виробництва паперу та картону (Производство машин и оборудования для производства бумаги и картона)
29.55.2 - Ремонт, технічне обслуговування і монтаж машин та устатковання для виробництва паперу та картону (Ремонт, техническое обслуживание и монтаж машин и оборудования для производства бумаги и картона)
29.55.3 - Ремонт (спеціалізований) машин для вироблення паперу та картону (Ремонт (специализированный) машин для производства бумаги и картона)
29.56.1 - Виробництво машин та устатковання спеціального призначення, н. в. і. г. (Производство машин и оборудования специального назначения, н. и. и. г.)
29.56.2 - Виробництво машин для поліграфічної промисловості (Производство машин для полиграфической промышленности)
29.56.3 - Виробництво машин для промисловості будівельних матеріалів і скляної промисловості (Производство машин для промышленности строительных материалов и стекольной промышленности)
29.56.4 - Виробництво машин для інших галузей промисловості (Производство машин для других отраслей промышленности)
29.56.5 - Монтаж машин та устатковання спеціального призначення, н. в. і. г. (Монтаж машин специального назначения, н. и. и. г.)
29.56.6 - Ремонт і технічне обслуговування машин та устатковання спеціального призначення, н. в. і. г. (Ремонт и техническое обслуживание машин и оборудования специального назначения, н. и. и. г.)
29.7 - Виробництво побутових приладів (Производство бытовых приборов)
29.71.0 - Виробництво електричних побутових приладів (Производство электрических бытовых приборов)
30.0 - Виробництво офісного устатковання та електронно-обчислювальних машин (Производство офисного оборудования и электронно-вычислительных машин)
30.01.1 - Виробництво офісного устатковання (Производство офисного оборудования)
30.01.2 - Монтаж та установлення офісного устатковання (Монтаж и установка офисного оборудования)
30.02.1 - Виробництво електронно-обчислювальних машин та іншого устатковання для оброблення інформації (Производство электронно)
30.02.2 - Монтаж і установлення електронно-обчислювальних машин та іншого устатковання для оброблення інформації (Монтаж и установка электронно)
30.11 - Будування суден і плавучих конструкцій (Строительство судов и плавучих конструкций)
30.12 - Будування прогулянкових і спортивних човнів (Строительство прогулочных и спортивных лодок)
30.20 - Виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу (Производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава)
30.30 - Виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устатковання (Производство воздушных и космических летательных аппаратов, сопутствующего оборудования)
30.40 - Виробництво військових транспортних засобів (Производство военных транспортных средств)
30.92 - Виробництво велосипедів, дитячих та інвалідних колясок (Производство велосипедов, детских и инвалидных колясок)
30.99 - Виробництво інших транспортних засобів і обладнання, не віднесених до інших угруповань (Производство других транспортных средств и оборудования, н.в.д.г.)
30.99 - Виробництво інших транспортних засобів і обладнання, н.в.і.у. (Производство других транспортных средств и оборудования, н.в.д.г.)
31 - Виробництво електричних машин та устатковання (Производство электрических машин и оборудования)
31.01 - Виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі (Производство мебели для офисов и предприятий торговли)
31.02 - Виробництво кухонних меблів (Производство кухонной мебели)
31.03 - Виробництво матраців (Производство матрасов)
31.09 - Виробництво інших меблів (Производство другой мебели)
31.10.1 - Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів (Производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов)
31.10.2 - Ремонт та технічне обслуговування електродвигунів, генераторів і трансформаторів (Ремонт и техническое обслуживание электродвигателей, генераторов и трансформаторов)
31.10.3 - Монтаж електродвигунів, генераторів і трансформаторів (Монтаж электродвигателей, генераторов и трансформаторов)
31.20.1 - Виробництво електророзподільної та контрольної апаратури (Производство электрораспределительной и контрольной аппаратуры)
31.20.2 - Ремонт і технічне обслуговування електророзподільної та контрольної апаратури (Ремонт и техническое обслуживание электрораспределительной и контрольной аппаратуры)
31.20.3 - Монтаж електророзподільної та контрольної апаратури (Монтаж электрораспределительной и контрольной аппаратуры)
31.30.0 - Виробництво ізольованого проводу та кабелю (Производство изолированного провода и кабеля)
31.40.0 - Виробництво гальванічних елементів (електричних акумуляторів та первинних елементів) (Производство гальванических элементов (электрических аккумуляторов и первичных элементов))
31.50.0 - Виробництво електричних ламп та освітлювального устатковання (Производство электрических ламп и осветительного оборудования)
31.50.1 - Виробництво електроламп (Производство электроламп)
31.50.2 - Виробництво освітлювального устаткування (Производство осветительного оборудования)
31.61.0 - Виробництво електричного устатковання для двигунів і транспортних засобів (Производство электрического оборудования для двигателей и транспортных средств)
31.62.1 - Виробництво іншого електричного устатковання, н. в. і. г. (Производство другого электрического оборудования, н. и. и. г.)
31.62.2 - Виробництво зварювального та іншого електроустаткування (Производство сварочного и прочего электрооборудования)
31.62.3 - Ремонт та технічне обслуговування іншого електричного устатковання, н. в. і. г. (Ремонт и техническое обслуживание другого электрического оборудования, н. и. и. г.)
31.62.4 - Монтаж іншого електричного устатковання, н. в. і. г. (Монтаж прочего электрического оборудования, н. и. и. г.)
32 - Виробництво апаратури для радіо, телебачення та зв'язку (Производство аппаратуры для радио, телевидения и связи)
32.10.0 - Виробництво електро- та радіокомпонентів (Производство электро)
32.11 - Карбування монет (Чекан монет)
32.12 - Виробництво ювелірних і подібних виробів (Производство ювелирных и подобных изделий)
32.13 - Виробництво біжутерії та подібних виробів (Производство бижутерии и подобных изделий)
32.20 - Виробництво музичних інструментів (Производство передающей аппаратуры)
32.20.1 - Виробництво передавальної апаратури (Производство передающей аппаратуры)
32.20.2 - Ремонт та технічне обслуговування передавальної апаратури (Ремонт и техническое обслуживание передаточной аппаратуры)
32.20.3 - Монтаж передавальної апаратури (Монтаж передаточной аппаратуры)
32.30 - Виробництво спортивних товарів (Производство аппаратуры для приема, записи и воспроизведения звука и изображения)
32.30.1 - Виробництво апаратури для приймання, запису та відтворення звуку і зображення (Производство аппаратуры для приема, записи и воспроизведения звука и изображения)
32.30.2 - Ремонт і технічне обслуговування апаратури для приймання, запису та відтворення звуку і зображення (Ремонт и техническое обслуживание аппаратуры для приема, записи и воспроизведения звука и изображения)
32.30.3 - Монтаж і установлення апаратури для приймання, запису та відтворення звуку і зображення (Монтаж и установка аппаратуры для приема, записи и воспроизведения звука и изображения)
32.40 - Виробництво ігор та іграшок (Производство игр и игрушек)
32.50 - Виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів (Производство медицинских и стоматологических инструментов и материалов)
32.91 - Виробництво мітел і щіток (Производство метел и щеток)
32.99 - Виробництво іншої продукції, н. в. і. у. (Производство другой продукции, н.в.д.г.)
32.99 - Виробництво іншої продукції, н.в.і.у. (Производство другой продукции, н.в.д.г.)
33 - Виробництво медичної техніки, вимірювальних засобів, оптичних приладів та устатковання, годинників (Производство медицинской техники, измерительных средств, оптических приборов и оборудования, часов)
33.10.1 - Виробництво медичної техніки, включаючи хірургічне устатковання, та ортопедичних пристосовань (Производство медицинской техники, включая хирургическое оборудование, и ортопедических приспособлений)
33.10.2 - Монтаж медичної техніки, включаючи хірургічне устатковання, та ортопедичних пристосовань (Монтаж медицинской техники, включая хирургическое оборудование, и ортопедических приспособлений)
33.10.3 - Ремонт і технічне обcлуговування медичної техніки, включаючи хірургічне устатковання, та ортопедичних пристосовань (Ремонт и техническое обслуживание медицинской техники, включая хирургическое оборудование, и ортопедических приспособлений)
33.11 - Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів (Ремонт и техническое обслуживание готовых металлических изделий)
33.12 - Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення (Ремонт и техническое обслуживание машин и оборудования промышленного назначения)
33.13 - Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устатковання (Ремонт и техническое обслуживание электронного и оптического оборудования)
33.14 - Ремонт і технічне обслуговування електричного устатковання (Ремонт и техническое обслуживание электрического оборудования)
33.15 - Ремонт і технічне обслуговування суден і човнів (Ремонт и техническое обслуживание судов и лодок)
33.16 - Ремонт і технічне обслуговування повітряних і космічних літальних апаратів (Ремонт и техническое обслуживание воздушных и космических летательных аппаратов)
33.17 - Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів (Ремонт и техническое обслуживание других транспортных средств)
33.19 - Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устатковання (Ремонт и техническое обслуживание других машин и оборудования)
33.2 - Виробництво контрольно-вимірювальних приладів (Производство контрольно-измерительных приборов)
33.20 - Установлення та монтаж машин і устатковання (Производство контрольно-измерительных приборов)
33.20.1 - Виробництво контрольно-вимірювальних приладів (Производство контрольно-измерительных приборов)
33.20.2 - Монтаж та установлення контрольно-вимірювальних приладів (Монтаж и установка контрольно)
33.20.3 - Ремонт та технічне обслуговування контрольно-вимірювальних приладів (Ремонт и техническое обслуживание контрольно-измерительных приборов)
33.30.0 - Проектування та монтаж систем керування технологічними процесами (Проектирование и монтаж систем управления технологическими процессами)
33.4 - Виробництво оптичних приладів та фотографічного устатковання (Производство оптических приборов и фотографического оборудования)
33.40.0 - Виробництво оптичних приладів та фотографічного устатковання (Производство оптических приборов и фотографического оборудования)
33.50.0 - Виробництво годинників (Производство часов)
34 - Виробництво автомобілів, причепів та напівпричепів (Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов)
34.1 - Виробництво автомобілів (Производство автомобилей)
34.10.1 - Виробництво автомобільного транспорту (Производство автомобильного транспорта)
34.10.2 - Капітальний ремонт вантажних, легкових автомобілів та автобусів (Капитальный ремонт грузовых, легковых автомобилей и автобусов)
34.20.0 - Виробництво автомобільних кузовів, причепів та напівпричепів (Производство автомобильных кузовов, прицепов и полуприцепов)
34.30.0 - Виробництво вузлів, деталей та приладдя для автомобілів та їх двигунів (Производство узлов, деталей и принадлежностей для автомобилей и их двигателей)
35 - Виробництво інших транспортних засобів (Производство других транспортных средств)
35.1 - Будування та ремонт суден (Строительство и ремонт судов)
35.11 - Виробництво електроенергії (Строительство и ремонт судов)
35.11.0 - Будування та ремонт суден (Строительство и ремонт судов)
35.12 - Передача електроенергії (Строительство и ремонт спортивно)
35.12.0 - Будування та ремонт спортивно-прогулянкових суден (Строительство и ремонт спортивно)
35.13 - Розподілення електроенергії (Распределение электроэнергии)
35.14 - Торгівля електроенергією (Торговля электроэнергией)
35.20.1 - Виробництво залізничного рухомого складу (Производство железнодорожного подвижного состава)
35.20.2 - Ремонт і технічне обслуговування залізничного рухомого складу (Ремонт и техническое обслуживание железнодорожного подвижного состава)
35.21 - Виробництво газу (Производство газа)
35.22 - Розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи (Распределение газообразного топлива через местные (локальные) трубопроводы)
35.23 - Торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи (Торговля газом через местные (локальные) трубопроводы)
35.30 - Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря (Производство летательных аппаратов, включая космические)
35.30.0 - Виробництво літальних апаратів, включаючи космічні (Производство летательных аппаратов, включая космические)
35.4 - Виробництво мотоциклів та велосипедів (Производство мотоциклов и велосипедов)
35.41.0 - Виробництво мотоциклів (Производство мотоциклов)
35.42.0 - Виробництво велосипедів (Производство велосипедов)
35.43.0 - Виробництво інвалідних колясок (Производство инвалидных колясок)
35.50.0 - Виробництво інших транспортних засобів, н. в. і. г. (Производство других транспортных средств, н. и. и. г.)
36 - Виробництво меблів; виробництво іншої продукції (производство мебели; производство другой продукции)
36.00 - Забір, очищення та постачання води (Забор, очистка и поставка воды)
36.1 - Виробництво меблів (Производство мебели)
36.11.0 - Виробництво меблів для сидіння (Производство мебели для сидения)
36.11.1 - Виробництво стільців та сидінь (Производство стульев и сидений)
36.11.2 - Виробництво стільців та сидінь спеціалізованими підприїмствами за індивідуальними замовленнями населення (Производство стульев и сидений специализированными предприятиями по индивидуальным заказам населения)
36.12 - Виробництво меблів для офісів та підприємств торгівлі (Производство мебели для офисов и предприятий торговли)
36.12.1 - Виробництво меблів для офісів та магазинів (Производство мебели для офисов и магазинов)
36.12.2 - Виробництво меблів для офісів та магазинів спеціалізованими підприїмствами за індивідуальними замовленнями населення (Производство мебели для офисов и магазинов специализированными предприятиями по индивидуальным заказам населения)
36.14.1 - Виробництво інших видів меблів (Производство других видов мебели)
36.14.2 - Виробництво інших видів меблів спеціалізованими підприїмствами за індивідуальними замовленнями населення (Производство других видов мебели специализированными предприятиями по индивидуальным заказам населения)
36.2 - Виробництво монет та медалей, ювелірних виробів (Производство монет и медалей, ювелирных изделий)
36.21.0 - Виробництво монет та медалей (Производство монет и медалей)
36.22.0 - Виробництво ювелірних виробів (Производство ювелирных изделий)
36.30.2 - Ремонт, обслуговування та установлення музичних інструментів (Ремонт, обслуживание и установка музыкальных инструментов)
36.6 - Виробництво іншої продукції (Производство другой продукции)
36.61.0 - Виробництво біжутерії (Производство бижутерии)
36.62 - Виробництво мітел та щіток (Производство метел и щеток)
36.63.0 - Виробництво іншої продукції, н. в. і. г. (Производство другой продукции, н. и. и. г.)
36.63.1 - Виробництво олівців, ручок, інших засобів складання текстових документів (Производство карандашей, ручек, других средств составления текстовых документов)
36.63.2 - Виробництво гудзиків, застібок-змійок, парасольок (Производство пуговиц, застежек)
36.63.3 - Виробництво іншої пластмасової та металевої галантереї (Производство другой пластмассовой и металлической галантереи)
36.63.4 - Виробництво лінолеуму та іншого покриття для підлоги (Производство линолеума и другого напольного покрытия)
36.63.5 - Виробництво решти виробів, не віднесених до інших угрупувань (Производство других изделий, не отнесенных к другим группировкам)
37 - Оброблення відходів (Обработка отходов)
37.00 - Каналізація, відведення й очищення стічних вод (Канализация, отвод и очистка сточных вод)
37.10.0 - Оброблення металевих відходів та брухту (Обработка металлических отходов и лома)
37.10.1 - Оброблення металевих відходів та брухту чорних металів (Обработка металлических отходов и лома черных металлов)
37.10.2 - Оброблення брухту та відходів кольорових металів (Обработка лома и отходов цветных металлов)
37.10.3 - Оброблення відходів та брухту дорогоцінних металів (Обработка отходов и лома драгоценных металлов)
37.20.0 - Оброблення неметалевих відходів та брухту (Обработка неметаллических отходов и лома)
37.20.1 - Оброблення скла (Обработка стекла)
37.20.2 - Оброблення пластичних мас (Обработка пластических масс)
37.20.3 - Оброблення текстильних волокон (Обработка текстильных волокон)
37.20.4 - Оброблення паперу та картону (Обработка бумаги и картона)
37.20.5 - Оброблення залізобетонних та бетонних виробів (Обработка железобетонных и бетонных изделий)
37.20.6 - Перероблення відходів , брухту та регенерацiя гуми (Переработка отходов, лома и регенерация резины)
38.11 - Збирання безпечних відходів (Уборка безопасных отходов)
38.12 - Збирання небезпечних відходів (Уборка опасных отходов)
38.21 - Оброблення та видалення безпечних відходів (Обработка и удаление безопасных отходов)
38.22 - Оброблення та видалення небезпечних відходів (Обработка и удаление опасных отходов)
38.31 - Демонтаж (розбирання) машин і устатковання (Демонтаж (разборка) машин и оборудования)
38.32 - Відновлення відсортованих відходів (Восстановление отсортированных отходов)
39.00 - Інша діяльність щодо поводження з відходами (Другая деятельность по обращению с отходами)
40 - Виробництво та розподілення електроенергії, газу, пари та гарячої води (Производство и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды)
40.1 - Виробництво та розподілення електроенергії (Производство и распределение электроэнергии)
40.10.1 - Виробництво електроенергії тепловими електростанціями (Производство электроэнергии тепловыми электростанциями)
40.10.2 - Виробництво електроенергії атомними електростанціями (Производство электроэнергии атомными электростанциями)
40.10.3 - Виробництво електроенергії гідроелектростанціями (Производство электроэнергии гидроэлектростанциями)
40.10.4 - Виробництво електроенергії електростанціями інших типів (Производство электроэнергии электростанциями других типов)
40.13.0 - Розподілення та постачання електроенергії (Распределение и снабжение электроэнергией)
40.2 - Виробництво та розподілення газу (Производство и распределение газа)
40.20 - Виробництво та розподілення газоподібного палива (Производство и распределение газообразного топлива)
40.20.2 - Розподілення газоподібного палива системою трубопроводів (Распределение газообразного топлива системой трубопроводов)
40.22.0 - Розподілення та постачання газу (Распределение и поставка газа)
40.30.0 - Постачання пари та гарячої води (Поставка пара и горячей воды)
41.00.0 - Збирання, очищення та розподілення води (Сбор, очистка и распределение воды)
41.10 - Організація будівництва будівель (Организация строительства зданий)
41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель (Строительство жилых и нежилых зданий)
42.11 - Будівництво доріг і автострад (Строительство дорог и автострад)
42.12 - Будівництво залізниць і метрополітену (Строительство железных дорог и метрополитена)
42.13 - Будівництво мостів і тунелів (Строительство мостов и тоннелей)
42.21 - Будівництво трубопроводів (Строительство трубопроводов)
42.22 - Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій (Строительство сооружений электроснабжения и телекоммуникаций)
42.91 - Будівництво водних споруд (Строительство водных сооружений)
42.99 - Будівництво інших споруд, н.в.і.у. (Строительство других сооружений, н.в.д.г.)
42.99 - Будівництво інших споруд, н. в. і. у. (Строительство других сооружений, н.в.д.г.)
43.11 - Знесення (Снос)
43.12 - Підготовчі роботи на будівельному майданчику (Подготовительные работы на строительной площадке)
43.21 - Електромонтажні роботи (Электромонтажные работы)
43.22 - Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування (Монтаж водопроводных сетей, систем отопления и кондиционирования)
43.29 - Інші будівельно-монтажні роботи (Прочие строительно)
43.31 - Штукатурні роботи (Штукатурные работы)
43.32 - Установлення столярних виробів (Установка столярных изделий)
43.33 - Покриття підлоги й облицювання стін (Покрытие пола и облицовка стен)
43.34 - Малярні роботи та скління (Малярные работы и остекление)
43.39 - Інші роботи із завершення будівництва (Прочие работы по завершению строительства)
43.91 - Покрівельні роботи (Кровельные работы)
43.99 - Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у. (Прочие специализированные строительные работы, н.в.д.г.)
43.99 - Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у. (Прочие специализированные строительные работы, н.в.д.г.)
45 - Будівництво (Строительство)
45.1 - Підготовка будівельних ділянок (Подготовка строительных участков)
45.11 - Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами (Разборка и снос зданий; земляные работы)
45.11.0 - Розбирання та знесення будівель; земляні роботи (Разборка и снос зданий; земляные работы)
45.11.1 - Знесення будівель; звільнення будівельних ділянок (Снос зданий; увольнение строительных участков)
45.11.2 - Виконання земляних робіт (Выполнение земляных работ)
45.11.3 - Підготовка ділянок для гірничих та інших робіт (Подготовка участков для горных и других работ)
45.12.0 - Розвідувальне буріння (Разведывательное бурение)
45.19 - Торгівля іншими автотранспортними засобами (Торговля другими автотранспортными средствами)
45.2 - Будівництво будівель та споруд (Строительство зданий и сооружений)
45.20 - Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів (Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств)
45.21 - Загальнобудівельні роботи (Общестроительные работы)
45.21.1 - Будівництво будівель (Строительство зданий)
45.21.2 - Будівництво мостів, шляхових естакад, тунелів та метрополітену (Строительство мостов, путевых эстакад, тоннелей и метрополитена)
45.21.3 - Будівництво магістральних трубопроводів, ліній зв'язку та енергопостачання (Строительство магистральных трубопроводов, линий связи и энергоснабжения)
45.21.4 - Будівництво місцевих трубопроводів, ліній зв'язку та енергопостачання (Строительство местных трубопроводов, линий связи и энергоснабжения)
45.21.5 - Будівництво підприємств енергетики, добувної та обробної промисловості (Строительство предприятий энергетики, добывающей и обрабатывающей промышленности)
45.21.6 - Будівництво інших споруд (Строительство других сооружений)
45.21.7 - Монтаж та встановлення збірних конструкцій (Монтаж и установка сборных конструкций)
45.22.0 - Виготовлення каркасних конструкцій і покрівель (Изготовление каркасных конструкций и кровель)
45.22.1 - Улаштування покрівель (Устройство кровель)
45.22.2 - Роботи з забезпечення водонепроникності покрівель (Работы по обеспечению водонепроницаемости кровель)
45.23.0 - Будівництво доріг, аеродромів та улаштування поверхні спортивних споруд (Строительство дорог, аэродромов и устройство поверхности спортивных сооружений)
45.23.1 - Будівництво автострад, доріг, вулиць, залізниць, злітно-посадкових смуг на аеродромах (Строительство автострад, дорог, улиц, железных дорог, взлетно)
45.23.2 - Обладнання спортивних та ігрових споруд і майданчиків (Оборудование спортивных и игровых сооружений и площадок)
45.25 - Інші будівельні роботи (Прочие строительные работы)
45.25.1 - Інші спеціалізовані будівельні роботи (Прочие специализированные строительные работы)
45.25.2 - Улаштування основ та буріння свердловин і шурфів (Устройство оснований и бурение скважин и шурфов)
45.25.3 - Бетонні роботи (Бетонные работы)
45.25.4 - Монтаж металевих конструкцій (Монтаж металлических конструкций)
45.25.5 - Цегляна і кам'яна кладка (Кирпичная и каменная кладка)
45.25.9 - Інші спеціальні будівельні роботи (Прочие специальные строительные работы)
45.3 - Установлення інженерного устатковання будівель та споруд (Установка инженерного оборудования зданий и сооружений)
45.31 - Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів (Электромонтажные работы)
45.31.1 - Монтаж електропроводки і арматури (Монтаж электропроводки и арматуры)
45.31.2 - Монтаж систем пожежної та охоронної сигналізації; монтаж антен (Монтаж систем пожарной и охранной сигнализации; монтаж антенн)
45.31.3 - Монтаж ліфтів і ескалаторів (Монтаж лифтов и эскалаторов)
45.31.4 - Інші роботи з електроустатковання будівель (Прочие работы по электрооборудованию зданий)
45.32 - Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів (Изоляционные работы)
45.32.0 - Ізоляційні роботи (Изоляционные работы)
45.33 - Санітарно-технічні роботи (Санитарно-технические работы)
45.33.1 - Монтаж систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря (Монтаж систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха)
45.33.2 - Водопровідні, каналізаційні та протипожежні роботи (Водопроводные, канализационные и противопожарные работы)
45.33.3 - Газопровідні роботи (Газопроводные работы)
45.34.1 - Установлення огороджень і поручнів (Установка ограждений и перил)
45.34.2 - Інші електромонтажні роботи (Прочие электромонтажные работы)
45.34.9 - Інші монтажні роботи (Прочие монтажные работы)
45.4 - Роботи з завершення будівництва (Работы по завершению строительства)
45.40 - Торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів (Торговля мотоциклами, деталями и принадлежностями к ним, техническое обслуживание и ремонт мотоциклов)
45.42.0 - Столярні та теслярські роботи (Столярные и столярные работы)
45.43.0 - Покриття підлог та облицювання стін (Покрытие полов и облицовка стен)
45.43.1 - Роботи з покриття підлоги та облицювання стін плиткою (Работы по напольному покрытию и облицовке стен плиткой)
45.43.9 - Інші види діяльності, пов'язані з покриттям підлоги і стін (Другие виды деятельности, связанные с напольным покрытием и стенами)
45.44.1 - Роботи з скління (Работы по остеклению)
45.44.2 - Малярні роботи (Малярные работы)
45.45.0 - Інші роботи з завершення будівництва (Прочие работы по завершению строительства)
45.50.0 - Оренда будівельної техніки з оператором (Аренда строительной техники с оператором)
46.11 - Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами (Деятельность посредников в торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами)
46.12 - Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами (Деятельность посредников в торговле топливом, рудами, металлами и промышленными химическими веществами)
46.13 - Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами (Деятельность посредников по торговле древесиной, строительными материалами и санитарно)
46.14 - Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткованням, суднами та літаками (Деятельность посредников в торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и самолетами)
46.15 - Діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами (Деятельность посредников в торговле мебелью, хозяйственными товарами, железными и другими металлическими изделиями)
46.16 - Діяльність посередників у торгівлі текстильними виробами, одягом, хутром, взуттям і шкіряними виробами (Деятельность посредников в торговле текстильными изделиями, одеждой, мехом, обувью и кожевенными изделиями)
46.17 - Діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами (Деятельность посредников в торговле продуктами питания, напитками и табачными изделиями)
46.18 - Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами (Деятельность посредников, специализирующихся на торговле другими товарами)
46.19 - Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту (Деятельность посредников в торговле товарами широкого ассортимента)
46.21 - Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин (Оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных)
46.22 - Оптова торгівля квітами та рослинами (Оптовая торговля цветами и растениями)
46.23 - Оптова торгівля живими тваринами (Оптовая торговля живыми животными)
46.24 - Оптова торгівля шкірсировиною, шкурами та шкірою (Оптовая торговля кожсырьем, шкурами и кожей)
46.31 - Оптова торгівля фруктами й овочами (Оптовая торговля фруктами и овощами)
46.32 - Оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами (Оптовая торговля мясом и мясными продуктами)
46.33 - Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами (Оптовая торговля молочными продуктами, яйцами, пищевыми маслами и жирами)
46.34 - Оптова торгівля напоями (Оптовая торговля напитками)
46.35 - Оптова торгівля тютюновими виробами (Оптовая торговля табачными изделиями)
46.36 - Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами (Оптовая торговля сахаром, шоколадом и кондитерскими изделиями)
46.37 - Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами (Оптовая торговля кофе, чаем, какао и пряностями)
46.38 - Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками (Оптовая торговля другими продуктами питания, в том числе рыбой, ракообразными и моллюсками)
46.39 - Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами (Неспециализированная оптовая торговля продуктами питания, напитками и табачными изделиями)
46.41 - Оптова торгівля текстильними товарами (Оптовая торговля текстильными товарами)
46.42 - Оптова торгівля одягом і взуттям (Оптовая торговля одеждой и обувью)
46.43 - Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення (Оптовая торговля бытовыми электротоварами и электронной аппаратурой бытового назначения для приема, записи, воспроизведения звука и изображения)
46.44 - Оптова торгівля фарфором, скляним посудом і засобами для чищення (Оптовая торговля фарфором, стеклянной посудой и чистящими средствами)
46.45 - Оптова торгівля парфумними та косметичними товарами (Оптовая торговля парфюмерией и косметическими товарами)
46.47 - Оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям (Оптовая торговля мебелью, коврами и осветительными принадлежностями)
46.48 - Оптова торгівля годинниками та ювелірними виробами (Оптовая торговля часами и ювелирными изделиями)
46.49 - Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення (Оптовая торговля товарами хозяйственного назначения.)
46.51 - Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткованням і програмним забезпеченням (Оптовая торговля компьютерами, периферийным оборудованием и программным обеспечением)
46.52 - Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткованням, деталями до нього (Оптовая торговля электронным и телекоммуникационным оборудованием, деталями к нему)
46.61 - Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткованням (Оптовая торговля сельскохозяйственными машинами и оборудованием)
46.62 - Оптова торгівля верстатами (Оптовая торговля станками)
46.63 - Оптова торгівля машинами й устаткованням для добувної промисловості та будівництва (Оптовая торговля машинами и оборудованием для добывающей промышленности и строительства)
46.64 - Оптова торгівля машинами й устаткованням для текстильного, швейного та трикотажного виробництва (Оптовая торговля машинами и оборудованием для текстильного, швейного и трикотажного производства)
46.65 - Оптова торгівля офісними меблями (Оптовая торговля офисной мебелью)
46.66 - Оптова торгівля іншими офісними машинами й устаткованням (Оптовая торговля другими офисными машинами и оборудованием)
46.69 - Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням (Оптовая торговля машинами и оборудованием)
46.71 - Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами (Оптовая торговля твердым, жидким, газообразным топливом и подобными продуктами)
46.72 - Оптова торгівля металами та металевими рудами (Оптовая торговля металлами и рудами)
46.73 - Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням (Оптовая торговля древесиной, строительными материалами и санитарно)
46.74 - Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткованням і приладдям до нього (Оптовая торговля железными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями к нему.)
46.75 - Оптова торгівля хімічними продуктами (Оптовая торговля химическими продуктами)
46.76 - Оптова торгівля іншими проміжними продуктами (Оптовая торговля другими промежуточными продуктами)
46.77 - Оптова торгівля відходами та брухтом (Оптовая торговля отходами и ломом)
46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля (Неспециализированная оптовая торговля)
47.11 - Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами (Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно продуктами питания, напитками и табачными изделиями)
47.19 - Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах (Другие виды розничной торговли в неспециализированных магазинах)
47.21 - Роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах (Розничная торговля фруктами и овощами в специализированных магазинах)
47.22 - Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих магазинах (Розничная торговля мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах)
47.23 - Роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та молюсками в спеціалізованих магазинах (Розничная торговля рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах)
47.24 - Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах (Розничная торговля хлебобулочными изделиями, мучными и сахарными кондитерскими изделиями в специализированных магазинах)
47.25 - Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах (Розничная торговля напитками в специализированных магазинах)
47.26 - Роздрібна торгівля тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах (Розничная торговля табачными изделиями в специализированных магазинах)
47.29 - Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах (Розничная торговля другими продуктами питания в специализированных магазинах)
47.41 - Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткованням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах (Розничная торговля компьютерами, периферийным оборудованием и программным обеспечением в специализированных магазинах)
47.42 - Роздрібна торгівля телекомунікаційним устаткованням у спеціалізованих магазинах (Розничная торговля телекоммуникационным оборудованием в специализированных магазинах)
47.43 - Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення (Розничная торговля в специализированных магазинах электронной аппаратурой бытового назначения для приема, записи, воспроизведения звука и изображения)
47.43 - Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення для приймання, запису, відтворення звуку й зображення (Розничная торговля в специализированных магазинах электронной аппаратурой бытового назначения для приема, записи, воспроизведения звука и изображения)
47.51 - Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах (Розничная торговля текстильными товарами в специализированных магазинах)
47.52 - Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах (Розничная торговля железными изделиями, строительными материалами и санитарно-техническими изделиями в специализированных магазинах)
47.53 - Роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, покриттям для стін і підлоги в спеціалізованих магазинах (Розничная торговля коврами, ковровыми изделиями, покрытием для стен и полов в специализированных магазинах)
47.54 - Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах (Розничная торговля бытовыми электротоварами в специализированных магазинах)
47.59 - Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах (Розничная торговля мебелью, осветительными принадлежностями и другими товарами для дома в специализированных магазинах)
47.61 - Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах (Розничная торговля книгами в специализированных магазинах)
47.62 - Роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в спеціалізованих магазинах (Розничная торговля газетами и канцелярскими товарами в специализированных магазинах)
47.63 - Роздрібна торгівля аудіо- та відеозаписами в спеціалізованих магазинах (Розничная торговля аудио)
47.64 - Роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих магазинах (Розничная торговля спортивным инвентарем в специализированных магазинах)
47.65 - Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах (Розничная торговля играми и игрушками в специализированных магазинах)
47.71 - Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах (Розничная торговля одеждой в специализированных магазинах)
47.72 - Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах (Розничная торговля обувью и кожевенными изделиями в специализированных магазинах)
47.73 - Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах (Розничная торговля фармацевтическими товарами в специализированных магазинах)
47.74 - Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах (Розничная торговля медицинскими и ортопедическими товарами в специализированных магазинах)
47.75 - Роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними приналежностями в спеціалізованих магазинах (Розничная торговля косметическими товарами и туалетными принадлежностями в специализированных магазинах)
47.76 - Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах (Розничная торговля цветами, растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для них в специализированных магазинах)
47.77 - Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах (Розничная торговля часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах)
47.78 - Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах (Розничная торговля неиспользуемыми товарами в специализированных магазинах)
47.79 - Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах (Розничная торговля подержанными товарами в магазинах)
47.81 - Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами (Розничная торговля из лотков и на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями)
47.82 - Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям (Розничная торговля с лотков и на рынках текстильными изделиями, одеждой и обувью)
47.89 - Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами (Розничная торговля с лотков и рынках другими товарами)
47.91 - Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет (Розничная торговля, осуществляемая фирмами почтового заказа или через сеть интернет)
47.99 - Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами (Другие виды розничной торговли вне магазинов)
49.10 - Пасажирський залізничний транспорт міжміського сполучення (Пассажирский железнодорожный транспорт междугороднего сообщения)
49.20 - Вантажний залізничний транспорт (Грузовой железнодорожный транспорт)
49.31 - Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення (Пассажирский наземный транспорт городского и пригородного сообщения)
49.32 - Надання послуг таксі (Предоставление услуг такси)
49.39 - Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у. (Другой пассажирский наземный транспорт, н.в.д.г.)
49.39 - Інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у. (Другой пассажирский наземный транспорт, н.в.д.г.)
49.41 - Вантажний автомобільний транспорт (Грузовой автомобильный транспорт)
49.42 - Надання послуг перевезення речей (переїзду) (Предоставление услуг перевозки вещей (переезда))
49.50 - Трубопровідний транспорт (Трубопроводный транспорт)
50 - Торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт (Торговля автомобилями и мотоциклами, их техническое обслуживание и ремонт)
50.10 - Торгівля автомобілями (Торговля автомобилями)
50.10 - Пасажирський морський транспорт (Торговля автомобилями)
50.10.1 - Оптова торгівля автомобілями (Оптовая торговля автомобилями)
50.10.2 - Роздрібна торгівля автомобілями (Розничная торговля автомобилями)
50.10.3 - Посередництво в торгівлі автомобілями (Посредничество в торговле автомобилями)
50.20 - Вантажний морський транспорт (Техническое обслуживание и ремонт автомобилей)
50.20.0 - Технічне обслуговування та ремонт автомобілів (Техническое обслуживание и ремонт автомобилей)
50.20.1 - Технічне обслуговування та ремонт автомобілів підприїмствами (Техническое обслуживание и ремонт автомобилей предприятиями)
50.20.2 - Технічне обслуговування та ремонт автомобілів за замовленням населення (Техническое обслуживание и ремонт автомобилей по заказу населения)
50.30 - Торгівля автомобільними деталями та приладдям (Пассажирский речной транспорт)
50.30 - Пасажирський річковий транспорт (Пассажирский речной транспорт)
50.30.1 - Оптова торгівля автомобільними деталями та приладдям (Оптовая торговля автомобильными деталями и принадлежностями)
50.30.2 - Роздрібна торгівля автомобільними деталями та приладдям (Розничная торговля автомобильными деталями и принадлежностями)
50.30.3 - Посередництво в торгівлі автомобільними деталями та приладдям (Посредничество в торговле автомобильными деталями и принадлежностями)
50.4 - Торгівля мотоциклами та їх ремонт (Торговля мотоциклами и их ремонт)
50.40 - Вантажний річковий транспорт (Торговля мотоциклами и их ремонт)
50.40.1 - Оптова торгівля мотоциклами (Оптовая торговля мотоциклами)
50.40.2 - Роздрібна торгівля мотоциклами (Розничная торговля мотоциклами)
50.40.3 - Посередництво в торгівлі мотоциклами (Посредничество в торговле мотоциклами)
50.40.4 - Технічне обслуговування та ремонт мотоциклів (Техническое обслуживание и ремонт мотоциклов)
50.5 - Роздрібна торгівля пальним (Розничная торговля горючим)
51 - Оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі (Оптовая торговля и посредничество в оптовой торговле)
51.1 - Посередництво в оптовій торгівлі (Посредничество в оптовой торговле)
51.10 - Пасажирський авіаційний транспорт (Пассажирский авиационный транспорт)
51.11.0 - Посередництво в торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами (Посредничество в торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами)
51.12.0 - Посередництво в торгівлі паливом, рудами, металами та хімічними речовинами (Посредничество в торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами)
51.13 - Посередництво в торгівлі деревиною та будівельними матеріалами (Посредничество в торговле древесиной и строительными материалами)
51.14 - Посередництво в торгівлі машинами, промисловим устаткованням, суднами та літаками (Посредничество в торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и самолетами)
51.15.0 - Посередництво в торгівлі меблями, побутовими товарами, залізними та іншими металевими виробами (Посредничество в торговле мебелью, бытовыми товарами, железными и другими металлическими изделиями)
51.16 - Посередництво в торгівлі текстильними виробами, одягом, взуттям та шкіряними виробами (Посредничество в торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью и кожаными изделиями)
51.17.0 - Посередництво в торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами (Посредничество в торговле продуктами питания, напитками и табачными изделиями)
51.18.0 - Посередництво в спеціалізованій торгівлі іншими товарами (Посредничество в торговле другими товарами)
51.19.0 - Посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту (Посредничество в торговле товарами широкого ассортимента)
51.2 - Оптова торгівля сільськогосподарською сировиною та живими тваринами (Оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем и живыми животными)
51.21 - Вантажний авіаційний транспорт (Оптовая торговля зерном и кормами для животных)
51.21.0 - Оптова торгівля зерном, насінням та кормами для тварин (Оптовая торговля зерном и кормами для животных)
51.22 - Космічний транспорт (Космический транспорт)
51.22.0 - Оптова торгівля квітами та іншими рослинами (Оптовая торговля цветами и растениями)
51.24.0 - Оптова торгівля шкурами та шкірою (Оптовая торговля шкурами и кожей)
51.25.0 - Оптова торгівля необробленим тютюном (Оптовая торговля необработанным табаком)
51.3 - Оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами (Оптовая торговля продуктами питания, напитками и табачными изделиями)
51.31.0 - Оптова торгівля фруктами та овочами (Оптовая торговля фруктами и овощами)
51.32.0 - Оптова торгівля м'ясом та м'ясопродуктами (Оптовая торговля мясом и мясными продуктами)
51.33.0 - Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, олією, тваринним маслом та жирами (Оптовая торговля молочными продуктами, яйцами, растительным маслом, животным маслом и жирами)
51.36.0 - Оптова торгівля цукром, шоколадними та кондитерськими виробами (Оптовая торговля сахаром, шоколадными и кондитерскими изделиями)
51.36.1 - Оптова торгівля цукром (Оптовая торговля сахаром)
51.36.2 - Оптова торгiвля шоколадними та кондитерськими виробами (Оптовая торговля шоколадными и кондитерскими изделиями)
51.38.0 - Оптова торгівля іншими продуктами харчування (Оптовая торговля продуктами питания)
51.38.1 - Оптова торгівля рибою, морепродуктами і молюсками (Оптовая торговля рыбой, морепродуктами и моллюсками)
51.38.2 - Спеціалізована оптова торгівля іншими видами продовольчих товарів (Специализированная оптовая торговля другими видами продовольственных товаров)
51.39.0 - Неспеціалізована оптова торгівля харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами (Неспециализированная оптовая торговля продуктами питания, напитками и табачными изделиями)
51.4 - Оптова торгівля непродовольчими споживчими товарами (Оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами)
51.41.1 - Оптова торгівля тканинами (Оптовая торговля тканями)
51.41.2 - Оптова торгівля постільною та столовою білизною тощо (Оптовая торговля постельным и столовым бельем и т.п.)
51.41.3 - Оптова торгівля голками, нитками тощо (Оптовая торговля иглами, нитями и т.п.)
51.42 - Оптова торгівля одягом та взуттям (Оптовая торговля одеждой и обувью)
51.42.1 - Оптова торгівля одягом (Оптовая торговля одеждой)
51.42.2 - Оптова торгівля хутровими виробами (Оптовая торговля пушными изделиями)
51.42.3 - Оптова торгівля взуттям (Оптовая торговля обувью)
51.42.4 - Оптова торгівля хутряними виробами та доповненням до одягу (Оптовая торговля меховыми изделиями и дополнением к одежде)
51.43 - Оптова торгівля електропобутовими товарами, радіо- і телевізійними товарами (Оптовая торговля электробытовыми товарами, радио)
51.43.1 - Оптова торгівля електропобутовими приладами (Оптовая торговля электробытовыми приборами)
51.43.2 - Оптова торгівля радіотелевізійною апаратурою та засобами звуко- та відеозапису (Оптовая торговля радиотелевизионной аппаратурой и звуко)
51.44.0 - Оптова торгівля посудом, виробами зі скла, фарфору та кераміки, шпалерами та засобами для чищення (Оптовая торговля посудой, изделиями из стекла, фарфора и керамики, обоями и чистящими средствами)
51.45.0 - Оптова торгівля парфумерними та косметичними товарами (Оптовая торговля парфюмерными и косметическими товарами)
51.46.0 - Оптова торгівля фармацевтичними товарами (Оптовая торговля фармацевтическими товарами)
51.47 - Оптова торгівля іншими непродовольчими товарами споживчого призначення (Оптовая торговля непродовольственными товарами потребительского назначения)
51.47.1 - Оптова торгівля меблями, покриттям для підлоги та неелектричними побутовими приладами (Оптовая торговля мебелью, напольным покрытием и неэлектрическими бытовыми приборами)
51.47.2 - Оптова торгівля папером, картоном, книгами, журналами та канцелярським приладдям (Оптовая торговля бумагой, картоном, книгами, журналами и канцелярскими принадлежностями)
51.47.9 - Оптова торгівля іншими непродовольчими товарами споживчого призначення, н. в. і. г. (Оптовая торговля непродовольственными товарами потребительского назначения, н. и. и. г.)
51.5 - Оптова торгівля несільськогосподарськими проміжними продуктами (Оптовая торговля несельскохозяйственными промежуточными продуктами)
51.51.0 - Оптова торгівля паливом (Оптовая торговля топливом)
51.52.1 - Оптова торгівля рудами заліза та кольорових металів (Оптовая торговля рудами железа и цветных металлов)
51.52.2 - Оптова торгівля чорними та кольоровими металами в первинних формах та напівфабрикатами з них (Оптовая торговля черными и цветными металлами в первичных формах и полуфабрикатами из них)
51.52.3 - Оптова торгівля напівфабрикатами з чорних і кольорових металів, не вiднесеними до інших підкласів (Оптовая торговля полуфабрикатами из черных и цветных металлов, не отнесенными к другим подклассам)
51.52.4 - Оптова торгівля золотом та іншими дорогоцінними металами (Оптовая торговля золотом и другими драгоценными металлами)
51.53.1 - Оптова торгівля деревиною (Оптовая торговля древесиной)
51.53.2 - Оптова торгівля будівельними матеріалами (Оптовая торговля строительными материалами)
51.53.3 - Оптова торгівля санітарно-технічним обладнанням (Оптовая торговля санитарно)
51.54.0 - Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткованням (Оптовая торговля скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием)
51.6 - Оптова торгівля промисловим обладнанням (Оптовая торговля промышленным оборудованием)
51.62 - Оптова торгівля будівельним обладнанням (Оптовая торговля строительным оборудованием)
51.63.0 - Оптова торгівля машинами для текстильної, швейної та трикотажної промисловості (Оптовая торговля машинами для текстильной, швейной и трикотажной промышленности)
51.64 - Оптова торгівля офісною та комп'ютерною технікою (Оптовая торговля офисной и компьютерной техникой)
51.64.1 - Оптова торгівля офісною технікою й обладнанням (Оптовая торговля офисной техникой и оборудованием)
51.65.0 - Оптова торгівля іншим промисловим обладнанням (Оптовая торговля другим промышленным оборудованием)
51.66.0 - Оптова торгівля сільськогосподарською технікою (Оптовая торговля сельскохозяйственной техникой)
51.70.0 - Інші види оптової торгівлі (Другие виды оптовой торговли)
51.8 - Оптова торгівля машинами та устаткованням (Оптовая торговля машинами и оборудованием)
51.82.0 - Оптова торгівля машинами та устаткованням для добувної промисловості та будівництва (Оптовая торговля машинами и оборудованием для добывающей промышленности и строительства)
51.83.0 - Оптова торгівля машинами та устаткованням для текстильного, швейного та трикотажного виробництва (Оптовая торговля машинами и оборудованием для текстильного, швейного и трикотажного производства)
51.84.0 - Оптова торгівля комп'ютерами, периферійними пристроями та програмним забезпеченням (Оптовая торговля компьютерами, периферийными устройствами и программным обеспечением)
51.85.0 - Оптова торгівля офісною технікою та устаткованням (Оптовая торговля офисной техникой и оборудованием)
51.86.0 - Оптова торгівля електронними компонентами та устаткованням (Оптовая торговля электронными компонентами и оборудованием)
51.87.0 - Оптова торгівля іншими машинами та устаткованням (Оптовая торговля машинами и оборудованием)
52 - Роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку (Розничная торговля; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования)
52.1 - Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах (Розничная торговля в неспециализированных магазинах)
52.10 - Складське господарство (Складское хозяйство)
52.11.0 - Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту (Розничная торговля в неспециализированных магазинах с преимуществом продовольственного ассортимента)
52.12.0 - Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах без переваги продовольчого асортименту (Розничная торговля в неспециализированных магазинах без преимущества продовольственного ассортимента)
52.2 - Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах продовольчими товарами (Розничная торговля в специализированных магазинах продовольственными товарами)
52.21 - Допоміжне обслуговування наземного транспорту (Розничная торговля фруктами и овощами, включая картофель)
52.21.0 - Роздрібна торгівля фруктами та овочами, включаючи картоплю (Розничная торговля фруктами и овощами, включая картофель)
52.22 - Роздрібна торгівля м'ясом та м'ясними продуктами (Розничная торговля мясом и мясными продуктами)
52.22 - Допоміжне обслуговування водного транспорту (Розничная торговля мясом и мясными продуктами)
52.23 - Допоміжне обслуговування авіаційного транспорту (Розничная торговля рыбой и морепродуктами)
52.23.0 - Роздрібна торгівля рибою та морепродуктами (Розничная торговля рыбой и морепродуктами)
52.24 - Транспортне оброблення вантажів (Розничная торговля хлебом, хлебобулочными и кондитерскими изделиями)
52.24.0 - Роздрібна торгівля хлібом, хлібобулочними та кондитерськими виробами (Розничная торговля хлебом, хлебобулочными и кондитерскими изделиями)
52.24.1 - Роздрібна торгівля хлібом і хлібобулочними виробами (Розничная торговля хлебом и хлебобулочными изделиями)
52.24.2 - Роздрібна торгівля кондитерськими виробами (Розничная торговля кондитерскими изделиями)
52.25.0 - Роздрібна торгівля алкогольними та іншими напоями (Розничная торговля алкогольными и прочими напитками)
52.26.0 - Роздрібна торгівля тютюновими виробами (Розничная торговля табачными изделиями)
52.27 - Роздрібна торгівля іншими продовольчими товарами у спеціалізованих магазинах (Розничная торговля продовольственными товарами в специализированных магазинах)
52.27.1 - Роздрібна торгівля молоком, молочними продуктами та яйцями (Розничная торговля молоком, молочными продуктами и яйцами)
52.27.2 - Роздрібна торгівля іншими продовольчими товарами (Розничная торговля другими продовольственными товарами)
52.29 - Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту (Другая вспомогательная деятельность в сфере транспорта)
52.3 - Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах фармацевтичними, медичними, косметичними та парфумерними товарами (Розничная торговля в специализированных магазинах фармацевтическими, медицинскими, косметическими и парфюмерными товарами)
52.31.0 - Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами (Розничная торговля фармацевтическими товарами)
52.32.0 - Роздрібна торгівля медичними та ортопедичними товарами (Розничная торговля медицинскими и ортопедическими товарами)
52.33.0 - Роздрібна торгівля косметичними та парфумерними товарами (Розничная торговля косметическими и парфюмерными товарами)
52.4 - Роздрібна торгівля у спеціалізованих магазинах непродовольчими товарами (Розничная торговля в специализированных магазинах непродовольственными товарами)
52.41.0 - Роздрібна торгівля текстильними та галантерейними товарами (Розничная торговля текстильными и галантерейными товарами)
52.41.1 - Роздрібна торгівля тканинами (Розничная торговля тканями)
52.41.2 - Роздрібна торгівля побутовими текстильними товарами (Розничная торговля бытовыми текстильными товарами)
52.41.3 - Роздрібна торгівля голками, нитками тощо (Розничная торговля иглами, нитями и т.п.)
52.42.0 - Роздрібна торгівля одягом (Розничная торговля одеждой)
52.42.1 - Роздрібна торгівля одягом, включаючи спортивний (Розничная торговля одеждой, включая спортивную)
52.42.2 - Роздрібна торгівля хутровими виробами, включаючи головні убори з натурального хутра (Розничная торговля пушными изделиями, включая головные уборы из натурального меха)
52.42.3 - Роздрібна торгівля галантерейними виробами (Розничная торговля галантерейными изделиями)
52.43.0 - Роздрібна торгівля взуттям та шкіряними виробами (Розничная торговля обувью и кожевенными изделиями)
52.43.1 - Роздрібна торгівля взуттям (Розничная торговля обувью)
52.43.2 - Роздрібна торгівля шкіргалантерейними виробами (Розничная торговля кожгалантерейными изделиями)
52.44 - Роздрібна торгівля меблями та товарами для дому (Розничная торговля мебелью и товарами для дома)
52.44.1 - Роздрібна торгівля меблями (Розничная торговля мебелью)
52.44.2 - Роздрібна торгівля побутовими товарами (Розничная торговля бытовыми товарами)
52.44.9 - Роздрібна торгівля іншими товарами для дому (Розничная торговля другими товарами для дома)
52.45.0 - Роздрібна торгівля побутовими електротоварами, радіо- та телеапаратурою (Розничная торговля бытовыми электротоварами, радио)
52.45.1 - Роздрібна торгівля електропобутовими приладами (Розничная торговля электробытовыми приборами)
52.45.2 - Роздрібна торгівля радіотелевізійними товарами (Розничная торговля радиотелевизионными товарами)
52.46.0 - Роздрібна торгівля залізними виробами, фарбами та склом (Розничная торговля железными изделиями, красками и стеклом)
52.47.0 - Роздрібна торгівля книгами, газетами та канцелярськими товарами (Розничная торговля книгами, газетами и канцелярскими товарами)
52.47.1 - Роздрібна торгівля книгами (Розничная торговля книгами)
52.47.2 - Роздрібна торгівля газетами і журналами (Розничная торговля газетами и журналами)
52.47.3 - Роздрібна торгівля канцелярськими товарами (Розничная торговля канцелярскими товарами)
52.48 - Роздрібна торгівля у спеціалізованих магазинах іншими непродовольчими товарами (Розничная торговля в специализированных магазинах непродовольственными товарами)
52.48.1 - Роздрібна торгівля офісним та комп'ютерним устаткованням (Розничная торговля офисным и компьютерным оборудованием)
52.48.2 - Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами (Розничная торговля часами и ювелирными изделиями)
52.48.3 - Роздрібна торгівля фотографічним, оптичним та точним устаткованням (Розничная торговля фотографическим, оптическим и точным оборудованием)
52.48.4 - Спеціалізована роздрібна торгівля спортивними товарами, риболовними снастями, туристським інвентарем, човнами та велосипедами (Специализированная розничная торговля спортивными товарами, рыболовными снастями, туристским инвентарем, лодками и велосипедами)
52.48.5 - Спеціалізована роздрібна торгівля іграми та іграшками (Специализированная розничная торговля играми и игрушками)
52.48.6 - Спеціалізована роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них (Специализированная розничная торговля цветами, растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для них)
52.48.7 - Спеціалізована роздрібна торгівля сувенірами, кустарними виробами і виробами релігійного призначення (Специализированная розничная торговля сувенирами, кустарными изделиями и изделиями религиозного назначения)
52.48.9 - Роздрібна торгівля іншими непродовольчими товарами, н. в. і. г. (Розничная торговля непродовольственными товарами, н. и. и. г.)
52.50.1 - Роздрібна торгівля антикваріатом (Розничная торговля антиквариатом)
52.50.2 - Роздрібна торгівля уживаними книгами (Розничная торговля б/у)
52.50.9 - Роздрібна торгівля іншими уживаними товарами (Розничная торговля бытовыми товарами)
52.6 - Роздрібна торгівля поза магазинами (Розничная торговля вне магазинов)
52.61.0 - Роздрібна торгівля, яка здійснюється фірмами посилкової торгівлі (Розничная торговля, осуществляемая фирмами посылочной торговли)
52.62.0 - Роздрібна торгівля з лотків та на ринках (Розничная торговля с лотков и рынках)
52.62.1 - Роздрібна торгівля з лотків (Розничная торговля из лотков)
52.62.2 - Роздрібна торгівля на ринках (Розничная торговля на рынках)
52.63.0 - Роздрібна торгівля поза магазинами, н. в. і. г. (Розничная торговля вне магазинов, н. и. и. г.)
52.63.1 - Роздрібна торгівля усіма видами товарів, що здійснюїться комівояжерами (Розничная торговля всеми видами товаров, осуществляемых коммивояжерами)
52.63.2 - Роздрібна торгівля усіма видами товарів через торгові автомати тощо (Розничная торговля всеми видами товаров через торговые автоматы и т.п.)
52.7 - Ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку (Ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования)
52.71 - Ремонт взуття та інших виробів зі шкіри (Ремонт обуви и других изделий из кожи)
52.71.1 - Ремонт взуття (Ремонт обуви)
52.71.2 - Ремонт виробів зі шкіри та інших матеріалів (Ремонт изделий из кожи и других материалов)
52.72 - Ремонт побутових електричних товарів (Ремонт бытовых электрических товаров)
52.72.1 - Ремонт радіотелевізійної аудіо- та відеоапаратури (Ремонт радиотелевизионной аудио)
52.72.2 - Ремонт інших побутових електричних товарів (Ремонт других бытовых электрических товаров)
52.73 - Ремонт годинників та ювелірних виробів (Ремонт часов и ювелирных изделий)
52.73.1 - Ремонт годинників (Ремонт часов)
52.73.2 - Ремонт ювелірних виробів (Ремонт ювелирных изделий)
52.74 - Ремонт інших побутових виробів та предметів особистого вжитку (Ремонт других бытовых изделий и предметов личного пользования)
52.74.1 - Ремонт і перероблення одягу (Ремонт и переработка одежды)
52.74.2 - Ремонт велосипедів (Ремонт велосипедов)
53.10 - Діяльність національної пошти (Деятельность национальной почты)
53.20 - Інша поштова та кур'єрська діяльність (Другая почтовая и курьерская деятельность)
55 - Діяльність готелів та ресторанів (Деятельность гостиниц и ресторанов)
55.10 - Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування (Деятельность отелей)
55.10.0 - Діяльність готелів (Деятельность отелей)
55.11.0 - Готелі з ресторанами (Отели с ресторанами)
55.12.0 - Готелі без ресторанів (Гостиницы без ресторанов)
55.2 - Надання інших місць для тимчасового проживання (Предоставление других мест для временного проживания)
55.20 - Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання (Деятельность средств размещения на период отпуска и прочего временного проживания)
55.21.0 - Надання місць молодіжними і гірськими туристичними базами (Предоставление мест молодежными и горными туристическими базами)
55.22.0 - Надання місць кемпінгами (Предоставление мест кемпингами)
55.23.0 - Надання інших місць для тимчасового проживання, н. в. і. г. (предоставление других мест для временного проживания, н. и. и. г.)
55.23.1 - Надання місця для короткотермінового проживання в літніх будиночках, котеджах, квартирах, які здають під час відпускного періоду (Предоставление места для краткосрочного проживания в летних домиках, коттеджах, квартирах, сдающихся во время отпускного периода.)
55.23.2 - Надання місця для короткотермінового проживання в інших приміщеннях (Предоставление места для краткосрочного проживания в других помещениях)
55.30 - Надання місць кемпінгами та стоянками для житлових автофургонів і причепів (Деятельность ресторанов)
55.30.1 - Діяльність ресторанів (Деятельность ресторанов)
55.30.2 - Діяльність кафе (Деятельность кафе)
55.40.0 - Діяльність барів (Деятельность баров)
55.5 - Діяльність їдалень та послуги з постачання готової їжі (Деятельность столовых и услуги по снабжению готовой пищей)
55.51 - Діяльність їдалень (Деятельность столовых)
55.51.1 - Діяльність їдалень на підприїмствах і в установах (Деятельность столовых на предприятиях и в учреждениях)
55.51.2 - Діяльність шкільних їдалень і кухонь (Деятельность школьных столовых и кухонь)
55.51.3 - Діяльність їдалень у вищих та середніх учбових закладах (Деятельность столовых в высших и средних учебных заведениях)
55.51.4 - Діяльність буфетів і їдалень для особистого складу збройних сил тощо (Деятельность буфетов и столовых для личного состава вооруженных сил и т.п.)
55.51.5 - Діяльність загальнодоступних їдалень (Деятельность общедоступных столовых)
55.52 - Послуги з постачання готової їжі (Услуги по снабжению готовой пищей)
55.90 - Діяльність інших засобів тимчасового розміщування (Деятельность других средств временного размещения)
56.10 - Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування (Деятельность ресторанов, предоставление услуг мобильного питания)
56.21 - Постачання готових страв для подій (Снабжение готовых блюд для событий)
56.29 - Постачання інших готових страв (Снабжение других готовых блюд)
56.30 - Обслуговування напоями (Обслуживание напитками)
58.11 - Видання книг (Издание книг)
58.12 - Видання довідників і каталогів (Издание справочников и каталогов)
58.13 - Видання газет (Издание газет)
58.14 - Видання журналів і періодичних видань (Издание журналов и периодических изданий)
58.21 - Видання комп'ютерних ігор (Издание компьютерных игр)
58.29 - Видання іншого програмного забезпечення (Издание другого программного обеспечения)
59.11 - Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм (Производство кино)
59.12 - Компонування кіно- та відеофільмів, телевізійних програм (Компоновка кино)
59.13 - Розповсюдження кіно- та відеофільмів, телевізійних програм (Распространение кино)
59.20 - Видання звукозаписів (Издание звукозаписей)
60 - Діяльність наземного транспорту (Деятельность наземного транспорта)
60.1 - Діяльність залізничного транспорту (Деятельность железнодорожного транспорта)
60.10 - Діяльність у сфері радіомовлення (Деятельность железнодорожного транспорта)
60.10.1 - Діяльність пасажирського залізничного транспорту (Деятельность пассажирского железнодорожного транспорта)
60.10.2 - Діяльність вантажного залізничного транспорту (Деятельность грузового железнодорожного транспорта)
60.2 - Діяльність іншого наземного транспорту (Деятельность другого наземного транспорта)
60.20 - Діяльність у сфері телевізійного мовлення (Деятельность в сфере телевизионной речи)
60.21 - Діяльність автомобільного та іншого міського регулярного транспорту (Деятельность автомобильного и другого городского регулярного транспорта)
60.21.1 - Діяльність автомобільного регулярного транспорту (Деятельность автомобильного регулярного транспорта)
60.21.2 - Діяльність регулярного електротранспорту, включаючи діяльність фунікулерів та підвісних канатних доріг (Деятельность регулярного электротранспорта, включая деятельность фуникулеров и подвесных канатных дорог)
60.21.3 - Діяльність тролейбусного транспорту (Деятельность троллейбусного транспорта)
60.21.4 - Діяльність метрополітенів (Деятельность метрополитенов)
60.21.9 - Діяльність інших видів наземного пасажирського транспорту, що підпорядковуїться розкладу (Деятельность других видов наземного пассажирского транспорта, подчиняющегося расписанию)
60.22.0 - Діяльність таксі (Деятельность такси)
60.23.0 - Діяльність нерегулярного пасажирського транспорту (Деятельность нерегулярного пассажирского транспорта)
60.24.0 - Діяльність автомобільного вантажного транспорту (Деятельность автомобильного грузового транспорта)
60.24.9 - Діяльність інших видів наземного вантажного транспорту (Деятельность других видов наземного грузового транспорта)
60.3 - Діяльність трубопровідного транспорту (Деятельность трубопроводного транспорта)
60.30.1 - Транспортування сирої нафти та нафтопродуктів трубопроводами (Транспортировка сырой нефти и нефтепродуктов по трубопроводам)
60.30.2 - Транспортування газу трубопроводами (Транспортировка газа по трубопроводам)
60.30.9 - Транспортування іншої продукції трубопроводами (Транспортировка другой продукции по трубопроводам)
61 - Діяльність водного транспорту (Деятельность водного транспорта)
61.1 - Діяльність морського транспорту (Деятельность морского транспорта)
61.10 - Діяльність у сфері проводового електрозв'язку (Деятельность морского транспорта)
61.10.1 - Діяльність морського пасажирського транспорту (Деятельность морского пассажирского транспорта)
61.10.2 - Діяльність морського вантажного транспорту (Деятельность морского грузового транспорта)
61.2 - Діяльність річкового транспорту (Деятельность речного транспорта)
61.20 - Діяльність у сфері безпроводового електрозв'язку (Деятельность речного транспорта)
61.20.1 - Діяльність рейсового пасажирського річкового транспорту (Деятельность рейсового пассажирского речного транспорта)
61.20.2 - Діяльність вантажного річкового транспорту (Деятельность грузового речного транспорта)
61.30 - Діяльність у сфері супутникового електрозв'язку (Деятельность в сфере спутниковой электросвязи)
61.90 - Інша діяльність у сфері електрозв'язку (Другая деятельность в сфере электросвязи)
62 - Діяльність авіаційного транспорту (Деятельность авиационного транспорта)
62.01 - Комп'ютерне програмування (Компьютерное программирование)
62.02 - Консультування з питань інформатизації (Консультирование по вопросам информатизации)
62.03 - Діяльність із керування комп'ютерним устаткованням (Деятельность по управлению компьютерным оборудованием)
62.09 - Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем (Другая деятельность в сфере информационных технологий и компьютерных систем)
62.1 - Авіаційні регулярні перевезення (Авиационные регулярные перевозки)
62.10.1 - Авіаційні регулярні пасажирські перевезення (Авиационные регулярные пассажирские перевозки)
62.10.2 - Авіаційні регулярні вантажні перевезення (Авиационные регулярные грузовые перевозки)
62.2 - Авіаційні нерегулярні перевезення (Авиационные нерегулярные перевозки)
62.20.1 - Авіаційні нерегулярні пасажирські перевезення (Авиационные нерегулярные пассажирские перевозки)
62.20.2 - Авіаційні нерегулярні вантажні перевезення (Авиационные нерегулярные грузовые перевозки)
62.30.0 - Діяльність космічного транспорту (Деятельность космического транспорта)
63 - Додаткові транспортні послуги та допоміжні операції (Дополнительные транспортные услуги и вспомогательные операции)
63.1 - Транспортне оброблення вантажів; складське господарство (Транспортная обработка грузов; складское хозяйство)
63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність (Обработка данных, размещение информации на веб-узлах и связанная с ними деятельность)
63.12 - Веб-портали (Складское хозяйство)
63.2 - Функціонування транспортної інфраструктури (Функционирование транспортной инфраструктуры)
63.21 - Функціонування інфраструктури наземного транспорту (Функционирование инфраструктуры наземного транспорта)
63.21.1 - Функціонування інфраструктури залізничного транспорту (Функционирование инфраструктуры железнодорожного транспорта)
63.21.2 - Функціонування інфраструктури автомобільного та міського транспорту (Функционирование инфраструктуры автомобильного и городского транспорта)
63.21.9 - Функціонування інших видів наземного транспорту (Функционирование других видов наземного транспорта)
63.22.0 - Функціонування інфраструктури водного транспорту (Функционирование инфраструктуры водного транспорта)
63.23.0 - Функціонування інфраструктури авіаційного транспорту (Функционирование инфраструктуры авиационного транспорта)
63.30.0 - Послуги з організації подорожувань (Услуги по организации путешествий)
63.40.0 - Організація перевезення вантажів (Организация перевозки грузов)
63.91 - Діяльність інформаційних агентств (Деятельность информационных агентств)
63.99 - Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у. (Предоставление других информационных услуг, н.в.д.г.)
63.99 - Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у. (Предоставление других информационных услуг, н.в.д.г.)
64 - Діяльність пошти та зв'язку (Деятельность почты и связи)
64.1 - Поштова та кур'єрська діяльність (Почтовая и курьерская деятельность)
64.11 - Діяльність центрального банку (Деятельность центрального банка)
64.12 - Кур'єрська діяльність (Курьерская деятельность)
64.19 - Інші види грошового посередництва (Другие виды денежного посредничества)
64.20 - Діяльність холдингових компаній (Деятельность связи)
64.20.0 - Діяльність зв'язку (Деятельность связи)
64.30 - Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти (Трасты, фонды и подобные финансовые субъекты)
64.91 - Фінансовий лізинг (Финансовый лизинг)
64.92 - Інші види кредитування (Другие виды кредитования)
64.99 - Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у. (Предоставление других финансовых услуг (кроме страхования и пенсионного обеспечения), н.в.д.г.)
64.99 - Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у. (Предоставление других финансовых услуг (кроме страхования и пенсионного обеспечения), н.в.д.г.)
65 - Грошове та фінансове посередництво (Денежное и финансовое посредничество)
65.1 - Грошове посередництво (Денежное посредничество)
65.11 - Страхування життя (Страхование жизни)
65.12 - Інші види страхування, крім страхування життя (Прочее денежное посредничество)
65.12.0 - Інше грошове посередництво (Прочее денежное посредничество)
65.12.1 - Комерційні банки (Коммерческие банки)
65.2 - Фінансове посередництво (Финансовое посредничество)
65.20 - Перестрахування (Перестрахование)
65.22.0 - Надання кредитів (Предоставление кредитов)
65.23.0 - Інше фінансове посередництво (Другое финансовое посредничество)
66 - Страхування (Страхование)
66.01.0 - Страхування життя та накопичення (Страхование жизни и накопление)
66.02.0 - Недержавне пенсійне забезпечення (негосударственное пенсионное обеспечение)
66.03.0 - Інші послуги у сфері страхування (Прочие услуги в сфере страхования)
66.11 - Управління фінансовими ринками (Управление финансовыми рынками)
66.12 - Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах (Посредничество по договорам по ценным бумагам или товарам)
66.19 - Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення (Другая вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения)
66.21 - Оцінювання ризиків та завданої шкоди (Оценка рисков и причиненного вреда)
66.22 - Діяльність страхових агентів і брокерів (Деятельность страховых агентов и брокеров)
66.29 - Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення (Другая вспомогательная деятельность в сфере страхования и пенсионного обеспечения)
66.30 - Управління фондами (Управление фондами)
67 - Допоміжні послуги у сфері фінансового посередництва та страхування (Вспомогательные услуги в сфере финансового посредничества и страхования)
67.1 - Допоміжні послуги у сфері фінансового посередництва (Вспомогательные услуги в сфере финансового посредничества)
67.12.0 - Біржові операції з фондовими цінностями (Биржевые операции с фондовыми ценностями)
67.12.1 - Брокерські операції з цінними паперами (Брокерские операции с ценными бумагами)
67.12.2 - Випуск та реїстрація цінних паперів (Выпуск и регистрация ценных бумаг)
67.12.3 - Контроль та регулювання портфеля активів (Контроль и регулировка портфеля активов)
67.12.9 - Iнша діяльність, що пов'язана з фондовими біржами (Другая деятельность, связанная с фондовыми биржами)
67.13 - Інша допоміжна діяльність у сфері фінансового посередництва (Другая вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества)
67.13.1 - Посередництво в кредитуванні (Посредничество в кредитовании)
67.13.2 - Фінансові консультації (Финансовые консультации)
67.13.3 - Діяльність, пов'язана з іноземною валютою (Деятельность, связанная с иностранной валютой)
67.13.4 - Пакування кредитних білетів та розмінної монети (Упаковка кредитных билетов и разменной монеты)
67.13.9 - Інші види допоміжної діяльності у сфері фінансів (Другие виды вспомогательной деятельности в сфере финансов)
67.20.0 - Допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення (Вспомогательная деятельность в сфере страхования и пенсионного обеспечения)
68.10 - Купівля та продаж власного нерухомого майна (Покупка и продажа собственного недвижимого имущества)
68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (Предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества)
68.31 - Агентства нерухомості (Агентства недвижимости)
68.32 - Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту (Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на основе контракта)
69.10 - Діяльність у сфері права (Деятельность в области права)
69.20 - Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування (деятельность в сфере бухгалтерского учета и аудита; консультирование по вопросам налогообложения)
70 - Операції з нерухомим майном (Операции с недвижимым имуществом)
70.1 - Операції з власним нерухомим майном (Операции с собственным недвижимым имуществом)
70.10 - Діяльність головних управлінь (хед-офісів) (Деятельность главных управлений (хед-офисов))
70.11.0 - Організація будівництва об'єктів нерухомості для продажу чи здавання в оренду (Организация строительства объектов недвижимости для продажи или сдачи в аренду)
70.12.1 - Купівля та продаж власної нерухомості виробничо-технічного призначення (Покупка и продажа собственной недвижимости производственно)
70.12.2 - Купівля та продаж власної нерухомості невиробничого призначення (Покупка и продажа собственной недвижимости непроизводственного назначения)
70.12.3 - Купівля та продаж земельних ділянок (Покупка и продажа земельных участков)
70.20.0 - Здавання в оренду власного нерухомого майна (Сдача в аренду собственного недвижимого имущества)
70.20.1 - Здавання під найм власної та державної нерухомості виробничо-технічного та культурного призначення (Сдача в аренду собственной и государственной недвижимости производственно)
70.20.2 - Здавання під найм власної та державної нерухомості невиробничого призначення (Сдача внаем собственной и государственной недвижимости непроизводственного назначения)
70.20.3 - Здавання під найм земельних ділянок (Сдача в аренду земельных участков)
70.21 - Діяльність у сфері зв'язків із громадськістю (Деятельность в сфере связей с общественностью)
70.22 - Консультування з питань комерційної діяльності й керування (Консультации по вопросам коммерческой деятельности и управления)
70.3 - Операції з нерухомістю для третіх осіб (Операции с недвижимостью для третьих лиц)
70.31.0 - Діяльність агентств нерухомості (Деятельность агентств недвижимости)
70.31.1 - Посередницькі послуги під час купівлі, продажу, здавання в оренду та оцінювання нерухомості виробничо-технічного призначення (Посреднические услуги при покупке, продаже, сдаче в аренду и оценке недвижимости производственно)
70.31.2 - Посередницькі послуги під час купівлі, продажу, здавання в оренду та оцінювання нерухомості невиробничого призначення (Посреднические услуги при покупке, продаже, сдаче в аренду и оценке недвижимости непроизводственного назначения)
70.31.3 - Посередницькі послуги під час купівлі, продажу, здавання в оренду та оцінювання земельних ділянок (Посреднические услуги при покупке, продаже, сдаче в аренду и оценке земельных участков)
70.32.0 - Управління нерухомим майном (Управление недвижимым имуществом)
71 - Оренда машин та устатковання; прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку (Аренда машин и оборудования; прокат бытовых изделий и предметов личного потребления)
71.10.0 - Оренда автомобілів (Аренда автомобилей)
71.11 - Діяльність у сфері архітектури (Деятельность в сфере архитектуры)
71.12 - Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах (Деятельность в сфере инжиниринга, геологии и геодезии, предоставление услуг технического консультирования в этих областях)
71.2 - Оренда інших наземних транспортних засобів та устатковання (Аренда других наземных транспортных средств и оборудования)
71.22.0 - Оренда водних транспортних засобів та устатковання (Аренда водных транспортных средств и оборудования)
71.23.0 - Оренда повітряних транспортних засобів та устатковання (Аренда воздушных транспортных средств и оборудования)
71.31.0 - Оренда сільськогосподарських машин та устатковання (Аренда сельскохозяйственных машин и оборудования)
71.32 - Оренда будівельних машин та устатковання (Аренда строительных машин и оборудования)
71.33.0 - Оренда офісних машин та устатковання, включаючи обчислювальну техніку (Аренда офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику)
71.34.0 - Оренда інших машин та устатковання (Аренда других машин и оборудования)
71.40.0 - Прокат побутових виробів та предметів особистого вжитку (Прокат бытовых изделий и предметов личного пользования)
72 - Діяльність у сфері інформатизації (Деятельность в сфере информатизации)
72.11 - Дослідження й експериментальні розробки у сфері біотехнологій (Исследования и экспериментальные разработки в области биотехнологий)
72.19 - Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук (Исследования и экспериментальные разработки в области других естественных и технических наук)
72.2 - Розроблення програмного забезпечення та консультування в цій сфері (Разработка программного обеспечения и консультирование в этой сфере)
72.20 - Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук (Исследования и экспериментальные разработки в области общественных и гуманитарных наук)
72.20.0 - Створення програмного забезпечення (Создание программного обеспечения)
72.21.0 - Розроблення стандартного програмного забезпечення (Разработка стандартного программного обеспечения)
72.22.0 - Інші види діяльності у сфері розроблення програмного забезпечення (Другие виды деятельности в области разработки программного обеспечения)
72.30 - Оброблення даних (Обработка данных)
72.40.0 - Діяльність, пов'язана з банками даних (Деятельность, связанная с банками данных)
72.5 - Ремонт і технічне обслуговування офісної та електронно-обчислювальної техніки (Ремонт и техническое обслуживание офисной и электронно)
72.50.1 - Ремонт і технічне обслуговування офісної техніки (Ремонт и техническое обслуживание офисной техники)
72.50.2 - Ремонт і технічне обслуговування електронно-обчислювальної техніки (Ремонт и техническое обслуживание электронно)
72.60.0 - Інша діяльність у сфері інформатизації (Другая деятельность в сфере информатизации)
73 - Дослідження і розробки (Исследования и разработки)
73.10 - Дослідження і розробки в галузі природничих та технічних наук (Исследования и разработки в области естественных и технических наук)
73.10.0 - Дослідження та розробки в галузі природничих та технічних наук (Исследования и разработки в области естественных и технических наук)
73.10.1 - Дослідження і розробки в галузі природничих наук (Исследования и разработки в области естественных наук)
73.10.2 - Дослідження і розробки в галузі технічних наук (Исследования и разработки в области технических наук)
73.11 - Рекламні агентства (Рекламные агентства)
73.12 - Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації (Посредничество в размещении рекламы в средствах массовой информации)
73.20 - Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки (Исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения)
73.20 - Дослідження і розробки в галузі гуманітарних та суспільних наук (Исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения)
73.20.0 - Дослідження та розробки в галузі гуманітарних та суспільних наук (Исследования и разработки в области гуманитарных и общественных наук)
73.20.1 - Дослідження і розробки в галузі гуманітарних наук (Исследования и разработки в области гуманитарных наук)
73.20.2 - Дослідження і розробки в галузі суспільних наук (Исследования и разработки в области общественных наук)
74 - Діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу; надання послуг підприємцям (деятельность в сферах права, бухгалтерского учета, инжиниринга; предоставление услуг предпринимателям)
74.1 - Діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку та аудиту; консультування з питань комерційної діяльності та управління (деятельность в сферах права, бухгалтерского учета и аудита; консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления)
74.10 - Спеціалізована діяльність із дизайну (Специализированная деятельность по дизайну)
74.11.1 - Адвокатська діяльність (Адвокатская деятельность)
74.11.2 - Нотаріальна та інша юридична діяльність (Нотариальная и другая юридическая деятельность)
74.12.0 - Діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту (Деятельность в сфере бухгалтерского учета и аудита)
74.13.0 - Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення суспільної думки (Исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения)
74.14 - Консультування з питань комерційної діяльності та управління (Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления)
74.15.0 - Управління підприємствами (Управление предприятиями)
74.2 - Діяльність у сферах інжинірингу, геології та геодезії (Деятельность в сферах инжиниринга, геологии и геодезии)
74.20 - Діяльність у сфері фотографії (Деятельность в сферах инжиниринга, геологии и геодезии)
74.20.1 - Діяльність у сфері інжинірингу (Деятельность в сфере инжиниринга)
74.20.2 - Діяльність у сфері геології та геологорозвідування (Деятельность в области геологии и геологоразведки)
74.20.3 - Діяльність у сфері геодезії, гідрографії та гідрометеорології (Деятельность в области геодезии, гидрографии и гидрометеорологии)
74.20.4 - Дiяльнiсть у сферi гiдрометеорологiї (Деятельность в сфере гидрометеорологии)
74.30 - Надання послуг перекладу (Технические испытания и исследования)
74.30.0 - Технічні випробування та дослідження (Технические испытания и исследования)
74.4 - Рекламна діяльність (Рекламная деятельность)
74.50.0 - Підбір та забезпечення персоналом (Подбор и обеспечение персоналом)
74.6 - Проведення розслідувань та забезпечення безпеки (Проведение расследований и обеспечение безопасности)
74.60.0 - Проведення розслідувань та забезпечення безпеки (Проведение расследований и обеспечение безопасности)
74.70.0 - Прибирання виробничих та житлових приміщень, устатковання та транспортних засобів (Уборка производственных и жилых помещений, оборудования и транспортных средств)
74.8 - Надання різних послуг споживачам (Предоставление различных услуг потребителям)
74.81.1 - Виконання фоторобіт (Выполнение фоторабот)
74.81.2 - Оброблення плівок (Обработка пленок)
74.82.0 - Пакування (Упаковка)
74.83.0 - Секретарські послуги, послуги з перекладу та експедиторська робота (Секретарские услуги, услуги перевода и экспедиторская работа)
74.84 - Інші послуги, що надаються юридичним особам та не включені до інших класів (Прочие услуги, предоставляемые юридическим лицам и не включенные в другие классы)
74.84.0 - Інші послуги, надавані юридичним особам та не включені до інших угруповань (Другие услуги, оказываемые юридическим лицам и не включенные в другие группировки)
74.85.0 - Надання секретарських послуг та послуг з перекладу (Предоставление секретарских услуг и услуг по переводу)
74.87.0 - Надання інших комерційних послуг (Предоставление других коммерческих услуг)
74.90 - Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у. (Другая профессиональная, научная и техническая деятельность, н.в.д.г.)
74.90 - Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у. (Другая профессиональная, научная и техническая деятельность, н.в.д.г.)
75 - Державне управління (Государственное управление)
75.00 - Ветеринарна діяльність (Ветеринарная деятельность)
75.1 - Державне управління загального характеру; соціально-економічне управління (Государственное управление общего характера; социально-экономическое управление)
75.11.1 - Управління загального характеру на державному рівні (Управление общего характера на государственном уровне)
75.11.2 - Управління на рівні державної автономії (Управление на уровне государственной автономии)
75.11.3 - Управління на рівні областей та міст києва та севастополя (Управление на уровне областей и городов Киева и Севастополя)
75.11.4 - Управління на рівні районів, міст, районів у містах (Управление на уровне районов, городов, районов в городах)
75.11.5 - Управління на рівні сіл та селищ (Управление на уровне сел и поселков)
75.11.6 - Управління у сферах фінансової та податкової діяльності (Управление в сфере финансовой и налоговой деятельности)
75.11.7 - Діяльність у сфері статистики та соціології (Деятельность в области статистики и социологии)
75.12.0 - Управління в соціальній сфері (Управление в социальной сфере)
75.13.1 - Курирування діяльності у сфері економіки (Курирование деятельности в сфере экономики)
75.13.2 - Патентна дiяльнiсть (Патентная деятельность)
75.13.3 - Лiцензiйна дiяльнiсть (Лицензионная деятельность)
75.13.4 - Сертифiкацiйна дiяльнiсть (Сертификационная деятельность)
75.14.0 - Допоміжна діяльність у сфері державного управління (Вспомогательная деятельность в сфере государственного управления)
75.2 - Надання державних послуг суспільству в цілому (Предоставление государственных услуг обществу в целом)
75.21 - Міжнародна діяльність (Международная деятельность)
75.23.1 - Діяльність судів (Деятельность судов)
75.23.2 - Діяльність органів прокуратури (Деятельность органов прокуратуры)
75.23.3 - Діяльність системи з виконання покарань (Деятельность системы по исполнению наказаний)
75.24.1 - Діяльність з охорони громадського порядку та безпеки (Деятельность по охране общественного порядка и безопасности)
75.24.2 - Діяльність щодо безпеки населення в надзвичайних ситуаціях (Деятельность по безопасности населения в чрезвычайных ситуациях)
75.25.0 - Діяльність з пожежної охорони (Деятельность по пожарной охране)
75.3 - Діяльність у сфері обов'язкового соціального страхування (Деятельность в сфере обязательного социального страхования)
77.11 - Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів (Предоставление в аренду автомобилей и легковых автотранспортных средств)
77.12 - Надання в оренду вантажних автомобілів (Предоставление в аренду грузовых автомобилей)
77.21 - Прокат товарів для спорту та відпочинку (Прокат товаров для спорта и отдыха)
77.22 - Прокат відеозаписів і дисків (Прокат видеозаписей и дисков)
77.29 - Прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку (Прокат других бытовых изделий и предметов личного пользования)
77.31 - Надання в оренду сільськогосподарських машин і устатковання (Предоставление в аренду сельскохозяйственных машин и оборудования)
77.32 - Надання в оренду будівельних машин і устатковання (Предоставление в аренду строительных машин и оборудования)
77.33 - Надання в оренду офісних машин і устатковання, у тому числі комп'ютерів (Предоставление в аренду офисных машин и оборудования, в том числе компьютеров)
77.33 - Надання в оренду офісних машин і устатковання, у тому числі комп'ютери (Предоставление в аренду офисных машин и оборудования, в том числе компьютеров)
77.34 - Надання в оренду водних транспортних засобів (Предоставление в аренду водных транспортных средств)
77.35 - Надання в оренду повітряних транспортних засобів (Предоставление в аренду воздушных транспортных средств)
77.39 - Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів, н.в.і.у. (Предоставление в аренду других машин, оборудования и товаров, н.в.д.г.)
77.39 - Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів. н. в. і. у. (Предоставление в аренду других машин, оборудования и товаров, н.в.д.г.)
77.40 - Лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами (Лизинг интеллектуальной собственности и подобных продуктов, кроме произведений, защищенных авторскими правами)
78.10 - Діяльність агентств працевлаштування (Деятельность агентств по трудоустройству)
78.20 - Діяльність агентств тимчасового працевлаштування (Деятельность агентств временного трудоустройства)
78.30 - Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами (Другая деятельность по обеспечению трудовыми ресурсами)
79.11 - Діяльність туристичних агентств (Деятельность туристических агентств)
79.12 - Діяльність туристичних операторів (Деятельность туристических операторов)
79.90 - Надання інших послуг бронювання та пов'язана з цим діяльність (Предоставление других услуг бронирования и связанная с этим деятельность)
80 - Освіта (Образование)
80.10 - Діяльність приватних охоронних служб (Начальное общее образование)
80.10 - Початкова загальна освіта (Начальное общее образование)
80.2 - Середня освіта (Среднее образование)
80.20 - Обслуговування систем безпеки (Обслуживание систем безопасности)
80.21 - Загальна середня освіта та позашкільна освіта (Общее среднее и внешкольное образование)
80.21.2 - Повна загальна середня освіта (Полное общее среднее образование)
80.21.3 - Позашкільна освіта (Внешкольное образование)
80.30 - Проведення розслідувань (Высшее образование)
80.4 - Інші види діяльності у сфері освіти (Другие виды деятельности в сфере образования)
80.41.0 - Школи підготування водіїв транспортних засобів (Школы подготовки водителей транспортных средств)
80.42.0 - Освіта дорослих та інші види освіти (Образование взрослых и другие виды образования)
81.10 - Комплексне обслуговування об'єктів (Комплексное обслуживание объектов)
81.21 - Загальне прибирання будинків (Общая уборка домов)
81.22 - Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів (Другая деятельность по уборке зданий и промышленных объектов)
81.29 - Інші види діяльності із прибирання (Другие виды деятельности по уборке)
81.30 - Надання ландшафтних послуг (предоставление ландшафтных услуг)
82.11 - Надання комбінованих офісних адміністративних послуг (Предоставление комбинированных офисных административных услуг)
82.19 - Фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована допоміжна офісна діяльність (Фотокопирование, подготовка документов и другая специализированная вспомогательная офисная деятельность)
82.20 - Діяльність телефонних центрів (Деятельность телефонных центров)
82.30 - Організування конгресів і торговельних виставок (Организация конгрессов и торговых выставок)
82.91 - Діяльність агентств зі стягування платежів і бюро кредитних історій (Деятельность агентств по взиманию платежей и бюро кредитных историй)
82.99 - Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у. (Предоставление других вспомогательных коммерческих услуг, н.в.д.г.)
82.99 - Надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у. (Предоставление других вспомогательных коммерческих услуг, н.в.д.г.)
84.11 - Державне управління загального характеру (Государственное управление общего характера)
84.12 - Регулювання у сферах охорони здоров'я, освіти, культури та інших соціальних сферах, крім обов'язкового соціального страхування (Регулирование в сферах здравоохранения, образования, культуры и других социальных сферах, кроме обязательного социального страхования)
84.13 - Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності (Регулирование и содействие эффективному ведению экономической деятельности)
84.22 - Діяльність у сфері оборони (Деятельность в сфере обороны)
84.23 - Діяльність у сфері юстиції та правосуддя (Деятельность в сфере юстиции и правосудия)
84.24 - Діяльність у сфері охорони громадського порядку та безпеки (Деятельность в сфере охраны общественного порядка и безопасности)
84.25 - Діяльність пожежних служб (Деятельность пожарных служб)
84.30 - Діяльність у сфері обов'язкового соціального страхування (Деятельность в сфере обязательного социального страхования)
85 - Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги (Здравоохранение и оказание социальной помощи)
85.1 - Діяльність в сфері охорони здоров'я людини (Деятельность в сфере здравоохранения человека)
85.10 - Дошкільна освіта (Дошкольное образование)
85.11.2 - Охорона материнства та дитинства (Охрана материнства и детства)
85.11.3 - Діяльність санаторно-курортних закладів (Деятельность санаторно-курортных заведений)
85.12.0 - Медична практика (Медицинская практика)
85.14.0 - Інша діяльність у сфері охорони здоров'я людини (Другая деятельность в сфере здравоохранения человека)
85.14.1 - Діяльність допоміжного медичного персоналу, що виконуїться не в лікарнях і не лікарями (Деятельность вспомогательного медицинского персонала, выполняемого не в больницах и не врачами)
85.14.2 - Перевезення хворих машинами швидкої допомоги (Перевозка больных машинами скорой помощи)
85.20 - Початкова освіта (Ветеринарная деятельность)
85.3 - Надання соціальної допомоги (Оказание социальной помощи)
85.31 - Загальна середня освіта (Предоставление социальной помощи с обеспечением проживания)
85.31.0 - Надання соціальної допомоги із забезпеченням проживання (Предоставление социальной помощи с обеспечением проживания)
85.32 - Професійно-технічна освіта (Предоставление социальной помощи без обеспечения проживания)
85.32.1 - Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання (Предоставление социальной помощи без обеспечения проживания)
85.32.2 - Діяльність дитячих яслів та садків для дітей з фізичними та розумовими вадами (Деятельность детских яслей и садиков для детей с физическими и умственными недостатками)
85.32.3 - Діяльність центрів з нагляду за дорослими, що страждають фізичними чи розумовими вадами (Деятельность центров по надзору за взрослыми, страдающими физическими или умственными недостатками)
85.32.4 - Діяльність центрів денного перебування для знедолених осіб (Деятельность центров дневного пребывания для отверженных лиц)
85.32.5 - Благодійна діяльність (Благотворительная деятельность)
85.41 - Професійно-технічна освіта на рівні вищого професійно-технічного навчального закладу (Профессиональное высшее образование)
85.41 - Фахова передвища освіта (Профессиональное высшее образование)
85.42 - Вища освіта (Высшее образование)
85.51 - Освіта у сфері спорту та відпочинку (Образование в сфере спорта и отдыха)
85.52 - Освіта у сфері культури (Образование в сфере культуры)
85.53 - Діяльність шкіл підготовки водіїв транспортних засобів (Деятельность школ подготовки водителей транспортных средств)
85.53 - Діяльність шкіл із підготовки водіїв транспортних засобів (Деятельность школ подготовки водителей транспортных средств)
85.59 - Інші види освіти, н.в.і.у. (Другие виды образования, н.в.д.г.)
85.59 - Інші види освіти, н. в. і. у. (Другие виды образования, н.в.д.г.)
85.60 - Допоміжна діяльність у сфері освіти (Вспомогательная деятельность в сфере образования)
86.10 - Діяльність лікарняних закладів (Деятельность больничных учреждений)
86.21 - Загальна медична практика (Общая медицинская практика)
86.22 - Спеціалізована медична практика (Специализированная медицинская практика)
86.23 - Стоматологічна практика (Стоматологическая практика)
86.90 - Інша діяльність у сфері охорони здоров'я (Другая деятельность в сфере здравоохранения)
87.10 - Діяльність із догляду за хворими із забезпеченням проживання (Деятельность по уходу за больными с обеспечением проживания)
87.20 - Надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб з розумовими вадами та хворих на наркоманію (Предоставление услуг по уходу с обеспечением проживания для лиц с умственными недостатками и больных наркоманией)
87.30 - Надання послуг щодо догляду із забезпеченням проживання для осіб похилого віку та інвалідів (Предоставление услуг по уходу с обеспечением проживания для пожилых людей и инвалидов)
87.30 - Надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб похилого віку та інвалідів (Предоставление услуг по уходу с обеспечением проживания для пожилых людей и инвалидов)
87.90 - Надання інших послуг догляду із забезпеченням проживання (Предоставление других услуг по уходу с обеспечением проживания)
88.10 - Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання для осіб похилого віку та інвалідів (Предоставление социальной помощи без обеспечения проживания для пожилых людей и инвалидов)
88.88.8 - Інформація введена з реїстраційної картки - вид діяльності відсутній (Информация введена с регистрационной карты)
88.91 - Денний догляд за дітьми (Дневной уход за детьми)
88.99 - Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у. (Оказание другой социальной помощи без обеспечения проживания, н.в.д.г.)
88.99 - Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н. в. і. у. (Оказание другой социальной помощи без обеспечения проживания, н.в.д.г.)
90.0 - Санітарні послуги, прибирання сміття та знищення відходів (Санитарные услуги, уборка мусора и уничтожение отходов)
90.00 - Асенізація, прибирання вулиць та оброблення відходів (Ассенизация, уборка улиц и обработка отходов)
90.00.1 - Діяльність з оброблення твердих відходів (Деятельность по обработке твердых отходов)
90.00.2 - Діяльність з оброблення рідких відходів (Деятельность по обработке жидких отходов)
90.00.3 - Інша діяльність з прибирання сміття та очищення інших територій (Другая деятельность по уборке мусора и очистке других территорий)
90.01 - Театральна та концертна діяльність (Театральная и концертная деятельность)
90.01.0 - Збирання і оброблення стічних вод (Сбор и обработка сточных вод)
90.02 - Діяльність із підтримання театральних і концертних заходів (Деятельность по поддержке театральных и концертных мероприятий)
90.02 - Діяльність із підтримки театральних і концертних заходів (Деятельность по поддержке театральных и концертных мероприятий)
90.02.0 - Збирання та знищення інших відходів (Уборка и уничтожение других отходов)
90.03 - Індивідуальна мистецька діяльність (Индивидуальная художественная деятельность)
90.03.0 - Прибирання сміття, боротьба з забрудненням та подібні види діяльності (Уборка мусора, борьба с загрязнением и подобные виды деятельности)
90.04 - Функціювання театральних і концертних залів (Функционирование театральных и концертных залов)
91 - Діяльність громадських організацій (Деятельность общественных организаций)
91.01 - Функціювання бібліотек і архівів (Функционирование библиотек и архивов)
91.02 - Функціювання музеїв (Функционирование музеев)
91.03 - Діяльність із охорони та використання пам'яток історії, будівель та інших пам'яток культури (Деятельность по охране и использованию памятников истории, зданий и других памятников культуры)
91.04 - Функціювання ботанічних садів, зоопарків і природних заповідників (Функционирование ботанических садов, зоопарков и природных заповедников)
91.1 - Діяльність організацій промисловців та підприємців, професійних організацій (Деятельность организаций промышленников и предпринимателей, профессиональных организаций)
91.11.0 - Діяльність організацій промисловців та підприємців (Деятельность организаций промышленников и предпринимателей)
91.12.0 - Діяльність професійних організацій (Деятельность профессиональных организаций)
91.20.0 - Діяльність професійних спілок (Деятельность профессиональных союзов)
91.3 - Діяльність інших громадських організацій (Деятельность других общественных организаций)
91.33.0 - Діяльність громадських організацій, н. в. і. г. (Деятельность общественных организаций, н. и. и. г.)
92 - Діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг (Деятельность в сфере культуры и спорта, отдыха и развлечений)
92.00 - Організування азартних ігор (Организация азартных игр)
92.11.0 - Виробництво фільмів (Производство фильмов)
92.12.0 - Розповсюдження фільмів (Распространение фильмов)
92.13.0 - Демонстрація кінофільмів (Демонстрация кинофильмов)
92.20.0 - Діяльність у сфері радіомовлення та телебачення (Деятельность в сфере радиовещания и телевидения)
92.3 - Інша діяльність у сфері культури (Другая деятельность в сфере культуры)
92.31 - Діяльність у сфері мистецтва та літератури (Деятельность в области искусства и литературы)
92.31.1 - Театральна та інша мистецька діяльність (Театральная и другая художественная деятельность)
92.31.2 - Реставраційна діяльність (Реставрационная деятельность)
92.32.0 - Діяльність концертних та театральних залів (Деятельность концертных и театральных залов)
92.33 - Діяльність ярмарок та атракціонів (Деятельность ярмарок и аттракционов)
92.34.0 - Інша видовищно-розважальна діяльність (Другая зрелищно)
92.5 - Інша діяльність у сфері культури, н. в. і. г. (Другая деятельность в сфере культуры, н. и. и. г.)
92.51 - Діяльність бібліотек та архівів (Деятельность библиотек и архивов)
92.51.1 - Діяльність бібліотек (Деятельность библиотек)
92.51.2 - Діяльність архівів (Деятельность архивов)
92.52.0 - Діяльність музеїв та охорона історичних місць і будівель (Деятельность музеев и охрана исторических мест и построек)
92.52.1 - Діяльність музеїв усіх видів (Деятельность музеев всех видов)
92.52.2 - Збереження та реставрацiя iсторичних мiсць i пам_ятникiв iсторiї (Сохранение и реставрация исторических мест и памятников истории)
92.53.0 - Діяльність ботанічних садів, зоопарків та заповідників (Деятельность ботанических садов, зоопарков и заповедников)
92.53.1 - Діяльність ботанічних садів та зоопарків (Деятельность ботанических садов и зоопарков)
92.53.2 - Діяльність природних заповідників (Деятельность природных заповедников)
92.6 - Діяльність у сфері спорту (Деятельность в сфере спорта)
92.61.0 - Діяльність спортивних об'єктів (Деятельность спортивных объектов)
92.7 - Діяльність у сфері відпочинку та розваг (Деятельность в сфере отдыха и развлечений)
92.71.0 - Діяльність з організації азартних ігор (Деятельность по организации азартных игр)
92.72 - Інші види рекреаційної діяльності (Другие виды рекреационной деятельности)
93.0 - Надання індивідуальних послуг (Предоставление индивидуальных услуг)
93.01 - Прання, хімчистка та фарбування (Стирка, химчистка и покраска)
93.01.1 - Прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів (Стирка, обработка белья и других текстильных изделий)
93.01.2 - Чищення та фарбування текстильних та хутряних виробів (Чистка и покраска текстильных и меховых изделий)
93.03.0 - Організація поховань та надання пов'язаних з ними послуг (Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг)
93.04.0 - Діяльність по забезпеченню фізичного комфорту (Деятельность по обеспечению физического комфорта)
93.05.0 - Надання інших індивідуальних послуг (предоставление других индивидуальных услуг)
93.11 - Функціювання спортивних споруд (Функционирование спортивных сооружений)
93.12 - Діяльність спортивних клубів (Деятельность спортивных клубов)
93.13 - Діяльність фітнес-центрів (Деятельность фитнес-центров)
93.19 - Інша діяльність у сфері спорту (Другая деятельность в сфере спорта)
93.21 - Функціювання атракціонів і тематичних парків (Функционирование аттракционов и тематических парков)
93.29 - Організування інших видів відпочинку та розваг (Организация других видов отдыха и развлечений)
94.11 - Діяльність організацій промисловців і підприємців (Деятельность организаций промышленников и предпринимателей)
94.12 - Діяльність професійних громадських організацій (Деятельность профессиональных общественных организаций)
94.91 - Діяльність релігійних організацій (Деятельность религиозных организаций)
94.92 - Діяльність політичних організацій (Деятельность политических организаций)
94.99 - Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. (Деятельность других общественных организаций, н.в.д.г.)
94.99 - Діяльність інших громадських організацій, н. в. і. у. (Деятельность других общественных организаций, н.в.д.г.)
95.00.0 - Діяльність домашніх господарств як роботодавців для домашньої прислуги (Деятельность домашних хозяйств как работодателей для домашней прислуги)
95.11 - Ремонт комп'ютерів і периферійного устатковання (Ремонт компьютеров и периферийного оборудования)
95.12 - Ремонт обладнання зв'язку (Ремонт оборудования связи)
95.21 - Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, запису, відтворення звуку й зображення (Ремонт электронной аппаратуры бытового назначения для приема, записи, воспроизведения звука и изображения)
95.21 - Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення (Ремонт электронной аппаратуры бытового назначения для приема, записи, воспроизведения звука и изображения)
95.22 - Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання (Ремонт бытовых приборов, домашнего и садового оборудования)
95.23 - Ремонт взуття та шкіряних виробів (Ремонт обуви и кожаных изделий)
95.24 - Ремонт меблів і домашнього начиння (Ремонт мебели и домашней утвари)
95.25 - Ремонт годинників і ювелірних виробів (Ремонт часов и ювелирных изделий)
95.29 - Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку (Ремонт других бытовых изделий и предметов личного пользования)
96.00.0 - Діяльність домашніх господарств як виробників товарів для власного споживання (Деятельность домашних хозяйств как производителей товаров для собственного потребления)
96.01 - Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів (Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий)
96.02 - Надання послуг перукарнями та салонами краси (Услуги парикмахерских и салонов красоты)
96.03 - Організування поховань і надання суміжних послуг (Организация захоронений и предоставление смежных услуг)
96.04 - Діяльність із забезпечення фізичного комфорту (Деятельность по обеспечению физического комфорта)
96.09 - Надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у. (Предоставление других индивидуальных услуг, н.в.д.г.)
96.09 - Надання інших індивідуальних послуг, н. в. і. у. (Предоставление других индивидуальных услуг, н.в.д.г.)
97.00.0 - Діяльність домашніх господарств як виробників послуг для власного споживання (Деятельность домашних хозяйств как производителей услуг для собственного потребления)
99 - Діяльність екстериторіальних організацій (Деятельность экстерриториальных организаций)
99.00 - Діяльність екстериторіальних організацій і органів (Деятельность экстерриториальных организаций)